Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2661. Zakon o prevzemu dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZPDZPIZ), stran 6310.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o prevzemu dolga
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZPDZPIZ)
Razglašam Zakon o prevzemu dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZPDZPIZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. junija 2005.
Št. 001-22-41/05
Ljubljana, dne 29. junija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PREVZEMU DOLGA ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE TER ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE (ZPDZPIZ)
1. člen
Ta zakon določa obseg in datum prevzema dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jih prevzame Republika Slovenija zaradi zagotovitve poslovanja obeh zavodov brez obremenitev z obveznostmi iz preteklih let.
2. člen
Republika Slovenija na dan uveljavitve tega zakona prevzame dolg, ki ga ima Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije iz naslova najetega posojila, po stanju na dan 30. junija 2005, v okviru enotnega zakladniškega računa države in pripadajoče obresti iz te zadolžitve, vendar ne več kot 17.100 milijonov tolarjev.
Republika Slovenija na dan uveljavitve tega zakona prevzame dolg, ki ga ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova najetega posojila, po stanju na dan 31. decembra 2004, v okviru enotnega zakladniškega računa države, v višini 28.650 milijonov tolarjev in pripadajoče obresti iz te zadolžitve.
3. člen
S prevzemom dolga s strani Republike Slovenije ne nastane nobena terjatev do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Prevzeta obveznost se evidentira le na kontih bilance stanja državnega proračuna.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/05-80/1
Ljubljana, dne 21. junija 2005.
EPA 239-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost