Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1603. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2008, stran 4826.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 19. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2008, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2008 realizirani v naslednjih zneskih (v EUR):
+--------+---------------------------------------+-------------+
|Konto  |         Opis         | Realizacija|
|    |                    |     2008|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  10.982.426|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  9.125.875|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  7.689.229|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  6.465.217|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   816.018|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   407.994|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.436.646|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   967.436|
|    |od premoženja             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    4.916|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |    13.540|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    59.530|
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   391.224|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   566.963|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   495.183|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    71.780|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    93.238|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    93.237|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.196.350|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   665.346|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   531.004|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih     |      0|
|    |evropskih institucij          |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  12.178.113|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  2.969.005|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   625.680|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    96.753|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.909.367|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |   135.413|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve              |   201.792|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  3.272.211|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    40.313|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  1.761.254|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   491.100|
|    |organizacijam in ustanovam       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   979.544|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  5.158.233|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  5.158.233|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   778.664|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |   473.089|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi      |   305.575|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |  –1.195.687|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    72.143|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    72.143|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |    72.143|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    72.143|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |  1.233.626|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  1.233.626|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |  1.233.626|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |   241.199|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   241.199|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   241.199|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |   –131.117|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   992.427|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |  1.195.687|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |    14.546|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
3. člen
Podatki iz bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 30.704.057 EUR, so priloga tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. 12. 2008 v višini 124.798,22 EUR se prenese med sredstva stalne proračunske rezerve v letu 2009.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2008 v višini 205.788,86 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2009.
6. člen
Priloge odloka so:
– izkaz prihodkov in odhodkov proračuna Občine Idrija za leto 2008,
– račun finančnih terjatev in naložb Občine Idrija za leto 2008,
– račun financiranja Občine Idrija za leto 2008,
– bilanca stanja Občine Idrija na dan 31. 12. 2008.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0040/2008
Idrija, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti