Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1812. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t. i. “izbrisanih” v letih 2003 in 2009 pri čemer obstoji sum, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij, ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno neustreznega izvrševanja 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje zaradi suma vpletenosti nosilcev javnih pooblastil s političnim vplivom na izbor metodologije štetja t. i. “izbrisanih” ter političnim vplivom na izbiro načina uresničevanja 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v navedenem času, preiskavo suma o domnevnem klientelizmu oziroma domnevnem koruptivnem ravnanju nekaterih nosilcev javnih funkcij, ki so domnevno povezani z nekaterimi odvetniškimi pisarnami zaradi suma ogrožanja sistema javnih financ v zvezi z domnevno neustreznim izvrševanjem 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) in preiskavo suma domnevne zlorabe Ministrstva za notranje zadeve s strani nekaterih nosilcev javnih funkcij v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1813. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo
1866. Uredba o državnem prostorskem načrtu za regionalno cesto III. reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
1867. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Sklepi

1868. Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge
1869. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Tirani

Drugi akti

1870. Odločba o imenovanju Boruta Horvata za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti

MINISTRSTVA

1814. Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
1815. Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil
1871. Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
1872. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008
1873. Odreba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest

USTAVNO SODIŠČE

1816. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
1817. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1818. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1819. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1820. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 3. ožje območje Občine Šenčur
1821. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 3. ožje območje Občine Šenčur
1822. Spremembe in dopolnitve Statuta in Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani

OBČINE

Braslovče

1823. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica)

Celje

1824. Odlok o prenehanju Odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje in Odloka o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje

Cerkno

1825. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »P7-Prod«

Divača

1826. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (v nadaljevanju: Odloka o PUP) v Občini Divača

Dravograd

1864. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2008
1865. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«

Ivančna Gorica

1827. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica
1828. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ivančna Gorica
1829. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

Komen

1830. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Komen

Koper

1831. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« (nadaljevanje priprave LN za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«)

Kostanjevica na Krki

1832. Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki
1833. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2009

Krško

1834. Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje
1835. Odlok o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje
1836. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2008
1837. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško in nakupu nepremičnin parc. št. 2315/17, parc. št. 2479/208, parc. št. 2479/205 in parc. št. 2479/202, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
1838. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško in o nakupu nepremičnin parc. št. 887/6 in parc. št. 888/3 k.o. Kostanjek ter o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
1839. Sklep o nakupu nepremičnin za izgradnjo ceste Drnovo–Brege in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah / III.
1840. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 208/6 in parc. št. 812/1, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
1841. Sklep o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo ceste Bočje–Žabjek v Podbočju in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
1842. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 268/2, parc. št. 270/4, parc. št. 299/2, parc. št. 297/2, parc. št. 298/2, parc. št. 322/2, parc. št. 318/2 in parc. št. 324/4, k.o. Mrčna sela in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
1843. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4339/4, k.o. Raka in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 2413/4, k.o. Raka in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini

Ljutomer

1844. Sklep št. 394 o ukinitvi javnega dobra

Log-Dragomer

1845. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2008
1846. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer
1847. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
1848. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti v Občini Log - Dragomer
1849. Koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo in upravljanje večnamenskega športnega objekta v Občini Log - Dragomer

Mislinja

1850. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
1851. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Žaga v Občini Mislinja

Nova Gorica

1852. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2009

Puconci

1853. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Puconci

Ravne na Koroškem

1854. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas

Slovenj Gradec

1855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec
1856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec
1857. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 13.1-464)
1858. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 11.3-445)

Slovenska Bistrica

1859. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2008
1860. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Šalovci

1861. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota

Vojnik

1862. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova cerkev 3

Zagorje ob Savi

1863. Statut javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi

POPRAVKI

1874. Popravek Uredbe o stroških reprezentance
1875. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje vrtnarije in stanovanjsko območje »Na Špici«

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost