Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1621. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2008, stran 4859.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 23. redni seji dne 21. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2008.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Šmarješke Toplice po zaključnem računu za leto 2008 znašajo:
+------+------------------------------------------+------------+
| A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v €|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |  Zaključni|
|   |                     | račun 2008|
+------+------------------------------------------+------------+
| I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  2.937.801|
+------+------------------------------------------+------------+
| 70 |DAVČNI PRIHODKI              |  1.873.565|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek           |  1.570.753|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   152.794|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Davki na blago in storitve      |   150.018|
+------+------------------------------------------+------------+
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI            |   503.511|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od   |   38.360|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     503|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    6.401|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    1.340|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   456.907|
+------+------------------------------------------+------------+
| 72 |KAPITALSKI PRIHODKI            |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |      0|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
| 73 |PREJETE DONACIJE             |   14.956|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   14.956|
+------+------------------------------------------+------------+
| 74 |TRANSFERNI PRIHODKI            |   545.769|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   56.247|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   489.522|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
| II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  2.658.073|
+------+------------------------------------------+------------+
| 40 |TEKOČI ODHODKI              |   765.168|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   192.353|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   29.275|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   527.925|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   15.615|
+------+------------------------------------------+------------+
| 41 |TEKOČI TRANSFERI             |   730.413|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   22.203|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   523.134|
|   |gospodinjstvom              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   66.051|
|   |ustanovam                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   119.025|
+------+------------------------------------------+------------+
| 42 |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.134.132|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.134.132|
+------+------------------------------------------+------------+
| 43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   28.360|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz.  |   24.113|
|   |os., ki niso prorač. upor.        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim   |    4.247|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
| III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   279.728|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
| B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
| IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
| 75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
| V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
| 44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
| VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      |      |
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
| C. |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
| VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
| 50 |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
| VIII.|ODPLAČIILA DOLGA (550)          |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
| 55 |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
| IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|      |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |   279.728|
+------+------------------------------------------+------------+
| X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
| XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  –279.728|
+------+------------------------------------------+------------+
| XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA|   361.631|
|   |9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani ter na oglasni deski Občine Šmarješke Toplice.
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2009
Šmarjeta, dne 22. aprila 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost