Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2009 z dne 4. 5. 2009

Kazalo

1625. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič, stran 4880.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena o Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4 Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 76/08), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 23. 4. 2009) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji z dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič
1. člen
V prvem odstavku prvega člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 2/08 – v nadaljevanju; odlok) se črta besedilo »varstva okolja«.
2. člen
(1) V 6. točki 2. člena odloka se črta besedilo »občinska«.
(2) K prvemu odstavku 2. člena odloka se doda 16. točka, ki se glasi:
»Upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe (v nadaljevanju; upravljavec javnega vodovoda), in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom (v nadaljevanju; upravljavec zasebnega vodovoda).«.
3. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo s storitvami koncesionarja in z drugimi izvajalci javne službe (v nadaljnjem besedilu: upravljavec javnega vodovoda). Koncesionar izvaja gospodarsko javno službo v skladu s koncesijskim aktom, ki ga sprejme občinski svet ter v skladu s koncesijsko pogodbo.«.
(2) V 3. točki drugega odstavka 3. člena odloka se črta besedilo: »in izvajanje investicij na objektih in opremi javnega vodovoda«.
(3) Besedilo 4. točke drugega odstavka 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;«.
(4) Besedilo 5. točke drugega odstavka 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vodovod, ki niso daljši od 50 metrov;«.
(5) Besedilo 6. točke drugega odstavka 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari, ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij;«.
(6) Besedilo 12. točke drugega odstavka 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»pripravo programa oskrbe s pitno vodo za naslednje leto in posredovanje le tega Ministrstvu za okolje in prostor do 31.12. tekočega leta;«.
(7) Besedilo 15. točke drugega odstavka 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju;«
(8) 16. in 17. točka drugega odstavka 3. člena se črtata.
(9) 20. točka drugega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»pripravo letnega poročila o izvajanju javne službe za preteklo leto in posredovanje le tega Ministrstvu za okolje in prostor najpozneje do 31. marca tekočega leta;«.
(10) Točke drugega odstavka 3. člena se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V Občini Tržič opravljajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo upravljavci javnih vodovodov, ki imajo z Občino Tržič sklenjeno pogodbo.«.
5. člen
(1) V celoti se črta besedilo drugega stavka 1. točke prvega odstavka 7. člena odloka.
(2) Tretja točka prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»vodomerni jašek, ki je namenjen merilnemu mestu, mora biti za vse novogradnje ter v primeru rekonstrukcije gradnje ali v primeru obnovitve vodovodnega priključka postavljen izven stavbe, in sicer čim bližje sekundarnemu vodovodu, razen v primerih, ko to ni mogoče (npr. strnjena gradnja ob ulici ali cesti oziroma vodotoku).«
6. člen
(1) Drugi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec javnega vodovoda mora obvestiti uporabnika, da je priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod obvezna in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek z navedbo lokacije priključnega mesta na javni vodovod. Priključitev objekta se izvede po plačilu komunalnega prispevka, ki ga za oskrbo s pitno vodo po uradni dolžnosti odmeri občina iz naslova izboljšave komunalne opreme določenega poselitvenega območja.«.
(2) V petem odstavku 9. člena se za besedo »upravljavec« doda besedilo »javnega vodovoda«.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena odloka se za besedo »Upravljavec« doda besedilo »javnega vodovoda«.
8. člen
(1) Prvi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za prenos sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki so v lasti Občine Tržič ali v lasti drugih oseb zasebnega in javnega prava, v upravljanje upravljavcu javnega vodovoda, ki se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o najemu oziroma uporabi in upravljanju, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:«
(2) V 5. točki prvega odstavka 14. člena se za besedo »upravljavcu« doda besedilo »javnega vodovoda«, črta pa se besedilo »in diferencirana«.
9. člen
(1) V prvem odstavku 21. člena odloka se med besedi »upravljavec« in »vodovoda« doda beseda »javnega«.
(2) V tretjem odstavku 21. člena odloka se za besedo »Upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
(3) V četrtem odstavku 21. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
10. člen
V zadnjem stavku 24. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
11. člen
V 25. členu odloka se besedilo zadnje alineje nadomesti z besedilom »drugi viri«.
12. člen
V prvem stavku 27. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
13. člen
V drugem odstavku 28. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
14. člen
(1) V drugem stavku prvega odstavka 29. člena odloka se za besedo »upravljavcu« doda besedi »javnega vodovoda«.
(2) V drugem odstavku 29. člena odloka se za besedo »Upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
(3) V prvem in drugem stavku tretjega odstavka 29. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
15. člen
V 6., 7., 9. in 10. alineji 31. člena odloka se za besedo »upravljavcu« oziroma »upravljavca« doda besedi »javnega vodovoda«.
16. člen
(1) V prvem odstavku 33. člena odloka se za besedo »upravljavca« doda besedi »javnega vodovoda«.
(2) V drugem odstavku 33. člena odloka se za besedo »upravljavca« doda besedi »javnega vodovoda«.
17. člen
V prvem odstavku ter v 2., 4., 5., in 6. točki prvega odstavka 35. člena odloka se za besedo »upravljavec« oziroma »upravljavca« doda besedi »javnega vodovoda«.
18. člen
V prvem in drugem odstavku 36. člena odloka se za besedo »Upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
19. člen
V prvem odstavku 37. člena odloka se za besedo »Upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
20. člen
V prvem odstavku 39. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
21. člen
V 1. točki prvega odstavka 40. člena odloka se za besedo »upravljavca« doda besedi »javnega vodovoda«.
22. člen
Besedilo 42. člena odloka se nadomesti z naslednjimi štirimi odstavki:
»(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni organ, v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci upravljavca javnega vodovoda pa opravljajo strokovni nadzor.
(4) Službe, navedene v drugem odstavku tega člena lahko pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da upravljavec javnega ali zasebnega vodovoda oziroma uporabnik javnega vodovoda oziroma oseba iz 1. odstavka 41. člena ne izpolnjuje obveznosti v skladu z določbami 39. do 41. člena tega odloka, izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.«
23. člen
Besedilo 43. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar ki izvaja gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo, prevzame v najem oziroma upravljanje in uporabo javni vodovod, ki je v lasti Občine Tržič oziroma javni vodovod na katerem ima Občina Tržič drugo pravico z enako posledico (npr. najem).«
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-0003/2009
Tržič, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost