Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1774. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1775. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1776. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1777. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1778. Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase
1779. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
1780. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

MINISTRSTVA

1781. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti
1782. Pravilnik o spremembah Pravilnika o centralnem registru oporok
1809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1783. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2009
1784. Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

OBČINE

Celje

1785. Sklep o dopolnitvah Sklepa o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija

Dobje

1786. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2009

Dobrova-Polhov Gradec

1787. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Enote VS8/6-5 Selo – Občina Dobrova - Polhov Gradec

Kranj

1788. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
1789. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
1790. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo)

Ljubljana

1791. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue

Murska Sobota

1792. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

1793. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov

Novo mesto

1794. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII 105

Pivka

1795. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka

Poljčane

1796. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju Občine Poljčane

Slovenske Konjice

1797. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice

Sveti Tomaž

1798. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentrupert

1799. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Trebnje

1800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
1801. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2009
1802. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2009
1803. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
1804. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka

Turnišče

1805. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »TU8 – stanovanjsko območje pasike« v Turnišču

Veržej

1806. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2008

Zagorje ob Savi

1807. Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)

Žalec

1808. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod

POPRAVKI

1810. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za ureditveni načrt romsko naselje Ruperč vrh
1811. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

40. Zakon o ratifikaciji Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 (MSTL)
41. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BATVTP)
42. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine (BUKRS)

Vlada Republike Slovenije

43. Uredba o ratifikaciji spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada za okrepitev glasu in udeležbe v mednarodnem denarnem skladu
44. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švice
45. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o pogojih razmestitve diplomatskih predstavništev

Ministrstvo za zunanje zadeve

46. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
47. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju
48. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Carinsko upravo Republike Slovenije ter Carinsko in finančno stražo Republike Madžarske o postopku izmenjave podatkov, obravnavanih kot carinske informacije za namene nadzora

Razglasni del

Javni razpisi

Druge objave

Objave gospodarskih družb

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti