Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1594. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce, stran 4821.

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07 in 111/08 – odl. US) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za odmero nagrade in povračilo stroškov svetovalcem za begunce (v nadaljnjem besedilu: svetovalec) za dejanja pravne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: prosilec), opravljena pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije do pravnomočno končanega postopka za priznanje mednarodne zaščite.
2. člen
(1) Svetovalec je Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v roku 60 dni po pravnomočno končanem postopku za priznanje mednarodne zaščite dolžan predložiti stroškovnik z dokazili, ki izkazujejo upravičenost do nagrade in povračila stroškov.
(2) Stroškovniku mora biti priloženo pooblastilo za zastopanje v izvirniku z lastnoročnim podpisom prosilca in svetovalca, datumom in izrecno navedbo obsega pooblastila.
3. člen
Svetovalca lahko nadomešča drug svetovalec, če je to izrecno navedeno v pooblastilu in če z nadomeščanjem soglaša prosilec, kar mora izhajati iz pooblastila.
4. člen
Za dejanja pravne pomoči pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije so svetovalci upravičeni do nagrade in povračila stroškov, pri čemer se uporablja 25. in 36. člen ter 1., 2. in 3. poglavje 3. dela tarife, razen tarifnih številk 3101, 3211, 3221, 3301, Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08).
5. člen
(1) O odmeri nagrade in povračilu stroškov na podlagi stroškovnika odloči ministrstvo s sklepom.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljeno sprožiti upravni spor.
(3) Svetovalec je v 15 dneh po vročitvi sklepa iz prvega odstavka tega člena dolžan izstaviti račun oziroma če ne gre za zavezanca po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, pisno izjavo, da se strinja s sklepom.
(4) Na podlagi računa oziroma izjave ministrstvo opravi plačilo v roku 30 dni po pravnomočnosti sklepa.
6. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 74/06).
(2) Za odmero nagrade in povračila stroškov za dejanja pravne pomoči v postopkih, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporabi pravilnik iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-285/2006
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EVA 2008-1711-0017
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost