Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2659. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Rb2005), stran 6013.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) v zvezi z 52. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) in 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 2005 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2005 (Rb2005)
I. SPLOŠNI DEL
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2005 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
II. POSEBNI DEL
(1) Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2005 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
Ta rebalans začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 61/05).
Št. 411-01/03-76/8
Ljubljana, dne 21. junija 2005.
EPA 236-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost