Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2907. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tržič, stran 8176.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Tržič na 8. redni seji dne 10. 9. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A
Občine Tržič
1. člen
(1) V Statutu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13; v nadaljevanju: Statut) se v drugem odstavku 3. člena besedilo »Imena in območja ožjih delov občine so:« nadomesti z besedilom: »Imena, sedeži in območja ožjih delov občine so:«.
(2) V Statutu se v drugem odstavku 3. člena: za besedami »Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču,« dodajo besede »s sedežem Ročevnica 61, 4290 Tržič,«, za besedami »Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,« dodajo besede »s sedežem Brezje pri Tržiču 55, 4290 Tržič,«, za besedami »Krajevna skupnost Jelendol,« dodajo besede »s sedežem Jelendol 10, 4290 Tržič,«, za besedami »Krajevna skupnost Kovor,« dodajo besede »s sedežem Glavna cesta 24, 4290 Tržič,«, za besedami »Krajevna skupnost Križe,« dodajo besede »s sedežem Cesta Kokrškega odreda 4, 4294 Križe,«, za besedami »Krajevna skupnost Leše,« dodajo besede »s sedežem Leše 51, 4290 Tržič,«, za besedami »Krajevna skupnost Lom pod Storžičem,« dodajo besede »s sedežem Lom pod Storžičem 56, 4290 Tržič,« za besedami »Krajevna skupnost Podljubelj,« dodajo besede »s sedežem Podljubelj 242, 4290 Tržič,« za besedami »Krajevna skupnost Pristava,« dodajo besede »s sedežem Pot na polje 11, 4290 Tržič,« za besedami »Krajevna skupnost Ravne,« dodajo besede »s sedežem Pot na Zali rovt 3, 4290 Tržič,«, za besedami »Krajevna skupnost Sebenje,« dodajo besede »s sedežem Sebenje 43, 4294 Križe,«, za besedami »Krajevna skupnost Senično,« dodajo besede »s sedežem Senično 30, 4294 Križe,«, za besedami »Krajevna skupnost Tržič – mesto,« dodajo besede »s sedežem Predilniška cesta 12, 4290 Tržič,«.
2. člen
14. člen Statuta se črta.
3. člen
(1) V 15. členu Statuta se črta drugi odstavek.
(2) Dosedanji tretji odstavek 15. člena Statuta postane drugi odstavek 15. člena Statuta. V tem sedaj drugem odstavku 15. člena Statuta se besedilo spremeni tako, da se besede »državna, vojaška ali uradna tajnost« nadomestijo z besedama »tajni podatki«, za besedama »ta statut« pa se črta besedilo »in poslovnik občinskega sveta«, ki se nadomesti z besedilom: »poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora.«
(3) Besedilo novega tretjega odstavka 15. člena Statuta se glasi: »Javnost dela organov občine se zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu, z objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na spletni strani občine ter v Katalogu informacij javnega značaja, z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z objavljanjem sklicev sej občinskega sveta in gradiva za točke dnevnega reda teh sej, z omogočanjem navzočnosti občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskih organov, vse v skladu z veljavnimi predpisi.«
4. člen
(1) Besedilo dvanajste alinee drugega odstavka 18. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»v skladu z zakonom odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,«.
(2) Besedilo petnajste alinee drugega odstavka 18. člena Statuta se spremeni tako, da se za besedami »sejnine članov občinskega sveta« doda besedilo: »ter članov svetov krajevnih skupnosti«.
5. člen
(1) Drugi in peti odstavek 19. člena Statuta se črtata.
(2) Dosedanji tretji in četrti odstavek 19. člena Statuta postaneta drugi in tretji odstavek 19. člena Statuta.
6. člen
(1) Drugi odstavek 20. člena Statuta se črta.
(2) Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 20. člena postanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 20. člena Statuta.
7. člen
Besedilo 24. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razloge in postopek predčasnega prenehanja mandata člana občinskega sveta ureja zakon. Zakon ureja tudi postopek potrjevanja mandata nadomestnega člana občinskega sveta in nadomestne volitve člana občinskega sveta.«
8. člen
Besedilo druge alinee drugega odstavka 26. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev in članov svetov krajevnih skupnosti ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev in članov svetov krajevnih skupnosti,«
9. člen
Četrti odstavek 28. člena Statuta se črta.
10. člen
Besedilo prvega odstavka 30. člena Statuta se spremeni tako, da se besedilo: »najmanj četrtine članov občinskega sveta« nadomesti z besedilom: »člana občinskega sveta«.
11. člen
Besedilo četrte alinee drugega odstavka 32. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»v skladu z zakonom odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,«.
12. člen
Besedilo 39. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razloge in postopek predčasnega prenehanja mandata župana ureja zakon. Zakon ureja tudi nadomestne volitve župana.«
13. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 41. člena Statuta se spremeni tako, da se zadnji stavek črta in nadomesti s stavkom, ki se glasi: »Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov kandidatov, ki jih po javnem pozivu predlagajo občani, njihove organizacije in politične stranke v občini, v skladu s poslovnikom občinskega sveta in na podlagi predhodnega pisnega soglasja predlaganega kandidata.«
(2) Dosedanji drugi odstavek 41. člena Statuta se črta.
(3) Dosedanji tretji odstavek 41. člena Statuta postane drugi odstavek 41. člena Statuta.
14. člen
(1) Dosedanji drugi in šesti odstavek 43. člena Statuta se črtata.
(2) Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek 43. člena Statuta postanejo drugi, tretji in četrti odstavek 43. člena Statuta.
(3) V sedaj drugem odstavku 43. člena Statuta se črta besedilo: »Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.«
15. člen
44. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in izvaja nadzor na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po potrebi druge dokumentacije končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo na zakonito, pravilno, učinkovito in gospodarno poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem.
(2) Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na način, s katerim bi omejeval samostojnost občinskih organov ter organov posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
(3) Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo sklepa, s katerim določi obseg nadzora in čas, v katerem bo potekal ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki bo nadzor vodil. Sklep se vroči zastopniku oziroma pooblaščeni osebi neposrednega, posrednega uporabnika občinskega proračuna ali druge pravne osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri katerem bo nadzorni odbor izvedel nadzor. O izdaji sklepa se obvesti župana.
(4) V postopku nadzora so nadzorovane osebe in njihove odgovorne osebe dolžne nadzornemu odboru predložiti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.«
16. člen
(1) Prvi odstavek 45. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno.«
(2) V prvem stavku tretjega odstavka 45. člena Statuta se beseda »sam« nadomesti z besedo »drug«.
17. člen
V Statutu se črta poglavje z naslovom »5. OBČINSKA UPRAVA«. Črtajo se členi od vključno 56. do vključno 63. člena Statuta.
18. člen
V Statutu se črta poglavje z naslovom »6. OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO«. Črta se 64. člen Statuta.
19. člen
68. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Krajevne skupnosti upravljajo s premoženjem, ki je v njihovi lasti in skrbijo za urejanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so v njihovi lasti in upravljanju.
(2) Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, ki se pretežno nanašajo na njene prebivalce, in sicer:
– dajejo predloge in mnenja o predlogih prostorskih aktov občine, proračuna in razvojnih načrtih ter o predlogih drugih splošnih aktov občine,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– sodelujejo pri načrtovanju, izgradnji in upravljanju komunalne infrastrukture,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v smislu ureditve in vzdrževanja javnih prostorov, sprehajalnih poti ipd.,
– sodelujejo pri projektih celostnega urejanja podeželja in vasi,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),
– sodelujejo pri vzdrževanju otroških igrišč ter objektov in naprav, namenjenih športni in kulturni dejavnosti,
– sodelujejo pri vzdrževanju javnih površin in nekategoriziranih občinskih cest,
– sodelujejo pri oskrbi naselij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
– sodelujejo pri razvoju in promociji turistične dejavnosti,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– sodelujejo pri ohranjanju naravnih lepot, naravne in kulturne dediščine ter zgodovinskih posebnosti, zlasti spominskih obeležij,
– dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano v uporabo za opravljanje njihovih nalog.«
20. člen
(1) Del besedila drugega odstavka 69. člena Statuta, ki se glasi: »Število članov sveta krajevne skupnosti je naslednje:« se nadomesti z besedilom: »Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom, ki ureja krajevne skupnosti na območju Občine Tržič, na podlagi naslednjih meril:«.
(2) Peti odstavek 69. člena Statuta se črta. Dosedanji šesti odstavek 69. člena Statuta postane peti odstavek 69. člena Statuta.
21. člen
(1) Besedilo drugega odstavka 75. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon. Z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun, se določijo prihodki občinskega proračuna, ki so prihodki posamezne krajevne skupnosti in so namenjeni za financiranje nalog posamezne krajevne skupnosti.«
(2) Besedilo tretjega odstavka 75. člena Statuta se spremeni tako, da se spremeni drugi stavek tretjega odstavka 75. člena Statuta, ki se glasi:
»Za ravnanje s premoženjem krajevne skupnosti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem občine, določbe zakona, ki ureja javne finance, katere določajo financiranje neposrednih uporabnikov občinskega proračuna in določbe tega statuta.«
V tretjem odstavku 75. člena Statuta se doda tretji stavek, ki se glasi:
»Sveti krajevnih skupnosti pripravijo in predložijo v uskladitev županu predlog letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem krajevne skupnosti. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem krajevne skupnosti je sestavni del letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine, ki ga sprejme na predlog župana občinski svet.«
(3) Besedilo šestega odstavka 75. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v predlogu finančnega načrta, ki ga za posamezno proračunsko leto oblikujejo njihovi sveti. Predlogi finančnih načrtov krajevnih skupnosti se predložijo v uskladitev županu. Finančne načrte krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, sprejme na predlog župana občinski svet.«
22. člen
V prvem odstavku 78. člena Statuta se črtata druga in peta alinea.
23. člen
V Statutu se črta poglavje z naslovom »VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE«. Črtajo se členi od vključno 94. do vključno 100. člena Statuta.
24. člen
(Končna določba)
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tržič začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2015
Tržič, dne 10. septembra 2015
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti