Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1598. Sklep o spremembi Sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP Bled, stran 4824.

Na podlagi 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP Bled
1. člen
S tem sklepom župan Občine Bled spreminja Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP Bled, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/08 (v nadaljevanju Sklep).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za spremembo sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
S sklepom je Občina Bled na pobudo investitorja LIP Bled, d.d. začela s postopkom sprejemanja OPPN LIP Bled. Območje, ki je bilo predmet obdelave, je v veljavnem dolgoročnem in družbenem planu Občine Bled opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč namenjenih proizvodni dejavnosti (del območja z oznako BL P1 in celotno območje BL P2).
Pobudnik je v okviru načrtovanega razvoja družbe načrtoval povečanje proizvodnje in posodobitev tehnološkega procesa z dozidavo obstoječih proizvodno skladiščnih objektov na južni in severni strani, novogradnjo in posegi na obstoječih objektih med železniško progo in obstoječimi proizvodnimi objekti za potrebe razvoja družbe, celostno preureditev prometne ureditve območja vključno z mirujočim prometom.
S sklepom so bila v območje OPPN vključena naslednja zemljišča, prikazana v kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin planskih aktov občine kot območje z oznako BL – P1, Rečica – lesna industrija; parc. št.: 518 del, 343/1, 342/1, 346/1, 340/5, 346/9, 345/2, 338/6, 338/9, 338/11, 336/3, 336/1, 512/4, 334/6, 338/4, 346/8, 344/1, 345/1, 476/1, 338/5, 338/3, 346/2, 325/6 del, 322/2, 333/1 del, 334/1 del, 346/7, 345/3, 325/8, 338/9, 336/2, 512/5, 338/7, 338/8, 348/1, 325/12, 512/7, 325/9, vse k.o. Rečica, ter zemljišča v območju BL – P 2 Rečica, parc. št. 102/1, 102/3, 103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 104/4, 116/1, 116/3, 116/5, 117/1, 118/1, 475/3, 518 del, vse k.o. Rečica.
Pripravljalec OPPN je pristojne nosilce urejanja na osnovi osnutka OPPN zaprosil, da podajo smernice k predvideni ureditvi.
Pridobljene so bile naslednje smernice nosilcev urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Ul. Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Kranj, Jezerska c. 2, 4000 Kranj,
– Elektro Gorenjska d.d., 4000 Kranj Ul. Mirka Vadnova 3a,
– Infrastruktura Bled, d.o.o. 4260 Bled, Rečiška 2 (vodovod, kanalizacija),
– Telekom Slovenije, 4000 Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13,
– UPC Telemach, C. Ljubljanske brigade 23, 1000 Ljubljana,
– Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
– Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
– Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4347 Zgornje Gorje,
– Krajevna skupnost Rečica.
K osnutku nista podala smernic naslednja nosilca urejanja prostora:
– Ministrstvo za kulturo, Metelkova 4, 1000 Ljubljana,
– Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7; 1000 Ljubljana.
Iz izdelanega osnutka je ugotoviti, da so programske vsebine, ki naj bi bile možne v območju predvidenega OPPN, nejasne. Za novo predvidene objekte ne obstajajo idejne zasnove, ki bi bile podlaga za načrtovanje v OPPN, zaradi česar tudi ni možno pripraviti dopolnjenega osnutka OPPN skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Glede na številna odprta vprašanja v smislu celostne ureditve območja na osnovi preselitve novih programov, ki še niso izoblikovani, nejasnosti vodenja prometa in predvsem pomanjkanja rešitev, ki bi dolgoročno omogočale varno priključevanje na državno cesto, ob dejstvu, da sta na tem območju že dva neustrezna priključka na državno cesto, ter da je predvidena severna razbremenilna cesta, ki naj bi glavni tok vozil dovajala iz smeri Občine Gorje in ob predpostavki predvidene širitve obrtne cone v Občini Gorje, se predlaga, da se v okviru OPPN ne določijo pogoji za posege v območjih, kjer niso znani programi.
S spremembo sklepa o pričetku postopka OPPN se v OPPN določijo pogoji posegov v prostor samo na t.i. »območjih prioritetno predvidenih posegov«, kot so razvidni iz osnutka OPPN. Ti pogoji bodo omogočili posege na obstoječih proizvodnih in skladiščnih objektih ter energetskih objektih, ter dozidavo obstoječega odpremnega skladišča (izhodna logistika), s čimer bo možna čim prejšnja preselitev programov tovarne Jelovica v tovarno Lip Bled (območji prioritetno predvidenih posegov 1 in 2 iz osnutka OPPN).
Glede na zgoraj navedeno se predlaga, da se posegi na preostalih območjih, kjer zaenkrat še niso znani programi, opredelijo na osnovi urbanistične preveritve širšega proizvodno obrtnega območja (v povezavi z obrtno cono v Občini Gorje).
3. člen
Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, posreduje MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, začne pa veljati takoj.
Št. 3505-2/2008
Bled, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost