Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2919. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2015, stran 8200.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 6. seji dne 1. 10. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2015
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.817.110,03
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.617.730,24
70
DAVČNI PRIHODKI
3.903.348,94
700 Davki na dohodek in dobiček
3.380.068,00
703 Davki na premoženje
379.534,94
704 Domači davki na blago in storitve
143.746,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.714.381,30
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.400.230,30
711 Takse in pristojbine
3.770,00
712 Globe in druge denarne kazni 
124.700,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
117.050,00
714 Drugi nedavčni prihodki
68.631,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.135.971,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
975.414,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. dolg. sredstev 
160.557,00
73
PREJETE DONACIJE
50,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
50,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
11.063.358,79
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.282.227,11
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 
8.781.131,68
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.675.380,69
40
TEKOČI ODHODKI
2.839.424,44
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
486.599,73
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.936,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.124.103,45
403 Plačila domačih obresti
103.785,26
409 Rezerve
56.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.493.848,81
410 Subvencije
230.785,84
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.009.749,51
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
460.065,74
413 Drugi tekoči domači transferi
793.247,72
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
12.303.480,44
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.303.480,44
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
38.627,00
431 Investicijski transferi
15.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
23.627,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
141.729,34
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
8.368,51
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
8.368,51
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
in dr. osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
8.368,51
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
373.341,77
500 Domače zadolževanje
373.341,77
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550.949,13
550 Odplačila domačega dolga
550.949,13
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–27.509,51
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–177.607,36
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 
–141.729,34
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
27.509,51
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2015–2018, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.«
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2015 ostajajo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2015
Pivka, dne 1. oktobra 2015
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti