Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1509. Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS)
1510. Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1A)
1511. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-B)
1512. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-B)

MINISTRSTVA

1513. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
1514. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1515. Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije
1516. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
1582. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1583. Poročilo o gibanju plač za februar 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1517. Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi v Ljubljani
1518. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
1519. Pojasnilo 7 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP

OBČINE

Ajdovščina

1520. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

Dobrova-Polhov Gradec

1521. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

Gorje

1522. Sklep o premoženju Občine Gorje
1523. Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij Občine Gorje

Gornja Radgona

1524. Sklep o razrešitvi direktorice Stanovanjskega sklada Občine Gornja Radgona

Gornji Petrovci

1525. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja PINDŽA, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
1526. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009
1527. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Hrpelje-Kozina

1528. Pravilnik o tekmovanju Moja občina – lepa in urejena

Kozje

1529. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta – poslovno obrtna cona Kozje
1530. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990, za območje Občine Kozje, dopolnitev 2009

Kranj

1531. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2009
1532. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma o imenu in območju predlagane novoustanovljene Krajevne skupnosti Mlaka
1533. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Laško

1534. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2008
1535. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
1536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
1537. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2009
1538. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1539. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Mislinja

1540. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Mislinja
1541. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja
1542. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
1543. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za apartmajsko hotelski kompleks Turistično naselje Pungart 3

Moravske Toplice

1544. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
1545. Odlok o turistični taksi v Občini Moravske Toplice
1546. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Nova Gorica

1547. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu Obrtna cona Solkan
1548. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III
1549. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2008
1550. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
1551. Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
1552. Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
1553. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica

Pivka

1554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2008
1555. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Pivka
1556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1557. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks
1558. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka

Radeče

1559. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih

Sveta Ana

1560. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008
1561. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana
1562. Odlok o obvezni gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sveta Ana
1563. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah
1564. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana
1565. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana
1566. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana

Tišina

1567. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2008
1568. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina
1569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina
1570. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Tišina
1571. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
1572. Sklep o prenehanju delovanja Javnega stanovanjskega sklada Občine Tišina
1573. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2009

Trebnje

1574. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2009
1575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Trebnje

Turnišče

1576. Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebnih storitev na pokopališčih Občine Turnišče
1577. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Občini Turnišče

Vojnik

1578. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Zagorje ob Savi

1579. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
1580. Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008
1581. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in rezervacije v Vrtcu Zagorje ob Savi

POPRAVKI

1584. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik, dopolnitev 2004
1585. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
1586. Popravek Cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Občini Celje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti