Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1609. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2008, stran 4835.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 21. in 51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 24. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2008 izkazuje:
+---------+---------------------------------------+----------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |   v EUR|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|SKUPINA | ZAP. |NAMEN             | ZAKLJUČNI|
|PODSK.  | ŠT. |                |RAČUN 2008|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|  1  |  2  |        3        |   4  |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     |  I. |SKUPAJ PRIHODKI        |10.345.366|
|     |    |(70+71+72+73+74)        |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    | 9.221.731|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|70    |    |DAVČNI PRIHODKI        | 8.147.617|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|700   |    |Davki na dohodek in dobiček  | 7.310.639|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|703   |    |Davki na premoženje      |  439.942|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|704   |    |Domači davki na blago in    |  397.036|
|     |    |storitve            |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|71    |    |NEDAVČNI PRIHODKI       | 1.074.114|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|710   |    |Udeležba na dobičku in dohodki |  449.950|
|     |    |od premoženja         |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|711   |    |Takse in pristojbine      |   9.860|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|712   |    |Denarne kazni         |   8.611|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|713   |    |Prihodki od prodaje blaga in  |  29.671|
|     |    |storitev            |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|714   |    |Drugi nedavčni prihodki    |  576.022|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|72    |    | KAPITALSKI PRIHODKI      |  519.550|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|720   |    |Prihodki od prodaje osnovnih  |  440.903|
|     |    |sredstev            |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|721   |    |Prihodki od prodaje zalog   |     0|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|722   |    |Prihodki od prodaje zemljišč in|  78.647|
|     |    |neopredmetenih dolgoročnih   |     |
|     |    |sred.             |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|73    |    |PREJETE DONACIJE        |   1.318|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|733   |    |Prejete donacije iz domačih  |   1.318|
|     |    |virov             |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|74    |    |TRANSFERNI PRIHODKI      |  602.767|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|740   |    |Transferni prihodki iz drugih |  602.767|
|     |    |javnofinančnih institucij   |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |10.745.885|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|40    |    |TEKOČI ODHODKI         | 2.553.987|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|400   |    |Plače in drugi izdatki     |  467.757|
|     |    |zaposlenim           |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|401   |    |Prispevki delodajalcev za   |  75.725|
|     |    |socialno varstvo        |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|402   |    |Izdatki za blago in storitve  | 2.010.359|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|403   |    |Plačila domačih obresti    |    146|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|409   |    |Rezerve            |     0|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|41    |    |TEKOČI TRANSFERI        | 3.644.017|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|410   |    |Subvencije           |  17.049|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|411   |    |Transferi posameznikom in   | 2.231.295|
|     |    |gospodinjstvom         |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|412   |    |Transferi neprofitnim     |  549.006|
|     |    |organizacijam in ustanovam   |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|413   |    |Drugi tekoči domači transferi |  846.667|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|42    |    |INVESTICIJSKI ODHODKI     | 4.237.235|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|420   |    |Nakup in gradnja osnovnih   | 4.237.235|
|     |    |sredstev            |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|43    |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |  310.646|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|431   |    |Investicijski transferi pravnim|  201.487|
|     |    |in fizičnim osebam, ki niso  |     |
|     |    |proračunski uporabniki     |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|432   |    |Investicijski transferi    |  109.159|
|     |    |proračunskim uporabnikom    |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     | III. |PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. –| –400.519|
|     |    |II.)              |     |
+---------+---------------------------------------+----------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |   v EUR|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |  66.413|
|     |    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |     |
|     |    |(750+751+752)         |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|75    |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |  66.413|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|750   |    |Prejeta vračila danih posojil |  61.315|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|751   |    |Prodaja kapitalskih deležev  |     0|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|752   |    |Kupnine iz naslova       |   5.098|
|     |    |privatizacije         |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     |  V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |     0|
|     |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|440   |    |Dana posojila         |     0|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|441   |    |Povečanje kapitalskih deležev |     0|
|     |    |in naložb           |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |  66.413|
|     |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |     |
|     |    |(IV. – V.)           |     |
+---------+---------------------------------------+----------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA           |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     | VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)  |     0|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|50    |    |ZADOLŽEVANJE          |     0|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|500   |    |Domače zadolževanje      |     0|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     | VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)     |   2.453|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|55    |    |ODPLAČILA DOLGA        |   2.453|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|550   |    |Odplačila domačega dolga    |   2.453|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV| –336.560|
|     |    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-|     |
|     |    |VIII.)             |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     |  X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |  –2.453|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |  400.519|
+---------+-------+-------------------------------+----------+
|     |    |STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE  | 3.461.741|
|     |    |31.12. PRETEKLEGA LETA     |     |
+---------+-------+-------------------------------+----------+
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Negativno stanje računa financiranja se pokriva s presežkom prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter s sredstvi na računih proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2009
Ivančna Gorica, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti