Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1699. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
1700. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Madžarski
1701. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein
1702. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1703. Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij
1704. Uredba o državnem prostorskem načrtu za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
1705. Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave
1706. Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave
1707. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 504/2008 z dne 6. junija 2008 o izvajanju direktiv Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev
1708. Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe
1709. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
1710. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009
1711. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih
1712. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
1713. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
1714. Uredba o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1715. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

Odloki

1716. Odlok o spremembi Odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno partnerstvo

Sklepi

1717. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Cape Townu
1718. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Cape Townu
1719. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Lemontu
1720. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Lemontu
1721. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Atlanti

MINISTRSTVA

1722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice
1723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji
1724. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v prašičereji
1725. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1726. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov
1727. Sklep o določitvi povprečne odkupne cene za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2009
1728. Sklep o določitvi roka za vključitev Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1729. Odločba o soglasju k Ustanovitvenemu aktu Ustanove Sklad Boruta Vojniča
1730. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2009
1772. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o določitvi Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2009
1773. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

USTAVNO SODIŠČE

1731. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1732. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

1733. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1734. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor
1735. Pravilnik o registru pooblaščenih aktuarjev
1736. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1737. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB7)
1738. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ)
1739. Razlaga Kolektivne pogodbe za lesarstvo

OBČINE

Braslovče

1740. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje PA 24
1741. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Braslovče

Brezovica

1742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2008
1743. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica

Celje

1744. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokrovec – Na Jasi
1745. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Spodnje Dobrove Žnidarič

Dobje

1746. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobje
1747. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobje
1748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojna agencija Kozjansko, RA Kozjansko
1749. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2009

Grad

1750. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2008
1751. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Grad

Ivančna Gorica

1752. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »S 3/a Kojina«

Jesenice

1753. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Jesenice

Kamnik

1754. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 23 JATA

Komen

1755. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2008
1756. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2009
1757. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen
1758. Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2009
1759. Letni program športa v Občini Komen za leto 2009

Kranjska Gora

1760. Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009

Novo mesto

1761. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008
1762. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto

Podlehnik

1763. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Podlehnik – spremembe in dopolnitve 2009

Postojna

1764. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009
1765. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o organiziranosti in izvajanju službe komunalnega nadzora v Občini Postojna
1766. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna
1767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna

Radeče

1768. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega načrta za »Poslovno-trgovski center v Radečah«

Straža

1769. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Straža
1770. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta
1771. Sklep o spremembi Sklepa o izvajalcu gospodarske javne službe na območju Občine Straža

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti