Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

38. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Republike Srbije o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife, stran 977.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED CARINSKO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN CARINSKO UPRAVO REPUBLIKE SRBIJE O NEVRAČLJIVI POMOČI ZA PROJEKT INTEGRIRANE CARINSKE TARIFE
1. člen
Ratificira se Sporazum med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Republike Srbije o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife, sklenjen v Beogradu 3. marca 2008.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
BETWEEN THE CUSTOMS ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE CUSTOMS ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON NON-REFUNDABLE AID FOR THE PROJECT OF INTEGRATED CUSTOMS TARIFF
The Customs Administration of the Republic of Slovenia and the Customs Administration of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as Parties) have established the following:
– both Parties wish to develop and strengthen business relations between the two countries and their respective customs administrations;
– the Customs Administration of the Republic of Serbia has been developing a project of integrated customs tariff;
– the Customs Administration of the Republic of Slovenia wishes to contribute to the upgrading of the customs information system in the Republic of Serbia by granting it a non-refundable aid.
In view of the above stated, the Customs Administration of the Republic of Slovenia shall donate to the Customs Administration of the Republic of Serbia Aplikacija TARIC software.
I.
The European Commission – DG TAXUD defined the structure of the TARIC TAX database for its own needs and for the needs of the Member States. The Commission also ensured that data were entered into the database and still ensures daily updating of data and their correction. On daily basis, the Commission communicates changes in the database to the Member States. Each Member State had its own software developed enabling the acceptance of daily changes and their integration into the copy of the TARIC TAX database, reviewing of data stored in the database and their further use in connection with other software.
II.
For its own needs, the Customs Administration of the Republic of Slovenia developed its own software named Aplikacija TARIC (hereinafter referred to as Aplikacija TARIC); it operates on the basis of the TARIC TAX database and enables all the options referred to in Article 1 of the present Agreement and some others as well. For the purpose of integrating national legislation into the TARIC TAX database, an additional database, namely TARIC NAC, was set up based on the TARIC TAX database definition. Before use, data from TARIC TAX and TARIC NAC databases are pooled into a new database named TARIC SLO. In addition to the above stated, Aplikacija TARIC enables the input of national measures into TARIC NAC database and the levying of duties.
Pursuant to the law governing copyright and related rights, the Customs Administration of the Republic of Slovenia has exclusive ownership rights to Aplikacija TARIC.
III.
Aplikacija TARIC is composed of the following elements:
– daily package maintenance of TARIC – TAX database;
– intranet application for maintaining TARIC NAC database;
– internet/intranet application for reviewing data contained in TARIC NAC database;
– calculation control module.
IV.
The Customs Administration of the Republic of Slovenia shall grant the Customs Administration of the Republic of Serbia a non-refundable aid in the form of right of use of Aplikacija TARIC and gratuitous transfer of copyright, translation, modification, adjustments or any other alterations to the computer programme and reproduction of the results of such alterations within the scope at its disposal. The Customs Administration of the Republic of Serbia shall make full use of the donated rights solely in the territory of the Republic of Serbia, for its own needs and during an unlimited period.
The Customs Administration of the Republic of Slovenia shall not transfer the right to reproduce components of or whole computer programme nor the rights to distribute the original computer programme or its specimen.
Information given by the Customs Administration of the Republic of Slovenia to the Customs Administration of the Republic of Serbia shall be confidential and intended solely for the use of the latter.
The Customs Administration of the Republic of Slovenia shall not be held responsible for the correctness and up-to-datedness of provided information nor for the quality of products produced on the basis of this donation.
V.
The Customs Administration of the Republic of Slovenia shall hand over the disc containing computer programme with an estimated value of EUR 308,429.31 (in words: euro three hundred eight thousand four hundred and twenty nine point thirty one) to the Customs Administration of the Republic of Serbia in thirty days following the signing of the present Agreement.
VI.
The Customs Administration of the Republic of Serbia shall commit itself to use the software solely for the purposes stipulated by the present Agreement and shall not sell, transfer or distribute it to other persons.
VII.
This Agreement may be amended by agreement of the Parties. These amendments shall be in writing.
Any notice or request that must or may be submitted pursuant to the present Agreement shall be made in writing and sent to the following addresses of the Parties:
For the Customs Administration of the Republic of Serbia:
Republic of Serbia
Ministry of Finance
Customs Administration
EU Integration and International
Customs Cooperation Division
Ms. Lidija Nikčević
Head in charge of bilateral cooperation
Phone/fax +381 11 2693 616
E-mail: nikcevicl@fcs.yu
For the Customs Administration of the Republic of Slovenia:
Republic of Slovenia
Ministry of Finance
Customs Administration
General Director's Office
Mr. Brane Gregorič
Head of General Director's Office
Phone + 386 1 478 3805
Fax + 386 1 478 3901
E-mail: brane.gregoric@gov.si
VIII.
The Customs Administration of the Republic of Slovenia may terminate the present Agreement without any compensation should the other Party use the delivered computer programme contrary to the provisions of the present Agreement.
IX.
The present Agreement shall be governed by the legislation of the Republic of Slovenia.
X.
The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the notes by which the Parties notify each other that all internal legal procedures necessary for the entry into force of the present Agreement have been fulfilled. It shall apply upon the date of signature.
This agreement will be signed in two original copies in English.
For the Customs Administration of the Republic of Serbia:
Predrag Petronijević (s)
Director General
Done in Belgrade,
on 03/03/2008

For the Customs Administration of the Republic of Slovenia:
Rajko Skubic (s)
Director General
Done at Ljubljana,
on 25/02/2008
S P O R A Z U M
MED CARINSKO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN CARINSKO UPRAVO REPUBLIKE SRBIJE O NEVRAČLJIVI POMOČI ZA PROJEKT INTEGRIRANE CARINSKE TARIFE
Carinska uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Srbije (v nadaljevanju pogodbenici) ugotavljata, da:
– želita razvijati in utrditi poslovne odnose med državama in njunima carinskima upravama,
– Carinska uprava Republike Srbije razvija projekt integrirane carinske tarife,
– želi Carinska uprava Republike Slovenije z dodelitvijo nevračljive pomoči prispevati k posodobitvi carinskega informacijskega sistema v Republiki Srbiji.
Ob upoštevanju navedenega Carinska uprava Republike Slovenije Carinski upravi Republike Srbije daruje programsko opremo Aplikacija TARIC.
I.
Evropska komisija – DG TAXUD je za svoje potrebe in potrebe držav članic opredelila strukturo podatkovne zbirke TARIC TAX. Komisija je tudi poskrbela, da so bili vanjo vneseni podatki, in zagotavlja, da se ti v zbirki dnevno dopolnjujejo in popravljajo. Komisija dnevno sporoča spremembe v zbirki državam članicam. Vsaka država članica je razvila lastno programsko opremo, s pomočjo katere je mogoče sprejemati dnevne spremembe in jih vgraditi v svojo kopijo podatkovne zbirke TARIC TAX, pregledovati podatke, shranjene v zbirki, in jih nadalje uporabljati v povezavi z drugo programsko opremo.
II.
Carinska uprava Republike Slovenije je za svoje potrebe razvila programsko opremo, imenovano Aplikacija TARIC (v nadaljevanju Aplikacija TARIC), ki deluje na podlagi podatkovne zbirke TARIC TAX in omogoča vse, kar je navedeno v 1. členu tega sporazuma, in še več. Zaradi vključitve notranje zakonodaje v podatkovno zbirko TARIC TAX je bila na podlagi opredelitve podatkovne zbirke TARIC TAX vzpostavljena še podatkovna zbirka TARIC NAC. Podatki iz zbirk TARIC TAX in TARIC NAC se pred uporabo združijo v novi zbirki, imenovani TARIC SLO. Poleg navedenega Aplikacija TARIC omogoča tudi vnašanje ukrepov države v podatkovno zbirko TARIC NAC in obračun dajatev.
Carinska uprava Republike Slovenije ima na Aplikaciji TARIC izključne lastninske pravice v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
III.
Aplikacijo TARIC sestavljajo:
– dnevno paketno vzdrževanje podatkovne zbirke TARIC TAX,
– medmrežni program za vzdrževanje podatkovne zbirke TARIC NAC,
– spletni/medmrežni program za pregledovanje podatkov iz podatkovne zbirke TARIC NAC,
– računsko-kontrolni modul.
IV.
Carinska uprava Republike Slovenije daje Carinski upravi Republike Srbije nevračljivo pomoč v obliki pravice uporabe Aplikacije TARIC in neodplačnega prenosa avtorske pravice ter pravice do prevoda, spremembe, prilagoditve ali kakšne drugačne predelave računalniškega programa in razmnoževanja rezultatov teh predelav v takem obsegu, kot ga ima sama. Podeljene pravice lahko Carinska uprava Republike Srbije v celoti uresničuje izključno na ozemlju Republike Srbije za lastne potrebe in v časovno neomejenem obdobju.
Carinska uprava Republike Slovenije ne prenaša pravice do razmnoževanja sestavnih delov ali celotnega računalniškega programa niti pravice do razširjanja izvirnika računalniškega programa ali njegovega primerka.
Podatki, ki jih Carinska uprava Republike Slovenije daje Carinski upravi Republike Srbije, so zaupni in so namenjeni le za njeno uporabo.
Carinska uprava Republike Slovenije ne odgovarja za pravilnost in najnovejše stanje danih podatkov niti za kakovost izdelkov, nastalih na podlagi tega darila.
V.
Carinska uprava Republike Slovenije izroči zgoščenko z računalniškim programom, katerega vrednost je ocenjena na 308.429,31 evra (z besedo: tristo osem tisoč štiristo devetindvajset evrov in 31 stotinov), Carinski upravi Republike Srbije v tridesetih dneh od podpisa tega sporazuma.
VI.
Carinska uprava Republike Srbije se zavezuje, da bo programsko opremo uporabila samo za namene, določene s tem sporazumom, in je ne bo prodajala, prenašala ali razširjala drugim.
VII.
Ta sporazum se lahko spremeni s soglasjem pogodbenic. Spremembe morajo biti pisne.
Vsako obvestilo ali zaprosilo, ki ga je treba predložiti ali se lahko predloži po tem sporazumu, mora biti pisno in poslano na naslednja naslova pogodbenic:
za Carinsko upravo Republike Srbije:
Republika Srbija
Ministrstvo za finance
Carinska uprava
Oddelek za vključevanje v EU in
mednarodno carinsko sodelovanje
Lidija Nikčević
vodja, pristojna za dvostransko sodelovanje
Telefon/telefaks: +381 11 2693 616
E-naslov: nikcevicl@fcs.yu
za Carinsko upravo Republike Slovenije:
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Carinska uprava
Služba generalnega direktorja
Brane Gregorič
vodja službe generalnega direktorja
Telefon: + 386 1 478 3805
Telefaks: + 386 1 478 3901
E-naslov: brane.gregoric@gov.si
VIII.
Carinska uprava Republike Slovenije lahko odpove ta sporazum brez kakršne koli odškodnine, če druga pogodbenica uporablja prejeti računalniški program v nasprotju z določbami tega sporazuma.
IX.
Za ta sporazum se uporablja zakonodaja Republike Slovenije.
X.
Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega od obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita o končanju notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti. Uporablja se z dnem podpisa.
Ta sporazum se podpiše v dveh izvirnikih v angleščini.
Za Carinsko upravo Republike Srbije:
Predrag Petronijević l.r.
generalni direktor
V Beogradu, 3. marca 2008

Za Carinsko upravo Republike Slovenije:
Rajko Skubic l.r.
generalni direktor
V Ljubljani, 25. februarja 2008
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-17/2009
Ljubljana, dne 16. aprila 2009
EVA 2009-1811-0014
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti