Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1622. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič, stran 4860.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08), 3., 4, 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 ZVO-1-UPB1, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08), 8. in 44. člena Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 ZJC-UPB1, 45/08, 57/08), 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02, 2/04), 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 EZ-UPB2. 70/08), 142. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa:
– dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Tržič (v nadaljevanju; občina);
– način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb;
– strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge;
– varstvo uporabnikov;
– financiranje gospodarskih javnih služb in
– druga vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarskih javnih služb.
(2) Za vprašanja, ki niso urejena v tem odloku, se uporablja zakon in drugi predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.
2. člen
(1) Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: obvezne gospodarske javne službe) in dejavnosti, ki so kot lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom (izbirne gospodarske javne službe).
(2) Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Tržič (v nadaljevanju: Občina) zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
5. urejanje in čiščenje javnih površin;
6. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
7. vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest.
4. člen
Na območju občine se kot izbirne gospodarske javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. pogrebne in pokopališke storitve;
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč;
3. distribucija toplote;
4. oskrba z energetskimi plini iz omrežja razen z zemeljskim plinom.
5. člen
(1) Gospodarske javne službe iz 3. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine.
(2) Gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če ni z odlokom o izvajanju posamezne gospodarske javne službe drugače določeno.
6. člen
(1) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami ni obvezna, če posamezen odlok za posamezne primere ne določa drugače.
III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
(1) Občina z odlokom podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb v skladu s 7. členom Zakona o gospodarskih javnih službah.
(2) Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov. V primerih, ko le-ti niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki.
8. člen
Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo racionalno, v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
9. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb skladno z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi ter 6. členom Zakona o gospodarskih javnih službah v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu oziroma neposredno v okviru občinske uprave, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo;
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj;
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno;
– z dajanjem koncesij.
10. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb na podlagi koncesije zagotovi Občina tako, da podeli koncesijo fizični ali pravni osebi, ki ima ustrezno registrirano dejavnost in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
11. člen
(1) Koncesionarje pridobiva Občina na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V skladu z zakonom se sme koncesija podeliti neposredno brez javnega razpisa.
(3) Podlaga za javni razpis oziroma neposredno podelitev koncesije je odlok oziroma koncesijski akt, ki vsebuje:
– dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe;
– območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– morebitna javna pooblastila koncesionarju;
– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo;
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– vire financiranja gospodarske javne službe;
– način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe oziroma varščine;
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
– prenehanje koncesijskega razmerja;
– organ, ki opravi izbor koncesionarja;
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
(4) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku. V primeru podelitve koncesije na podlagi javnega razpisa mora direktor občinske uprave pridobiti mnenje komisije za izvedbo javnega razpisa.
(5) Z izbranim koncesionarjem sklene pogodbo o koncesiji župan občine v imenu in za račun Občine.
12. člen
Z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so v lasti Občine, upravljajo v skladu s pogodbo oziroma drugimi pravnimi podlagami izvajalci gospodarskih javnih služb.
IV. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
13. člen
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb, ki so določene v 12. členu Zakona o gospodarskih javnih službah, opravlja Urad za urejanje prostora Občine Tržič.
(2) Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z infrastrukturnimi objekti in napravami se lahko pogodbeno poveri izvajalcu gospodarske javne službe ali drugi za to usposobljeni organizaciji ali podjetju v skladu s predpisi.
(3) Dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb se lahko kot javno pooblastilo prenese na izvajalce gospodarskih javnih služb.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
14. člen
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Tržič, ki je sestavljen iz predsednika in štirih članov.
(2) Občinski svet sprejme akt o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Tržič in imenuje ter razrešuje člane na predlog Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Mandat članov sveta traja 5 let.
(3) Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov in oblikuje skupne predloge glede izvajanja gospodarskih javnih služb, njihovega razvoja in financiranja v razmerju do občine in njenega sveta,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.
15. člen
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
16. člen
Gospodarske javne službe se lahko financirajo:
– iz cene proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila, oziroma iz prihodkov izvajalca iz naslova opravljanja gospodarske javne službe,
– iz sredstev proračuna,
– iz lokalnega davka,
– iz drugih virov v skladu s predpisi.
17. člen
(1) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določajo predpisi.
(2) Iz cene se financirajo storitve tistih gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive ter jih plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
(3) Cene se lahko subvencionirajo v skladu s predpisi, ki urejajo državne pomoči. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cen, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin. Sredstva za subvencije se zagotavljajo v proračunu občine.
(4) Občinski svet lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih javnih dobrin.
(5) Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
(6) Občinski svet lahko za financiranje gospodarskih lokalnih javnih služb predpiše poseben davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
(7) Infrastrukturni objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili, ki jih najame občina.
18. člen
Predloge cen oziroma predloge sprememb cen javnih dobrin oziroma storitev oblikuje izvajalec gospodarske javne službe v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, koncesijskimi pogodbami oziroma na drug dopusten način in jih z obrazložitvijo predloži pristojnemu občinskemu organu v soglasje, če ni z odlokom o izvajanju posamezne gospodarske javne službe določeno drugače.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(1) Do sprejetja sprememb odlokov oziroma sprejetja novih odlokov, ki bodo v skladu s 7. členom tega odloka natančneje določali način, pogoje in obliko izvajanja gospodarskih javnih služb iz tega odloka, se še naprej uporabljajo veljavni odloki, ki urejajo gospodarske javne službe določene v Odloku o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02, 73/03, 2/05), vendar le, če ti odloki niso v nasprotju z določbami tega odloka.
(2) Do sprejetja odlokov, ki bodo v skladu s 7. členom tega odloka natančneje določali način, pogoje in obliko izvajanja gospodarskih javnih služb iz tega odloka in za katere se ne morejo uporabiti veljavni odloki, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih javnih službah, določbe predpisov, ki so bili izdani na podlagi navedenega zakona oziroma določbe drugih republiških predpisov, ki urejajo ta področja, vendar le v primeru, če teh vprašanj ne ureja ta odlok in če niso v nasprotju z določbami tega odloka.
20. člen
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02, 73/03, 2/05).
(2) Dejavnosti, ki so v odloku iz prejšnjega odstavka določene kot gospodarske javne službe, se z dnem začetka veljavnosti tega odloka izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb po tem odloku.
(3) Dejavnost javnega mestnega prometa po 6. točki 4. člena in dejavnost prevoza učencev po 7. točki 4. člena odloka iz prvega odstavka tega člena se ukineta kot gospodarski javni službi. Dejavnost prevoza učencev se z dnem uveljavitve tega odloka, do izteka koncesijske pogodbe št. 343-025/03-07 z dne 27. 8. 2003, izvaja v skladu s to koncesijsko pogodbo kot dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu, na enak način, kot se izvaja gospodarska javna služba.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0024/2009-31
Tržič, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost