Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1606. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2008, stran 4831.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig je Občinski svet Občine Ig na 17. redni seji dne 22. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2008.
2. člen
+-----------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     v EUR|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov/Namen        |   Proračun|
|                        |     2008|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 5.241.272,05|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 4.901.075,31|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            | 3.382.883,64|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček      | 2.872.202,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|703  |Davki na premoženje          |  346.210,39|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve   |  164.471,25|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|706  |Drugi davki              |     0,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           | 1.518.191,67|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od   |  322.135,21|
|    |premoženja               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|711  |Takse in pristojbine          |   1.557,60|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|712  |Denarne kazni             |   4.995,69|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev |   29.249,47|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki        | 1.160.253,70|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |  100.248,11|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih      |     0,00|
|    |sredstev                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog       |     0,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč      |  100.248,11|
|    |in nematerialnega premoženja      |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |   14.259,27|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov   |   14.259,27|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine       |     0,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  220.338,11|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih     |  213.625,66|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega     |   6.712,45|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |       |
|    |Evropske unije             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ          |   5.351,25|
|    |EVROPSKE UNIJE             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|787  |Prejeta sredstva od drugih evropskih  |   5.351,25|
|    |institucij               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 8.775.755,37|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             | 1.605.946,31|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  295.828,08|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno   |   47.086,01|
|    |varnost                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve      | 1.183.109,32|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|403  |Plačila domačih obresti        |   36.881,28|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|409  |Rezerve                |   43.041,62|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            | 1.795.063,07|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|410  |Subvencije               |   67.096,93|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|411  |Transferi posameznikom         |  943.001,01|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam  |  242.219,03|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi     |  542.746,10|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino       |     0,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         | 4.472.590,32|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 4.472.590,32|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  902.155,67|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim osebam |  848.485,58|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |   53.670,09|
|    |uporabnikom              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) | –3.534.483,32|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |                    |       |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  | 2.771.478,05|
|    |PRODAJA                |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH         | 2.771.478,05|
|    |POSOJIL                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil     |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev      | 2.771.478,05|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije    |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |V. DANA POSOJILA            |       0|
|    |IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |(440+441+442)             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|440  |Dana posojila             |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|441  |Povečanja kapitalskih deležev in naložb|       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       0|
|    |privatizacije             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN|       0|
|    |SPREMEMBE               |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |  800.000,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  800.000,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|500  |Domače zadolževanje          |  800.000,00|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      |  159.999,66|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |  159.999,66|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|550  |Odplačila domačega dolga        |  159.999,66|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |  –123.004,93|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE          |  640.000,34|
|    |(VII.-VIII.)              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE         | 3.534.483,32|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. | 4.402.522,65|
|    |12. 2008                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2008 znaša 4.402.522,65 EUR.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta (proračunski primanjkljaj), ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 923.004,98 EUR se pokrije s stanji na računih na dan 31. 12. 2007.
Kot namenska sredstva se iz leta 2008 prenašajo:
– Obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 338.747,35 EUR,
– sredstva neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 v višini 22.564,24 EUR,
– iz leta 2008 v višini 15.951,76 EUR in
– sredstva neporabljene dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 11.001,01 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 1.027,00 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2008 znaša 40.063,73 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/015/2007
Ig, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti