Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

Št. 478-137/2009 Ob-3502/09 , Stran 1095
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV SI48768111. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja 2.1. Nepremičnina v k.o. Cerovec (1489) Predmet prodaje je: – parc. št. 2003/32, pašnik, v izmeri 785 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec, izklicna cena znaša 13.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. 2.2. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486) Predmet prodaje sta: – parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri 474 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče in – parc. št. 488/6, pašnik, v izmeri 35 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče. Zemljišči se prodajata skupaj, izklicna cena zemljišč je 22.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta namenjeni gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. 2.3. Nepremičnini v k.o. Šmihel pri Novem mestu (1484) Predmet prodaje sta: – parc. št. 1058/16, njiva, v izmeri 239 m2, ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem mestu, izklicna cena znaša 23.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR; – parc. št. 1058/17, njiva, v izmeri 120 m2, ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem mestu, izklicna cena znaša 12.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč. Izklicni ceni ne vključujeta pripadajočih davkov. 2.4. Nepremičnina v k.o. Gotna vas (1485) Predmet prodaje je: – parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri 2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna cena znaša 222.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Nepremičnina parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas je dana v zakup do 31. 12. 2009. 2.5. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas (1481) Predmet prodaje so: – parc. št. 2160/28, gozd, v izmeri 467 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 42.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR; – parc. št. 2160/29, gozd, v izmeri 1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 93.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 2160/30, gozd, v izmeri 854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 73.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 2160/31, gozd, v izmeri 1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 96.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Navedene nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč. Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih davkov. Nepremičnina parc. št. 2160/30, (pred parcelacijo del parc. št. 2160/1), k.o. Smolenja vas je dana v zakup, najkasneje do 21. 1. 2010. 2.6. Nepremičnina v k.o. Bršljin (1455) Predmet prodaje je: – parc. št. 421/5, gozd, v izmeri 7837 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, izklicna cena znaša 770.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR; Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišče je gradbena parcela, ki je namenjena gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 2.7. Nepremičnine v k.o. Bršljin (1455) in nepremičnina v k.o. Gorenja Straža (1447) Predmet prodaje so: – parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 2242 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, – parc. št. 1024/6, pot, v izmeri 363 m2, ZKV 107, k.o. Bršljin, – parc. št. 420/5, gozd, v izmeri 2063 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, – parc. št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža. Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.št. 421/7, 1024/6 in 420/5, vse k.o. Bršljin ter 2095/13, k.o. Gorenja Straža znaša 470.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR; Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedene nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišča so del gradbene parcele, ki je namenjena gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem se izvede naslednji dan po javni dražbi. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. V kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 25. 5. 2009: 6.1. za nepremičnino v k.o. Cerovec: – za parc. št. 2003/32 ob 8.30; 6.2. za nepremičnini v k.o. Stopiče: – za parc. št. 488/4 in parc. št. 488/6 ob 8.45; 6.3. za nepremičnini v k.o. Šmihel pri Novem mestu: – za parc. št. 1058/16 ob 9. uri, – za parc. št. 1058/17 ob 9.15; 6.4. za nepremičnino v k.o. Gotna vas: – za parc. št. 1020/70 ob 9.30; 6.5. za nepremičnine v k.o. Smolenja vas: – za parc. št. 2160/28 ob 9.45, – za parc. št. 2160/29 ob 10. uri, – za parc. št. 2160/30 ob 10.15, – za parc. št. 2160/31 ob 10.30; 6.6. za nepremičnine v k.o. Bršljin: – parc. št. 421/5 ob 10.45; 6.7. za nepremičnine v k.o. Bršljin in nepremičnino v k.o. Gorenja Straža: – za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. Bršljin in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža ob 11. uri. Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici: – 00478-105-2008 za nepremičnino parc. št. 2003/32, k.o. Cerovec, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Cerovec; – 00478-106-2008 za nepremičnini parc. št. 488/4 in parc. št. 488/6, k.o. Stopiče, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Stopiče; – 00478-111-2008 za nepremičnini parc. št. 1058/16 in 1058/17, k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šmihel pri Novem mestu; – 00478-109-2008 za nepremičnino parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas; – 00478-110-2008 za parc. št. 2160/28, 2160/29, 2160/30 in 2160/31, k.o. Smolenja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Smolenja vas; – 00478-137-2009 za parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Podbreznik; – 00478-137-2009 za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. Bršljin in parc.št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Podbreznik. Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Vplačana varščina se šteje za sprejem ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto http://www.novomesto.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti