Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2660. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405-A)
2661. Zakon o prevzemu dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZPDZPIZ)
2662. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-C)
2663. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-A)

Drugi akti

2659. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Rb2005)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2664. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca
2665. Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
2666. Uredba o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe
2667. Uredba o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinja-Letuška struga, reka Reka-Žagarjeva mlinščica
2668. Uredba o zavarovanju srednje- in dolgoročnih izvoznih kreditov
2669. Uredba o zavarovanju kratkoročnih poslov pred političnimi riziki
2670. Uredba o obveznostih zavarovatelja pri skupnih zavarovanjih za pogodbo, ki vključuje eno ali več podpogodb v eni ali več državah članicah Evropskih skupnosti
2744. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/9
2745. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
2746. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj

Sklepi

2671. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
2672. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije
2673. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču
2747. Sklep o objavi datuma začetka uporabe določb 240. člena in desetega podpoglavja I. poglavja petega dela Zakona o davčnem postopku glede izmenjave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti

MINISTRSTVA

2674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo
2675. Pravilnik za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela
2676. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
2677. Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena
2678. Pravilnik o trženju razmnoževanja materiala okrasnih rastlin
2679. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi cene potnih listin
2680. Ugotovitveni sklep
2739. Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
2740. Pravilnik o šolskem koledarju osnovne šole
2741. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih v dijaških domovih
2742. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2681. Poročilo o gibanju plač za april 2005
2743. Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti

OBČINE

Benedikt

2683. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2004

Črna na Koroškem

2684. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2004

Grosuplje

2731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
2732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
2733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
2734. Odlok o spremembah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
2735. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta gospodarske cone sever

Ilirska Bistrica

2685. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica za leto 2005

Ivančna Gorica

2686. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2004
2687. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
2688. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica
2689. Pravilnik o sofinanciranju društev na področju kmetijstva in čebelarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Kobarid

2690. Sklep o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid

Kočevje

2691. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje
2692. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje
2693. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Kočevje
2694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje
2695. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Kočevje

Kranj

2696. Pravilnik o odvozu vozil

Križevci

2697. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Križevci

Krško

2698. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2004

Ljubljana

2682. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Loški Potok

2699. Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Loški Potok
2700. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok

Nova Gorica

2701. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005
2702. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
2703. Odlok o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
2704. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Novo mesto

2705. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2004
2706. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto
2707. Poslovnik o delu Programskega sveta časopisa Novo mesto

Polzela

2708. Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališčih Občine Polzela
2709. Sklep o spremembah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
2710. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

Sevnica

2711. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
2712. Odlok o plakatiranju v Občini Sevnica
2713. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
2714. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2715. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta
2716. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega sveta

Sežana

2717. Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje UP 21 »Mehanizacija« v Sežani
2718. Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Suhozemni terminal Sežana
2719. Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod
2736. Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana
2737. Pravilnik o dodeljevanju interventnih enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Sežana

Slovenj Gradec

2720. Odlok o merilih in kriterijih za določitev višine prispevka ob priključitvi na javno kanalizacijo v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

2721. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje Sp. Preloge

Škocjan

2722. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2004
2723. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2005

Škofljica

2724. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
2725. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Škofljica

Šmartno pri Litiji

2738. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Zazidalnem načrtu za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji

Tišina

2726. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2004
2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2005

Tržič

2728. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tržič

Žalec

2729. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levec – za območje R.S.L. Levec

Žužemberk

2730. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti