Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1614. Odlok o občinskih taksah v Občini Kamnik, stran 4839.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 76/08 – ZIKS-1C) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 22. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Kamnik
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Odlok predpisuje vrste in višino taks, način ravnanja taksnih zavezancev pri namestitvi in uporabi taksnih predmetov in plačilo taks na območju Občine Kamnik (v nadaljevanju občina).
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
2. člen
(taksni predmeti in storitve)
V Občini Kamnik se plačujejo občinske takse za naslednje predmete in storitve (v nadaljevanju taksni predmeti):
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
– oglaševanje na javnih mestih;
– parkiranje na javnih površinah;
– uporabo javnega prostora za kampiranje;
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
(prijava in namestitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega oddelka.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) in druge okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja in določitev taksne obveznosti.
4. člen
(spremembe)
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku v roku 8 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega oddelka.
5. člen
(višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Župan enkrat letno s sklepom določi vrednost točke za obračun občinskih taks, in sicer v mesecu januarju na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
(taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
7. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec Občino Kamnik pisno obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen
(letne odmere)
Pri izračunu letnega zneska se uporablja koledarsko leto.
Taksni zavezanec je dolžan plačati občinsko takso za vsako leto v skladu z odmerno odločbo, ki jo pristojni občinski oddelek izda vsako leto posebej.
V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, taksni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot leto dni, se taksa obračuna za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve, in sicer po dvanajstinah letnih zneskov, razen če je v taksni tarifi drugače določeno.
Na enak način se obračuna tudi preveč plačana taksa zaradi prenehanja taksne obveznosti pred potekom koledarskega leta.
9. člen
(odmera občinskih taks)
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, ki vsebuje tudi dovoljenje in 3. člena tega odloka.
Občinske takse odmerja in pobira občinska uprava na podlagi prijav zavezancev.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni občinski oddelek za nadzor.
10. člen
(plačilo občinske takse)
Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja.
Če zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v odločbi, lahko pristojni občinski oddelek razveljavi odločbo in izvede ukrepe v skladu z 13. členom tega odloka.
11. člen
(oprostitve plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo krajevne skupnosti v Občini Kamnik, Občina Kamnik ter javna podjetja in zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v občini, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru.
Taksa se tudi ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
Poleg oprostitev iz tega člena in oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko pristojni oddelek občinske uprave oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes pospeševanja podjetništva, gospodarstva, turizma, kulture ali športa v Občini Kamnik.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski oddelek pristojen za nadzor in občinski oddelek pristojen za finance.
13. člen
(ukrepanje občinskega oddelka pristojnega za nadzor)
Občinski oddelek pristojen za nadzor ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko občinski oddelek pristojen za nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
14. člen
(ukrepanje občinskega oddelka pristojnega za finance)
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski oddelek pristojen za finance, poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
15. člen
(sankcioniranje taksnih zavezancev)
Z globo 1.200 € se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega oddelka oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem (3. člen odloka),
4. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (4. člen odloka).
Z globo 800 € se sankcionira posameznik, ki v zvezi samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 400 € se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 300 € se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v občini znaša vrednost točke taksnih tarif 0,055 €.
17. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku najkasneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 58/00, 65/05 in 17/06).
19. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2008
Kamnik, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
           TARIFE OBČINSKIH TAKS

             Tarifna št. 1
  Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki, cirkusi, sejmi,
razstave, glasbeni dogodki in podobno) znaša taksa:
  za vsak uporabljeni m2 dnevno

a) za urejene in vzdrževane površine (tlakovane,    5 točk
betonske in asfaltirane in podobne površine)         

b) za uporabo nevzdrževanih in drugih javnih     3 točke
površin (makadamske površine, zelenice ipd.)         


  Opombe:
  1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, pešpoti, zelenice in parkirišča, druge urejene
in neurejene javne površine na območju občine.
  2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali
prireditelj razstav in drugih zabavnih prireditev.

             Tarifna št. 2
  Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave,
oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za
reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa:
  a) Za panoje, jumbo plakate in ostale plakate, transparente,
table, in drugo podobno oglaševanje na javnih mestih, ki ima
trajni značaj, znaša letna taksa glede na velikost:

+---------------------------------+--------------+-------------+
| Vrsta objekta – število točk na |   točke  |  točke  |
|       m2 letno      | enostransko | dvostransko |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|1. obešanka na drogu JR (do 1,7 x|      750|    1.350|
|1,1 m)              |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|2. čezcestni transparent (do 8 x |      900|    1.620|
|1 m)               |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|3. svetlobna vitrina (do 1,8 x  |     3.500|    6.300|
|1,2 m)              |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|4. plakatni pano in steber (do  |      820|    1.475|
|2,0 x 1,4 m)           |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|5. jumbo pano (do 12 m2)     |      900|    1.620|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|6. rollo pano (do 12 m2)     |     4.000|    7.200|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|7. roto pano (do 18 m2)     |     3.000|    5.400|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|8. elektronski displeji (do 18  |     3.000|    5.400|
|m2)               |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|9. fasadni panoji        |     1.300|    2.340|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|10. veliki panoji (nad 20 m2)  |     1.300|    2.340|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|11. končne table (do 2,8 m2)   |      900|    1.620|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|12. drugi objekti za oglaševanje |      900|    1.620|
|(do 2,8 m2)           |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|13. drugi objekti za oglaševanje |     1.000|    1.800|
|(nad 2,8 m2)           |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+


  b) Za panoje, jumbo plakate in ostale plakate, transparente,
table, in drugo podobno oglaševanje na javnih mestih, ki nimajo
trajni značaj, znaša dnevna taksa glede na velikost:
+---------------------------------+--------------+-------------+
| Vrsta objekta – število točk  |  točke   |  točke  |
|     na m2 dnevno      | enostransko | dvostransko |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|1. obešanka na drogu JR (do 1,7 |       4|      8|
|x 1,1 m)             |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|2. čezcestni transparent (do 8 x |       5|      10|
|1 m)               |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|3. svetlobna vitrina (do 1,8 x  |      20|      40|
|1,2 m)              |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|4. plakatni pano in steber (do  |       5|      10|
|2,0 x 1,4 m)           |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|5. jumbo pano (do 12 m2)     |       5|      10|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|6. rollo pano (do 12m2)     |      25|      50|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|7. roto pano (do 18 m2)     |      15|      30|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|8. elektronski displeji (do 18  |      15|      30|
|m2)               |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|9. fasadni panoji        |       7|      14|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|10. veliki panoji (nad 20 m2)  |       7|      14|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|11. končne table (do 2,8 m2)   |       5|      10|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|12. drugi objekti za oglaševanje |       5|      10|
|(do 2,8 m2)           |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|13. drugi objekti za oglaševanje |       7|      14|
|(nad 2,8 m2)           |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+


+------------------------------------------------+-------------+
|c) reklamne avtomobile (pri prodaji srečk in  |   50 točk|
|podobno) – na dan                |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|d) oglaševanje na in z vozili in prikolicah z  |   100 točk|
|majhnimi ali velikimi plakati in drugimi    |       |
|podobnimi načini oglaševanja (svetlobni,    |       |
|vrtljivi) ter mobilno in stacionarno oglaševanje|       |
|– na dan                    |       |
+------------------------------------------------+-------------+


  Opombe:
  1. Plačila občinske takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih organov, organizatorji
volilne kampanje v času volilne kampanje v skladu z veljavno
zakonodajo, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz
svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v občini,
reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne
znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih
organizacij. Plačila takse so lahko oproščeni tudi tisti, ki
jih pristojen občinski organ oprosti plačila v skladu z 11.
členom tega odloka.
  2. Plačila taks po tej tarifi so oproščene tudi
nekomercialne objave v splošno korist (veterinarska služba,
preventivni pregledi, opozorila, obvestila in podobno).

             Tarifna št. 3
  Za uporabo javnih površin parkiranje in za druge začasne
namene znaša taksa dnevno za vsak začeti m2:
+------------------------------------------------+-------------+
|a) asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne |  1,5 točke|
|utrjene površine                |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|b) utrjene makadamske površine         |  1,0 točka|
+------------------------------------------------+-------------+
|c) druge (neutrjene) površine          |  0,5 točke|
+------------------------------------------------+-------------+


  Opombe:
  1. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega
prostora (npr. parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba
javnega prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-
pridobitne prireditve) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega
občinskega akta.

             Tarifna št. 4
  Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno
za vsak začeti m2:
+------------------------------------------------+-------------+
|a) asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne |  1,5 točke|
|utrjene površine                |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|b) utrjene makadamske površine         |  1,0 točka|
+------------------------------------------------+-------------+
|c) zelene površine               |  2,0 točki|
+------------------------------------------------+-------------+
|d) druge (neutrjene) površine          |  0,5 točke|
+------------------------------------------------+-------------+

  Opombe:
  1. Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za
določen namen (kot npr. šotorenje), ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora.

AAA Zlata odličnost