Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1593. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 4821.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v drugem odstavku 14. člena na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. vlagatelji, ki so utrpeli škodo v letu 2008 in so škodni dogodek prijavili po telefonu številka 112 na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vendar niso pridobili zapisnika pregleda Nacionalnega veterinarskega inštituta, iz katerega bi bilo razvidno, da pogin ni posledica kužne bolezni oziroma nepravilne oskrbe čebeljih družin, predložijo izjavo o škodnem dogodku. Iz te izjave mora biti razvidno, kdaj je nastal škodni dogodek, identifikacijska številka čebelnjaka, ki je predmet odškodnine, in njegova lokacija. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobi dokazilo Nacionalnega veterinarskega inštituta, da na območju, na katerem je oškodovani čebelnjak, ni bilo omejitev zaradi prisotnosti bolezni.«.
2. člen
V 21. členu se na koncu točke b) pika nadomesti z vejico in doda nova točka c), ki se glasi:
»c) prepovedi prometa z živalmi, prepovedi razvažanja gnoja in gnojevke, prepovedi klanja živali, neškodljivega odstranjevanja trupel, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, zamenjave krme in postavitve dezbariere na kmetiji kot posledic izbruha vraničnega prisada na kmetijskem gospodarstvu.«.
3. člen
V 31. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
(4) Upravičenci iz ukrepov Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu in Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo morajo ohraniti kmetovanje na tem kmetijskem gospodarstvu še nadaljnjih pet let po prejemu sredstev.«.
4. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev)
(1) Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določba 1. točke prvega odstavka tega člena ne velja za prejemnike sredstev, ki ne izpolnijo obveznosti iz tretjega odstavka 14. člena te uredbe.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena prejemniku sredstev ni treba vrniti že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe),
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe),
3. razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah iz prejšnjega odstavka mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-12/2009/6
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-2311-0065
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti