Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

Št. 3820-22/2015/98 Ob-3122/15, Stran 1743
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, v nadaljevanju ZJF), Zakona o izvrševanja proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15, v nadaljevanju ZIPRS1415), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Sklepa o začetku postopka oddaje javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje uvedbe rešitev projekta eZdravje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti št. 3820-22/2015/27 ter skladno z 12. členom Pravilnika o podpisovanju dokumentov na Ministrstvu za zdravje (št. 0070-74/2014/6 z dne 7. 1. 2015) objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja ter za uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je omogočiti uvajanje storitve eNaročanje na nacionalnem nivoju kot ene izmed storitev eZdravja pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja in uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
Upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe v RS in se bodo povezali s centralnimi storitvami eZdravja. Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko na podlagi tega razpisa dobi dodeljena sredstva le za sklope dejavnosti, za katere ni dobil sredstev že dodeljenih po »Javnem razpisu za dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja ter za uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 7. 8. 2015 (v nadaljevanju: prejšnji razpis).
V prejšnjem razpisu se je namreč v sklopu 2 dodeljevalo sredstva za zdravstvene dejavnosti s šifro dejavnosti med 200 in 299, zato velja, da, če je upravičenec dobil dodeljena sredstva za sklop 2 po prejšnjem razpisu, upravičenec ne more dobiti dodeljenih sredstev za vrste zdravstvene dejavnosti specialistične zunajbolnišnične dejavnosti po tem razpisu.
Predmet javnega razpisa so strokovna dela za konfiguracijo nadgradenj za rešitev eNaročanje (namestitev, prilagoditev urnikov, povezava na šifrant VZS, konfiguracija okolja, sistemske nastavitve), in sicer za dve skupini dejavnosti:
– specialistična zunajbolnišnična dejavnost (šifra VZD med 200 in 299),
– zobozdravstvena dejavnost (šifra VZD 401, 402, 403, 405, 406 in 442).
III. Razpoložljiva sredstva, višina dodeljenih sredstev in obdobje za porabo sredstev
V okviru tega javnega razpisa bo za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja in uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti skupaj na voljo znesek v višini 156.020,00 EUR z DDV.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za zdravje: PP 5841 – Informatika v zdravstvu. Sklenitev pogodb in izplačilo je vezano na predhodno pridobitev soglasje Ministrstva za finance RS.
Upravičenec je ob pripravi zahtevka za izplačilo dolžan priložiti potrdilo o izvedeni konfiguraciji nadgradenj, ob tem pa tudi:
– fotokopijo računa za postavko,
– dokazila, da so bili računi poravnani, ter
– podpisano in potrjeno Izjavo o polni vključenosti izvajalca zdravstvene dejavnosti v sistem eNaročanja.
Upravičenec je dolžan popoln zahtevek za izplačilo dostaviti Ministrstvu za zdravje do dne 15. 11. 2015, sicer navedeno ministrstvo sredstev ni dolžno izplačati.
IV. Upravičeni namen in upravičeni stroški
Upravičeni namen:
Namestitev, prilagoditev urnikov, povezava na šifrant VZS, konfiguracija okolja, sistemske nastavitve, vse konfiguracije sistemskega okolja in namestitev potrebne programske opreme za delovanje povezave s centralnim sistemom eNaročanja.
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so lahko le v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Zgornja meja stroškov, ki se lahko sofinancirajo iz tega javnega razpisa, je 269,00 EUR z DDV-jem za posamezno dejavnost, za katero lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti po tem javnem razpisu kandidirajo.
Pri dodelitvi sredstev se upošteva prvi nivo VZD (tri mesta). Kot zgornjo mejo števila VZD bo Ministrstvo za zdravje uporabilo podatke iz mesečnih izvlečkov iz Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in izvajalcev zdravstvene dejavnosti – BPI. V primeru, da izvajalec izvaja isti VZD v okviru več organizacijskih enot ali na več lokacijah, se ta VZD upošteva le enkrat.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
– upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe v RS in so se oziroma se bodo povezali s centralnimi storitvami eZdravja,
– upravičenec mora predložiti predračun za storitve, ki so predmet tega javnega razpisa.
Dodatni pogoj: kolikor je bil upravičencu izdan sklep o dodelitvi sredstev za sklop 2 (Strokovna dela za konfiguracijo nadgradenj za rešitev eNaročanje) na podlagi prijave na prejšnji javni razpis, v tem razpisu ne more dobiti dodeljenih sredstev za skupino specialističnih zdravstvenih dejavnosti (VZD med 200 in 299).
VI. Merila
Sredstva, namenjena upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, bodo na podlagi pravilno izpolnjene vloge dodeljena upoštevajoč točki III., IV. in V. tega razpisa.
Ministrstvo za zdravje bo povrnilo le stroške, opredeljene z obrazcem PJR 2015, ki je del te razpisne dokumentacije.
Kolikor bo višina vseh upravičenih zahtevkov presegla predvidena sredstva, se bodo zneski za posamezna izplačila sorazmerno zmanjšali.
VII. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Upravičenci morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PJR 2015 (»Prijava na javni razpis za dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja ter uvajanje rešitve eNaročanje pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži«).
Razpisna dokumentacija je upravičencem na voljo na spletnem naslovu http://www.mz.gov.si v rubriki Javne objave s področja zdravja.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PJR 2015 z vsemi zahtevanimi podatki,
b) predračun za storitve,
c) parafiran vzorec pogodbe.
Kontaktna oseba za informacije v zvezi z razpisom: Simon Indihar, e-mail: simon.indihar@gov.si, tel. +386/1/478-62-91 (vsak delovni dan, med 9. in 14. uro).
VIII. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, ki je opremljena z obrazcem št. 1 (predložitev prijave) na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Rok za oddajo vlog je 12. 10. 2015.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. 10. 2015 do 9. ure v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispelih ali nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo najkasneje v roku treh dni od poteka roka za oddajo vlog in ne bo javno.
X. Izid razpisa
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po preteku roka za oddajo.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Upravičenec lahko na Ministrstvo za zdravje v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti