Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2700. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok, stran 6398.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US 9/96 – odl US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 22. člena Odloka o grbu, zastavi, žigu in občinskem prazniku Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 60/05) je Občinski svet občine Loški Potok na 15. redni seji dne 27. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Loški Potok ter ureja način podeljevanja priznanj in nagrad ter pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj.
2. člen
Občina Loški Potok podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj Občine Loški Potok in širše skupnosti.
Priznanja se lahko podelijo tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja in nagrade Občine Loški Potok si glede na stopnjo pomena sledijo v naslednjem vrstnem redu:
1. naziv Častni občan Občine Loški Potok
2. Grb Občine Loški Potok
3. Listina Občine Loški Potok
4. Županovo priznanje Občine Loški Potok
5. Županova nagrada devetošolcem.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
Naziv Častni občan Občine Loški Potok
4. člen
Naziv Častni občan Občine Loški Potok je najvišje priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli občanom Občine Loški Potok in drugim državljanom Republike Slovenije. Dobitnik naziva Častni občan Občine Loški Potok je lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in na področju drugih človekovih dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo, bodisi gre za izjemne in odmevne dosežke izven meja skupnosti ali celo države.
Naziv častni občan Občine Loški Potok se lahko podeli tudi osebam, ki sicer niso občani Občine Loški Potok, rojaki ali njihovi potomci, so pa posebno zaslužne za trajnostni razvoj, izjemen ugled v domovini in tujini Občine Loški Potok in njeno najširšo promocijo.
Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in pozorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko delovanje posvetil delu za napredek in korist občanov Občine Loški Potok in širše skupnosti.
Naziv Častni občan Občine Loški Potok sodi v red najžlahtnejših priznanj, zato je njegova podelitev izjemna in podvržena najzahtevnejšim strokovnim presojam pred podelitvijo. To priznanje se podeljuje s popolnim soglasjem občinskega sveta.
Naziv častni občan Občine Loški Potok podeli župan na osrednji javni prireditvi ob občinskem prazniku.
Ob podelitvi naziva Častni občan Občine Loški Potok se prejemniku preda umetniško izdelana listina z besedilom, ki utemeljuje zasluge za podelitev tega naziva in opredeljuje datum, ko je takšno odločitev sprejel občinski svet ter umetniško statuo pozlačene plenkače. Listino krasi grb Občine Loški Potok potrjuje pa jo žig Občine Loški Potok. Listino podpiše župan.
Poleg listine in statue Častni občan se dobitniku izroči tudi pisni sklep o podelitvi tega priznanja, kakor tudi državljanom tujih držav.
Grb Občine Loški Potok
5. člen
Priznanje Grb Občine Loški Potok se podeljuje občanom ali rojakom iz Občine Loški Potok za pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Loški Potok, oziroma za pomembna življenjska dela in velike uspehe in dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo državo v tujini.
Letno se podeli načeloma le eno takšno priznanje, v izjemnih in utemeljenih primerih pa največ tri na leto.
Grb Občine Loški Potok je drugo najvišje občinsko priznanje in se podeljuje na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.
Dobitniku se poleg posebne plakete z odtisom občinskega grba in umetnostne listine podeli tudi pisni sklep o podelitvi tega priznanja.
Listina Občine Loški Potok
6. člen
Listina Občine Loški Potok je tiskana diploma z občinskim grbom, potrjuje pa jo žig Občine Loški Potok.
Listino Občine Loški Potok lahko prejmejo: posamezniki, podjetja, ustanove in zavodi, skupnosti, družbene organizacije, društva in njihove zveze za izredne dosežke za občinsko in širšo skupnost ali za dolgoletno delo in prispevek k uspehom in razvoju Občine Loški Potok in za prispevek k vsestranski bogatitvi življenja.
Listina Občine Loški Potok se podeljuje na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.
Dobitnik Listine Občine Loški Potok prejme tudi utemeljitev sklepa, s katerim je priznanje utemeljeno.
Načeloma naj bi vsako leto podelili do pet Listin Občine Loški Potok.
Županovo priznanje
8. člen
Županovo priznanje v Občini Loški Potok ima pomen osebnega županovega priznanja in pohvale po lastni presoji. Župan ga podeljuje posameznikom ali skupinam, bodisi občanom bodisi zunanjim sodelavcem, za zasluge na področjih, navedenih v 2. členu tega odloka. Županova priznanja so lahko večkratna in spominska.
Podeljuje se jih tudi za enkratna dela v zadnjem letu, in sicer za odmevne uspehe na področju izobraževanja, znanosti, kulture, športa, gospodarstva in ostalih dejavnosti.
Županova priznanja so lahko v različnih oblikah, spremlja pa jih pisna obrazložitev razloga za podelitev. Župan jih podeljuje priložnostno ali na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.
Letno naj župan ne bi podelil več kot pet Županovih priznanj.
Županove nagrade
9. člen
Županovo nagrado vsako leto prejmejo učenci, ki so vseh devet razredov osnovne šole izdelali z odliko, oziroma učenci, ki so bili najmanj prav dobri po uspehu, so pa s svojim siceršnjim delom v izvenšolskih dejavnostih prispevali velik delež k uspehu in ugledu šole.
Do Županovih nagrad za osnovnošolce so upravičeni učenci, ne glede na letnik, ki ga obiskujejo, za uspehe na državnih tekmovanjih v znanju iz posameznih učnih predmetov ali za osvojitev naslova državnih prvakov na področju kulture in športa.
10. člen
Vse listine, ki spremljajo posamezna priznanja in nagrade, podpisuje župan. Le izjemoma, v primeru njegove daljše odsotnosti, podžupan.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE LOŠKI POTOK
11. člen
Predlagatelji za priznanja in nagrade Občine Loški Potok so lahko občani, društva, gospodarske organizacije, zavodi in ustanove, politične stranke ter druge organizacije s sedežem v Občini Loški Potok.
Priznanja in nagrade se podelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis za poselitev priznanj in nagrad objavi občinska komisija za volitve in imenovanja občinskega sveta Občine Loški Potok (v nadaljevanju: KVIAZ), in sicer v občinskem glasilu oziroma na krajevno običajen način tako, da so z razpisom seznanjena vsa gospodinjstva, organizacije, zavodi in društva ter vodstva lokalnih političnih strank v občini. Razpis mora biti objavljen najmanj 5 mesecev tekočega leta pred dnevom obeleževanja občinskega praznika z javno prireditvijo. Predloge na razpis lahko predlagatelji posredujejo KVIAZ v 30 dneh od objave razpisa.
12. člen
Obvezne sestavine razpisa:
– merila za podelitev priznanj in nagrad, ki jih pripravi KVIAZ, potrdi pa Občinski svet občine Loški Potok,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog,
– rok, do katerega morajo biti posredovane pobude,
– naslov, na katerega se naslavljajo pobude.
Pobuda mora biti pisna, vsebovati pa mora:
– ime in priimek oziroma naziv vlagatelja pobude,
– ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja ali nagrade,
– osnovne podatke o nominirancu za prejem priznanja ali nagrade,
– obrazložitev oziroma utemeljitev pobude,
– po potrebi fotokopije dokumentov, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
13. člen
KVIAZ obravnava pobude za podelitev priznanj in nagrad najkasneje v sedmih dneh po končanem razpisnem roku.
KVIAZ lahko:
– zahteva od pobudnika, da predlog dopolni, pri čemer mora navesti, s katerimi elementi ali dejstvi,
– ob posamezni pobudi zaprosi za mnenje ustrezne strokovne inštitucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije,
– pobudo z ustrezno obrazložitvijo zavrne, če predlog ni utemeljen,
– razvršča pobude na ustrezno stopnjo priznanj in nagrad.
KVIAZ lahko zahteva dopolnitve in dokumentiranje oziroma preverjanje pobud, preden predloge KVIAZ obravnava občinski svet.
Rok za dopolnitev ali pridobitev ustreznih mnenj ne sme biti daljši od 15 dni.
Če predlagatelj v predvidenem roku ne posreduje zahtevane dodatne dokumentacije, se šteje, da je od predloga odstopil.
Po preteku razpisnega roka nihče ne more posredovati KVIAZ-u dodatnih predlogov kandidatov.
Vse prispele pobude KVIAZ preuči in izbere primerno število upravičencev, ki jih potem za podelitev predlaga občinskemu svetu.
Število posredovanih predlogov za istega kandidata za priznanje ali nagrado ne vpliva na odločitve KVIAZ pri oblikovanju končnega predloga.
14. člen
Občinski svet o vseh kandidatih za prejem posameznega priznanja ali nagrade odloča posamično in z navadno večino na seji sodelujočih članov občinskega sveta, razen za podelitev naziva Častni občan Občine Loški Potok, kjer mora biti sklep o takšni podelitvi soglasen.
Na seji, ko občinski svet odloča o predlogu KVIAZ-a, ni možno na seznam kandidatov za občinske nagrade in priznanja umeščati novih kandidatov.
15. člen
KVIAZ lahko izjemoma predlaga občinskemu svetu, da se k priznanjem iz 5. in 6. člena dodeli tudi denarna nagrada. O višini denarne nagrade na predlog župana sklepa občinski svet.
Dobitnik občinskega priznanja ali nagrade je lahko za istovrstno delo ali uspeh nagrajen le enkrat.
Priznanje Grb Občine Loški Potok lahko dobitnik prejme le enkrat.
16. člen
Dobitnike občinskih priznanj in nagrad javnosti sporoči župan, vendar ne prej kot 10 dni pred slovesno podelitvijo.
17. člen
O predlogih za Županovo priznanje se KVIAZ ne opredeljuje. S predlogom o prejemnikih te nagrade župan pisno seznanja občinski svet.
V primeru, da župan predlaga k Županovem priznanju in Županovi nagradi denarno nagrado, mora o tem in njeni višini predhodno sklepati občinski svet.
18. člen
Priznanja se podelijo na slovesen način, načeloma na osrednji prireditvi občinskega praznika.
V posameznih primerih se lahko podelitev opravi tudi ob drugih slovesnih priložnostih na javni prireditvi ob dogodkih in datumih, ki so pomembni za lokalno ali širšo družbeno skupnost.
Županovo nagrado učencem devetletke župan podeli ob zaključku šolskega leta v dogovoru z vodstvom šole.
Predloge za Županovo nagrado za učence, skladno z merili, pripravi in dokumentira vodstvo šole.
19. člen
Če se podelitev priznanja ali nagrade predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez razpisa in sicer takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se podelitev lahko opravi tudi kot slovesen uvodni del seje občinskega sveta.
Pobudnik za izjemno podelitev takšnega priznanja ali nagrade je lahko kdorkoli, predlog pa potrdi občinski svet na redni, izredni ali korespondenčni seji.
20. člen
Če se ugotovi, da je bilo priznanje po tem odloku podeljeno na podlagi zmotnih ali lažnih podatkov, ki bi, če bi bili znani, nedvoumno vplivali na drugačno odločitev o podelitvi, se podeljeno priznanje lahko razveljavi.
Sklep o razveljavitvi sprejme občinski svet in se javno objavi.
Razveljavljeno priznanje se vrne Občini Loški Potok.
Če je takšno razveljaljeno priznanje ali nagrado ob podelitvi spremljala tudi denarna nagrada, je prejemnik dolžan vrniti prejeti denar.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PREJEMNIKOV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE LOŠKI POTOK
21. člen
Administrativna in strokovna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj in nagrad opravlja občinska uprava Občine Loški Potok.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno in na vpogled v prostorih občinske uprave.
Celotno gradivo v originalu mora občinska uprava arhivirati in ga kot takšnega hraniti 20 let.
Dovoljeno je vse dokumente gradiva digitalizirati in jih hraniti v elektronski obliki.
22. člen
Podeljena priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj in nagrad kronološko v posebno knjigo – Register priznanj Občine Loški Potok, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko posameznega priznanja ali nagrade (šteje se kumulativno – za ves čas podeljevanj po posameznih priznanjih in nagradah),
– ime in priimek oziroma naziv prejemnika ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je občinski svet sklenil podeliti posamezno priznanje ali nagrado in številko sklepa občinskega sveta (kar ne velja za Županovo priznanje),
– datum vročitve priznanja ali nagrade,
– dopolnila in pripombe, kamor sodijo tudi podatki o predlagatelju, oziroma vpis o odvzemu nagrade in priznanja z opisom razloga in datum sklepa občinskega sveta,
– podpis tajnika in župana občine.
23. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine za vsako leto posebej.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
V letu 2005, prvem letu podeljevanja občinskih priznanj in nagrad, KVIAZ s sklepi določi:
– termine za objavo razpisa,
– opredeli merila za posamezne nagrade in priznanja,
– opredeli termin za sprejem na občinskem svetu,
– določi morebitna odstopanja od števila posameznih priznanj in nagrad v skladu s tem odlokom.
25. člen
V prvem letu podeljevanja občinskih nagrad in priznanj KVIAZ k posredovanju predlogov povabi:
– društva in klubi ter civilna združenja občanov,
– javne zavode s sedežem v občini,
– gospodarske organizacije s sedežem v občini,
– terenske organizacije političnih strank, ki delujejo v občini,
– člane občinskega sveta.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-08/05-1
Loški Potok, dne 27. maja 2005.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost