Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1605. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2009, stran 4830.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 19. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 23/08) se spremeni peti odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Občinski proračun za leto 2009 se določa v naslednjih zneskih (EUR):
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |Skupaj prihodki              |  16.598.905|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  8.511.188|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  7.226.260|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   892.300|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   392.628|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.033.194|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   870.750|
|   |od premoženja               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    5.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    15.600|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    66.110|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    75.734|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  3.597.002|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   945.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  2.652.002|
|   |in neopredmetenih dolg. sredstev     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    47.360|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    47.360|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.410.161|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.966.405|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.443.756|
|   |proračuna iz sredstev pror. EU      |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |Skupaj odhodki              |  15.730.036|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.653.397|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   706.781|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   112.753|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.439.660|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   154.800|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   239.403|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  4.136.789|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   162.102|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  2.243.007|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   672.620|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.059.060|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4.892.363|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.892.363|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  2.047.487|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim |  1.535.567|
|   |osebam, ki niso pror.up.         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Invest. transferi pror. uporabnikom  |   511.920|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |Proračunski presežek (primanjkljaj)    |   868.869|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja |    47.780|
|   |kapitalskih deležev            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    47.780|
|   |IN PROD. KAP. DELEŽEV           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    47.780|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |Prejeta minus dana posojila in sprememba |    37.500|
|   |kapitalskih deležev            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |    37.500|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    37.500|
|   |in finančnih naložb            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |Zadolževanje               |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |Odplačila dolga              |   762.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   762.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   762.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|Sprememba stanja sredstev na računu    |   116.571|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |Neto zadolževanje             |   –762.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |Stanje sredstev na dan 31.12. preteklega |   –116.571|
|   |leta                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Prvi stavek prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 81.830 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0033/2008
Idrija, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti