Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1587. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1588. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1589. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1590. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1591. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2010 izdajo priložnostni kovanci
1592. Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode
1593. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1629. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
1630. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

1594. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
1595. Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov

USTAVNO SODIŠČE

1596. Odločba o ugotovitvi neskladja 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ormož, kolikor kategorizira javno pot, v delu, ki poteka po parc. št. 87/3 k. o. Bresnica

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1631. Sprememba Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Beltinci

1597. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota

Bled

1598. Sklep o spremembi Sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP Bled

Grosuplje

1599. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2263, k.o. Grosuplje – naselje
1600. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 983/13, parc. št. 983/15, parc. št. 983/17 in parc. št. 2278, vse k.o. Zdenska vas

Hodoš

1601. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
1602. Sklep o višini cene programa otroškega vrtca v Občini Hodoš

Idrija

1603. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2008
1604. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija
1605. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2009

Ig

1606. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2008
1607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2009

Ilirska Bistrica

1608. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

Ivančna Gorica

1609. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2008
1610. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta v Leskovcu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1611. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane v Velikih Češnjicah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Jesenice

1612. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice
1613. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice

Kamnik

1614. Odlok o občinskih taksah v Občini Kamnik
1615. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

Litija

1616. Sklep o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.

Medvode

1617. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode

Sevnica

1618. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj

Šempeter-Vrtojba

1628. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza

Škofljica

1619. Odlok o imenovanju Ogrinove ulice

Šmarje pri Jelšah

1620. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah

Šmarješke Toplice

1621. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2008

Tržič

1622. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
1623. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič
1624. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
1625. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič
1626. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žetale

1627. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009

POPRAVKI

1632. Popravek Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

38. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Republike Srbije o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife
39. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife

Razglasni del

Javne dražbe

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti