Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2009, stran 4832.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 17. redni seji dne 22. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2009 (Uradni list RS, št. 125/08) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v EUR|
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupina / podskupina kontov / namen      |Rebalans 1-2009|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  8.154.938,06|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  4.053.119,64|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  3.596.247,96|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček      |  3.066.950,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|703  |Davki na premoženje          |   379.721,55|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve   |   149.576,41|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|706  |Drugi davki              |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   456.871,68|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od   |   194.720,60|
|    |premoženja              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|711  |Takse in pristojbine         |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|712  |Denarne kazni             |    4.000,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga       |    8.596,08|
|    |in storitev              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki        |   249.555,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |  1.880.939,12|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih     |      0,00|
|    |sredstev               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog       |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in    |  1.880.939,12|
|    |nematerialnega premoženja       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |    3.420,50|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov   |    3.420,50|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine      |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.217.458,80|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih     |   632.576,92|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega     |  1.584.881,88|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 12.718.298,59|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |  2.678.156,55|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   466.280,92|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno  |   70.936,76|
|    |varnost                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve     |  1.906.774,75|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|403  |Plačila domačih obresti        |   37.859,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|409  |Rezerve                |   196.305,12|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |  2.612.984,11|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|410  |Subvencije              |   405.833,83|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|411  |Transferi posameznikom        |  1.215.670,99|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in|   351.817,62|
|    |ustanovam               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi     |   639.661,67|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino       |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  6.770.613,89|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih       |  6.770.613,89|
|    |sredstev               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   656.544,04|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim    |   476.194,04|
|    |in fizičnim osebam          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|432  |investicijski transferi proračunskim |   180.350,00|
|    |uporabnikom              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,      | –4.563.360,53|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |        |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN |      0,00|
|    |PRODAJA                |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH         |      0,00|
|    |POSOJIL                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil     |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev      |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije   |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |V. DANA POSOJILA           |      0,00|
|    |IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|    |(440+441+442)             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|      0,00|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|440  |Dana posojila             |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|441  |Povečanja kapitalskih deležev in   |      0,00|
|    |naložb                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0,00|
|    |privatizacije             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA |      0,00|
|    |IN SPREMEMBE             |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     |        |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |   775.000,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   775.000,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|500  |Domače zadolževanje          |   775.000,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      |   185.834,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   185.834,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|550  |Odplačila domačega dolga       |   185.834,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA         | –3.974.194,53|
|    |SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- |        |
|    |V.-VIII.)               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   589.166,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|  4.563.360.53|
|    |IX.)                 |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  4.402.522,65|
|    |12. 2008               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 44.649,69 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/002/2008
Ig, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti