Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1616. Sklep o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o., stran 4852.

V skladu z določili 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 – v nadaljevanju: ZGD), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 26. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom ustanovitelj Občina Litija (v nadaljevanju: družbenik) ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo Socialno varstveni center Litija, d.o.o.(v nadaljevanju: družba).
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
2. člen
Firma družbe se glasi: Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
Sedež družbe: Jerebova ulica 14, Litija.
Skrajšana firma družbe se glasi: SVC Litija, d.o.o.
3. člen
Sprememba firme družbe je mogoča samo s sklepom ustanovitelja družbe.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Dejavnost družbe je:
– F/41 Gradnja stavb
– F/41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
– F/41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
– I/55 Gostinske nastanitvene dejavnosti
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– I/56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– I/56.103 Slaščičarne in kavarne
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– I/56.300 Strežba pijač
– L/68 Poslovanje z nepremičninami
– L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– L/68.200 Oddajane in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– M/73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M/81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
– M/81.210 Splošno čiščenje stavb
– M/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– N/82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N/82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– Q/87 Socialno varstvo z nastanitvijo
– Q/87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
– Q/87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
– Q/97.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
– Q/88 Socialno varstvo brez nastanitve
– Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– R/96 Druge storitvene dejavnosti
– R/96.021 Frizerska dejavnost
– R/96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
– R/96.040 Dejavnost za nego telesa.
Družba lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki se pojavljajo občasno in dejavnosti, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala in so namenjene glavni dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽI
5. člen
Osnovni kapital družbe se sestoji iz denarnega in stvarnega vložka družbenika.
Vrednost denarnega vložka družbe znaša 7.500 EUR (sedemtisočpetsto eurov 00/100) v denarju. Osnovni vložek v denarju se vplača na poslovni račun družbe.
Kot stvarni vložek se v družbo vlaga nepremičnine pripisane pri:
– vložku št. 1324 k.o. Hotič s pripisano parc. št. 1350/1, pašnik v izmeri 6302 m2,
– vložku št. 508 k.o. Hotič s pripisano parc. št. 1350/26, dvorišče v izmeri 423 m2 in poslovna stavba v izmeri 624 m2,
– vložku št. 1326 k.o. Hotič s pripisano parc. št. 1350/30, dvorišče v izmeri 121 m2.
Stvarni vložki so obremenjeni s stavbno pravico na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, zapisane v obliki notarskega zapisa med Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija in družbo Maksimilijan, d.o.o. Ljubljanska cesta 5, Celje, opr. št. SV 1117/2006 z dne 27. 10. 2006.
Vrednost stvarnega vložka na podlagi ocene tržne vrednosti lastninske pravice znaša 1.011.405,14 EUR.
V osnovnem kapitalu družbe je družbenik udeležen z enim poslovnim deležem.
6. člen
Poslovni delež daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do sorazmernega deleža dobička in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja v primeru likvidacije ali stečaja družbe.
V. POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE
7. člen
Družba ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila.
8. člen
Za nastale obveznosti družbe odgovarja družba z vsem svojim premoženjem. Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.
VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE
9. člen
Organa družbe sta:
– družbenik
– direktor.
10. člen
Družbenika po pooblastilu tega sklepa v družbi zastopa župan Občine Litija. Družbenik, ki ga predstavlja župan Občine Litija samostojno upravlja družbo in odloča o naslednjem:
– o sprejetju letne bilance in izkazu uspeha,
– o razdelitvi dobička in kritju izgube,
– vračanju naknadnih vplačil, delitvi in prenehanju poslovnega deleža,
– postavitvi in odpoklicu direktorja,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ter
– v drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
11. člen
Družbenik sprejema odločitve v obliki sklepov.
Vse odločitve, katere sprejme družbenik, je potrebno vpisati v knjigo sklepov, katero potrdi notar. Sklepi, kateri niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
VII. DIREKTOR DRUŽBE
12. člen
Organ vodenja poslov družbe je direktor (v nadaljevanju: direktor), ki ga imenuje družbenik s sklepom za obdobje 5 (petih) let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor se imenuje na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Direktor zastopa družbo napram tretjim osebam neomejeno.
13. člen
Direktor zastopa in predstavlja družbo doma in v tujini neomejeno.
14. člen
O datumu poteka mandata direktorju mora družba obvestiti družbenika najmanj 90 (devetdeset) dni pred potekom mandata.
Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov iz prejšnjega člena objavi v imenu družbenika družba.
Javni razpis se objavi v javno informacijskem sredstvu največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorja.
V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen rok za prijavo na razpis, ki pa ne sme biti krajši od osem dni.
15. člen
Družbenik za izvedbo postopka imenovanja direktorja družbe imenuje tričlansko komisijo, ki mora vse prispele vloge pregledati in ugotoviti ali so pravočasne in popolne ter ugotoviti ali kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje in pripraviti o tem poročilo. Družbenik na podlagi poročila komisije, ki vsebuje ugotovitve, kateri od kandidatov izpolnjujejo razpisne pogoje, imenuje direktorja.
16. člen
Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodarskih družb,
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let ustreznih vodstvenih izkušenj,
– da pozna delo in področja delovanja družbe.
VIII. DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE
17. člen
Dobiček družbe se ugotavlja za poslovno leto na podlagi letne bilance.
Družba razporedi čisti dobiček najkasneje v petih letih po sprejemu letnega poročila.
18. člen
O načinu kritja izgub odloča edini družbenik.
IX. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
19. člen
Družba vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom pooblaščena organizacija.
Družba sestavlja poročila za vsako poslovno leto.
Za pravočasno izdelavo in pravilnost letnih poročil odgovarja direktor družbe.
Edinemu družbeniku pripada kopija letnega poročila.
Direktor mora družbeniku dostaviti kopijo letnega poročila v roku 15 (petnajst) dni po sestavi le tega.
X. DODATNA SREDSTVA
20. člen
Družba sme zbirati dodatna sredstva, ki so potrebna za njeno delo z vpisom novih vlog ipd. v skladu s sklepom družbenika.
XI. ZAČETEK IN TRAJANJE DRUŽBE
21. člen
Z vpisom sklepa o ustanovitvi družbe v sodni register pridobi družba pravno in poslovno sposobnost.
Trajanje družbe ni časovno omejeno.
Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.
XII. SPREMEMBA SKLEPA O USTANOVITVI
22. člen
Sprememba sklepa o ustanovitvi je veljavna le, če je v pisni obliki, podpisana s strani družbenika. Spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ob ustanovitvi družbe Občinski svet Občine Litija imenuje v.d. direktorja za čas trajanja postopka imenovanja prvega direktorja oziroma največ za dobo dveh let.
V. d. direktor mora opraviti vse potrebno za pričetek delovanja družbe (odprtje transakcijskega računa, izdelava žigov, registracija družbe, sprejem potrebnih aktov, ki niso v pristojnosti družbenika itd.) in opraviti vse potrebno, da se izpelje javni razpis in se imenuje prvi direktor družbe.
Z imenovanjem direktorja v. d. direktorju avtomatično preneha funkcija.
24. člen
Razmerja, pravice in obveznosti v družbi, ki niso urejena s tem sklepom se uredijo z drugimi akti družbe.
Za vsa razmerja, ki niso urejena s tem sklepom, ali drugimi akti družbe, se neposredno in smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja področje gospodarskih družb.
25. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2009
Litija, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti