Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1627. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009, stran 4882.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 05/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 8. izredni seji dne 20. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žetale (Uradni list RS, št. 27/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  Proračun|
|   |                      | leta 2009|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov             |   v EUR|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 1.502.314|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  926.256|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  844.124|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  894.730|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje          |  –72.306|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   21.700|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   82.132|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   3.390|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    300|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni             |    600|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   11.900|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   65.942|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   2.639|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   2.639|
|   |nemater. premoženja            |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   1.200|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   1.200|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  572.219|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  572.219|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |      |
|   |proračuna iz sredstev EU          |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 1.488.045|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  377.036|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   71.490|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialne   |   12.270|
|   |zadeve                   |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  255.050|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   38.226|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  314.118|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   2.500|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  164.547|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   29.820|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  117.251|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  790.322|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  790.322|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   6.569|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, |   2.400|
|   |ki niso prorač.uporab.           |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |432 Invest. transferi proračunskim     |   4.169|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   14.269|
|   |(I.-II.)                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnina iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |      |
|   |naložb                   |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)        |   48.300|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |   48.300|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |   48.300|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |  –34.031|
|   |NA RAČUNU (I+IV.+VII.-II-V-VIII.)     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  –48.300|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE           |  –14.269|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |   34.031|
|   |12. 2008                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009, ki se popravljen glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se lahko Občina Žetale za proračun leta 2009 zadolži do višine 865.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 032-0008/2009-I
Žetale, dne 20. aprila 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti