Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1608. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008, stran 4834.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 2759, 110/02 – 5389 in 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08 in 109/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02, 51/02, 72/05, 60/07 in 94/07) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 24. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  11.643.163|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  9.499.507|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  8.286.222|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |  7.235.370|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |   610.409|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |   440.443|
|   |IN STORITVE                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |706 DRUGI DAVKI              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  1.213.285|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU          |   689.335|
|   |IN DOHODKI OD PREM.            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    2.967|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 DENARNE KAZNI             |    8.425|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA       |    3.602|
|   |IN STORITEV                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |   508.956|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   250.456|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   217.211|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |    33.245|
|   |NEMAT. PREMOŽ.              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |    13.396|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |    13.369|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.879.804|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.304.024|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED.  |   575.780|
|   |PRORAČUNA EU               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  11.968.391|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  3.045.454|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |   604.755|
|   |ZAPOSLENIM                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |   102.789|
|   |ZA SOCIALNO VAR.             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  2.177.288|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |    46.469|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |   114.153|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  3.701.345|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |   105.681|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |  1.830.050|
|   |IN GOSPODINJSTVOM             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.      |   504.388|
|   |IN USTANOVAM               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI          |  1.261.227|
|   |TRANSFERI                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  4.736.236|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  4.736.236|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |   485.356|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 INVEST. TR. PRAVNIM          |   398.407|
|   |IN FIZIČNIM OSEBAM,            |       |
|   |KI NISO PR. UPOR.             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM       |    86.949|
|   |UPORABNIKOM                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |   –325.177|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
|IV. |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH         |       |
|   |POSOJIL                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH          |       |
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA          |       |
|   |PRIVATIZACIJE               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV |      –|
|V.  |                     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 DANA POSOJILA             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN        |       |
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZ.           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJ.         |      –|
|   |IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |                     |  1.034.657|
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  1.034.657|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |                     |   153.309|
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   153.309|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ.     |   556.121|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |   881.348|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)    |   325.227|
+------------------------------------------------+-------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRET.   |  2.883.182|
|LETA                      |       |
+------------------------------------------------+-------------+
Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov, računu terjatev in naložb ter računu financiranja znaša 556.121 evrov.
Z upoštevanjem neporabljenih sredstev iz leta 2007 v višini 2.883.182 evrov znašajo neporabljena sredstva 3.439.302 evrov.
2. člen
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2008               29.746 evrov
– prihodki v letu 2008             114.153 evrov
– odhodki v letu 2007             141.702 evrov
– presežek prihodkov              2.197 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2008 v višini 2.197 evrov, se vodi kot sredstva na računu in se koristi v letu 2009.
3. člen
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2008               27.773 evrov
– prihodki v letu 2008              7.369 evrov
– odhodki v letu 2008                   0
– presežek prihodkov              35.142 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu po stanju 31. 12. 2008 znaša 35.142 evrov in se vodi kot sredstva na računu. Sredstva se lahko koristijo v letu 2009, na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica in v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti,
– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
– obrazložitev podatkov iz bilance stanja.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si
Št. 410-26/2009
Ilirska Bistrica, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost