Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1592. Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode, stran 4818.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode
1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa način izvajanja sistema uvoznih dovoljenj, izvoznih dovoljenj, potrdil o vnaprejšnji določitvi, potrdil o nadomestilu za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: potrdila o nadomestilu), potrdil o aktivnem oplemenitenju ter listin o nadzoru za kmetijske proizvode za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L št. 318 z dne 20. 12. 1993, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2580/2000 z dne 20. novembra 2000 o spremembi Uredbe (ES) št. 3448/93 o trgovinskih režimih, ki se uporabljajo za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L št. 298 z dne 25. 11. 2000, str. 5);
– Uredbe Sveta (ES) št. 519/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1765/82, 1766/82 in 3420/83 (UL L št. 67 z dne 10. 3. 1994, str. 89), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 110/2009 z dne 5. februarja 2009 o spremembi seznama držav iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 519/94 (UL L št. 37 z dne 6. 2. 2009, str. 4);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1488/2001 z dne 19. julija 2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer (UL L št. 196 z dne 20. 7. 2001, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1914/2003 z dne 30. oktobra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 1488/2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 27), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1488/2001/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine takšnih nadomestil (UL L št. 172 z dne 5. 7. 2005, str. 24), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1237/2008 z dne 11. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1043/2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (UL L št. 334 z dne 12. 12. 2008, str. 55), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1043/2005/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 50), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 72/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 247/2006, (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1405/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. 479/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1883/78, (EGS) št. 1254/89, (EGS) št. 2247/89, (EGS) št. 2055/93, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 2596/97, (ES) št. 1182/2005 in (ES) št. 315/2007 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (kodificirana različica) (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2008, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 514/2008 z dne 9. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode ter uredb (ES) št. 1439/95, (ES) št. 245/2001, (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 2014/2005, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 341/2007 (ES) št. 1002/2007, (ES) št. 1580/2007 in (ES) št. 382/2008 ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1119/79 (UL L št. 150 z dne 10. 6. 2008, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 376/2008/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz (kodificirana različica) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2009, str. 1);
– drugih pravnih aktov Sveta Evropske unije in Evropske komisije, ki so bili izdani v okviru trgovinskih pravil in skupne ureditve kmetijskih trgov za izvajanje sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil ter listin o nadzoru za kmetijske proizvode.
2. člen
(pristojni organ)
(1) Za izdajanje dovoljenj in potrdil iz prejšnjega člena je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(2) Za izdajanje listin o nadzoru iz prejšnjega člena je pristojna Carinska uprava Republike Slovenije.
3. člen
(varščina)
Vlagatelji zahtevkov za pridobitev dovoljenj in potrdil iz 1. člena te uredbe morajo položiti varščino v skladu s predpisom, ki določa pravila glede izvajanja sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike.
4. člen
(odobritev uvoznikov mleka in mlečnih izdelkov)
Vlagatelji zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki želijo v okviru posebnih pravil za uvoz v sektorju mleka in mlečnih izdelkov v skladu z Oddelkom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 2535 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne izdelke ter o odprtju tarifnih kvot (UL L št. 341 z dne 22. 12. 2001, str. 29), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 467/2008 z dne 28. maja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (UL L št. 139 z dne 29. 5. 2008, str. 12), uvažati mlečne izdelke po znižanih carinskih stopnjah v okviru tarifnih kvot, pri Agenciji zaprosijo za pridobitev statusa odobrenega uvoznika. Vlagatelj pridobi status odobrenega uvoznika z odločbo, ki jo izda Agencija, s katero mu po predhodni preveritvi, da je v obeh predhodnih koledarskih letih v Skupnost uvozil ali iz Skupnosti izvozil najmanj 25 ton mlečnih izdelkov, ki se uvrščajo v 4. poglavje kombinirane nomenklature, dodeli številko odobritve. Zahtevek za pridobitev statusa se vloži na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
(zahtevek)
(1) Vlagatelj vloži pri Agenciji zahtevek za dovoljenje ali potrdilo iz 1. člena te uredbe na obrazcu, določenem v skladu:
– s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 376/2008/ES,
– s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1488/2001/ES,
– s prvim odstavkom 24. člena Uredbe 1043/2005/ES,
– s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike.
(2) Vlagatelj zahtevek za dovoljenje ali potrdilo pošlje po pošti ali po faksu ali ga dostavi osebno na Agencijo.
(3) Vlagatelj lahko zahtevek za dovoljenje ali potrdilo izpolnjuje tudi elektronsko in ga pošlje Agenciji v elektronski obliki, podpisanega z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom ali kot podpisan računalniški izpis s priporočeno pošto.
(4) Zahtevki za dovoljenje ali potrdilo, dovoljenja in potrdila ter izpiski so natisnjeni in izpolnjeni v slovenskem jeziku.
6. člen
(posebna določba za potrdila o nadomestilu)
Agencija potrdila o nadomestilu vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 24. člena Uredbe 1043/2005/ES, hrani v obliki računalniške datoteke.
7. člen
(odpisi dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru)
(1) Odpise uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji odločitvi, potrdil o aktivnem oplemenitenju ter listin o nadzoru, razen odpisov naknadno izdanih izvoznih dovoljenj in potrdil o nadomestilu, izvajajo carinski organi.
(2) Odpise naknadno izdanih izvoznih dovoljenj in potrdil o nadomestilu izvaja Agencija.
(3) Pri elektronskih carinskih deklaracijah mora uvoznik/izvoznik sam na hrbtni strani uvoznega/izvoznega dovoljenja v poljih 29 in 30 na dan uvoza/izvoza odpisati uvoženo/izvoženo količino. V polje 31 vpiše številko knjigovodskega vpisa. Agencija pred sprostitvijo varščine preveri skladnost vseh odpisov v dovoljenju s podatki, ki jih prejme od carinskega organa.
8. člen
(dodatno dokazilo za sprostitev varščine)
Kot dodatno dokazilo za izpolnitev primarne zahteve za sprostitev varščine, položene za dovoljenje ali potrdilo, pri uporabi točke a drugega odstavka 32. člena Uredbe 376/2008/ES se šteje:
– kontrolni izvod T5, predpisan z 912.a členom Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1192/2008 z dne 17. novembra 2008 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 329 z dne 6. 12. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2454/93/EGS), ki ima zaznamek carinskega organa, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti, če oblika tega dokazila ni določena v drugih predpisih, ali
– elektronsko sporočilo carinskega urada izvoza v obliki xml, ki ga carinski organ pošlje izvozniku ali deklarantu za blago, ki je zapustilo carinsko območje Skupnosti v skladu z določili 796.e člena Uredbe 2454/93/EGS, ali
– pisno potrdilo o izstopu, ki ga naknadno izda izvozni carinski organ za blago, ki je zapustilo carinsko območje Skupnosti, ali
– pisna izvozna carinska deklaracija ali spremni dokument pri izvozu, ki ima zaznamek carinskega organa, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti v skladu z določili 2. točke 793.a člena Uredbe 2454/93/EGS.
9. člen
(obveznost poročanja)
Agencija vsako četrtletje poroča Evropski komisiji v skladu z določili 37. člena Uredbe 376/2008/ES.
10. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti k zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku vlagatelja.
11. člen
(prehodna določba)
Določba tretjega odstavka 5. člena se začne uporabljati z dnem, ko Agencija vzpostavi sistem elektronskih zahtevkov.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil za kmetijske proizvode (Uradni list RS, št. 33/04).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2009/5
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-2311-0070
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti