Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1633. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1634. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ruski federaciji
1635. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah
1636. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
1637. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1690. Uredba o stroških reprezentance
1691. Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
1692. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten
1693. Uredba o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu
1694. Uredba o spremembi Uredbe o upravnem poslovanju

MINISTRSTVA

1638. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati živila brez glutena ali živila z zelo nizko vsebnostjo glutena
1639. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o imenovanju uradnega kontrolnega laboratorija za analizno preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini
1640. Sklep o določitvi prodajne vrednosti za 1 tono školjk za leto 2009
1641. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, za leto 2009
1642. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2009
1695. Pravilnik o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov

USTAVNO SODIŠČE

1643. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sklepa Upravnega sodišča
1644. Odločba o ugotovitvi, da bi z odložitvijo uveljavitve oziroma z zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu lahko nastale protiustavne posledice

BANKA SLOVENIJE

1645. Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih kovancev ob 100-letnici prvega poleta z motornim letalom na Slovenskem

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1696. Sprememba Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009 (velja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1697. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

OBČINE

Bled

1646. Odlok o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru

Cerkno

1647. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2008
1648. Odlok o dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno

Dol pri Ljubljani

1649. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Dol pri Ljubljani
1650. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani

Kobarid

1651. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
1652. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Kobarid
1653. Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Kobarid
1654. Sklep o cenikih najema občinskega premoženja
1655. Sklep o izvzemu javnega dobra v k.o. Kred v vasi Potoki

Koper

1656. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Obalni center za varstvo oseb s posebnimi potrebami«
1657. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper
1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper
1659. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1660. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Litija

1661. Pravilnik o dodeljevanju državne pomoči gospodarstvu v Občini Litija v letu 2009

Ljubljana

1662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana
1663. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška
1664. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Murska Sobota

1665. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
1666. Obvezna razlaga 6. in 7. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
1667. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2008
1668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Murska Sobota

Polzela

1669. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2008
1670. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Polzela
1671. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Polzela
1672. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Nad avtocesto
1673. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela
1674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti
1675. Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Andraž
1676. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela

Ravne na Koroškem

1677. Odlok o občinskih taksah za uporabo javnih površin in javnih mest v Občini Ravne na Koroškem

Razkrižje

1678. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2008
1679. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2009
1680. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Rogatec

1681. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2009
1682. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«

Slovenske Konjice

1683. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1684. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji Javnega komunalnega podjetja

Šempeter-Vrtojba

1685. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008
1686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba

Šentjur

1687. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojna agencija Kozjansko, RA Kozjansko
1688. Sklep o potrditvi najemnine grobnih prostorov

Vipava

1689. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec

POPRAVKI

1698. Popravek Popravka Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti