Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1620. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah, stran 4858.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 20. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje občine Šmarje pri Jelšah, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je vključena v program opremljanja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje občine Šmarje pri Jelšah – ELABORAT«, ki ga je v februarju 2009 pod št. el-06/09 izdelalo podjetje KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja občina Šmarje pri Jelšah oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblatilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura in čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se oziroma se v roku dveh let zagotavljalo priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
7. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Za občinske ceste sta na območju občine določeni dve obračunski območji: eno obračunsko območje je določeno na območju občinskega središča, drugo obračunsko območje pa je opredeljeno v preostalem delu občinskega prostora in v njem obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunski območji sta prikazani na listu št. 1.3 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.2 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je eno in je opredeljeno na širšem območju občinskega središča, ki je oziroma bo opremljeno s kanalizacijskim omrežjem in se priključuje na čistilno napravo Šmarje pri Jelšah. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.1 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Obstoječa komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana na listih št. 1.1 (kanalizacija), 1.2 (vodovod), 1.3 (ceste) v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo:
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Vrsta             |  Skupni  | Obračunski  |
|komunalne opreme        | stroški (€) | stroški (€) |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Občinske ceste – naselje    |   5.515.033|   3.309.020|
|Šmarje             |       |        |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Občinske ceste – izven naselja |  33.523.985|   20.114.391|
|Šmarje             |       |        |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Vodovodno           |  18.887.199|   11.332.319|
|omrežje            |       |        |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |   1.589.155|    953.493|
+-------------------------------+--------------+---------------+
5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp((i))) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct((i))), znašajo:
+-------------------------------+------------------------------+
|Vrsta komunalne opreme     | Obračunski stroški na enoto |
|                |       (€)       |
|                +--------------+---------------+
|                |  parcele Cp|  NTP Ct((i))|
|                |     ((i))|        |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Občinske ceste – naselje Šmarje|     4,78|     14,30|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Občinske ceste – izven     |     4,54|     12,23|
|naselja Šmarje         |       |        |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Vodovodno omrežje       |     2,21|      6,04|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |     1,20|      3,66|
+-------------------------------+--------------+---------------+
6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2008.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi v uradnem glasilu občine.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03212-0023/2009
Šmarje pri Jelšah, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost