Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2689. Pravilnik o sofinanciranju društev na področju kmetijstva in čebelarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 6381.

Na podlagi 16. in 117. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 89/04), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 45/04), 21. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 80/04) in Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 126/03 in 71/04) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 21. seji dne 20. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju društev na področju
kmetijstva in čebelarstva iz proračuna
Občine Ivančna Gorica
1. člen
Ta pravilnik določa postopke, pogoje, merila in kriterije za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov strokovnega dela društev v Občini Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina), ki delujejo na področju kmetijstva in čebelarstva ter so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, ter za organizacijo njihovih prireditev s strokovnimi vsebinami. Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih občina zagotavlja v občinskem proračunu in so namenjena izvajanju društvenih dejavnosti, ki so namenjeni širši javnosti in se izvajajo na območju občine.
2. člen
Pravico do sofinanciranja društvenih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež v občini in delujejo na območju občine ter so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki ga župan občine objavi v občinskem glasilu Klasje.
3. člen
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– da so društva registrirana v skladu z Zakonom o društvih za izvajanje dejavnosti s področja kmetijstva in čebelarstva ter da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da predložijo potrdilo o registraciji (če je društvo registrirano na novo),
– da imajo sedež in delujejo na območju občine,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi.
4. člen
Iz proračuna občine se praviloma sofinancirajo letni programi in projekti ter redne dejavnosti upravičencev. Sredstva za investicije v prostore niso predmet tega pravilnika.
5. člen
Skupni obseg sofinanciranja društvenih programov določi občinski svet občine s sprejemom proračuna za posamezno proračunsko leto. Projekti in dejavnosti se sofinancirajo največ do višine v ta namen določenih sredstev v proračunu občine.
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za dodelitev sredstev za sofinanciranje kmetijskih in čebelarskih društev,
– zbiranje vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– obravnava in odločanje o predlogih za sofinanciranje programov in projektov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– nakazilo pripadajočih finančnih sredstev in spremljanje izvajanja pogodb.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno višino finančnih sredstev za predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prijavi,
– merila in kriterije ter prioritete, po katerih se vloge ocenjujejo,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– rok za prijavo,
– način oddaje vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 15 dni.
8. člen
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan, v kateri so poleg strokovnih delavcev občinske uprave tudi predstavniki kmetijskih in čebelarskih društev. Komisija lahko v posameznih primerih zahteva dodatno dokumentacijo. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku 8 dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v roku ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni možna pritožba na župana. Zoper županovo odločbo je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Po pravnomočnosti odločbe se sklene ustrezna pogodba. Bistvene sestavine pogodbe so sestavni del javnega razpisa.
V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
9. člen
Administrativno-tehnične naloge in višino odobrenih sredstev za posamezen namen po predlogu komisije s sklepom določi direktor občinske uprave. Zoper sklep direktorja je v roku 15 dni po prejemu možno vložiti pritožbo na župana. Zoper županovo odločbo je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonitimi obrestmi v občinski proračun.
Izvajalec, ki neutemeljeno krši določila pogodbe, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
10. člen
Pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so podlaga za izvajanje odločitev o izbiri programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina in so obvezni in sestavni del tega pravilnika. Upravičenci so dolžni izvajati svoje aktivnosti v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
11. člen
Pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so naslednji:
               MERILA IN KRITERIJI
      za delovanje društvenih dejavnosti s področja kmetijstva
              v Občini Ivančna Gorica
 
+-------------------------------------------------+--------------------------+
|Programi kmetijskih društev           |Število točk       |
+-------------------------------------------------+--------------------------+
|PRIREDITVE:                   |             |
|– organiziranje in izvedba prireditve:      |             |
|· na občinski ravni               |30/prireditev       |
|· na medobčinski ravni              |45/prireditev       |
|· na državni in meddržavni ravni         |60/prireditev       |
|– sodelovanje na drugih prireditvah       |15/prireditev       |
|– množičnost sodelujočih članov         |15 oziroma 30/prireditev |
|– obisk in sodelovanje občanov          |15 oziroma 30/prireditev |
+-------------------------------------------------+--------------------------+
|– IZOBRAŽEVANJE:                 |             |
|organizacija in izvedba seminarjev, predavanj,  |             |
|tečajev, izobraževanje članov društva      |10/seminar        |
+-------------------------------------------------+--------------------------+
 
+----------------------+-----------------+
|Število članov    | Število točk  |
+----------------------+-----------------+
|od 1 do 9 članov   |    2    |
+----------------------+-----------------+
|od 10 do 19 članov  |    5    |
+----------------------+-----------------+
|od 20 do 49 članov  |    10    |
+----------------------+-----------------+
|od 50 do 99 članov  |    20    |
+----------------------+-----------------+
|nad 100 članov    |    30    |
+----------------------+-----------------+
 
 
               MERILA IN KRITERIJI
     za delovanje društvenih dejavnosti s področja čebelarstva
              v Občini Ivančna Gorica
 
+-------------------------------------------------+--------------------------+
|Programi čebelarskih društev           |Število točk       |
+-------------------------------------------------+--------------------------+
|PRIREDITVE:                   |             |
|– organiziranje in izvedba prireditve:      |             |
|· na občinski ravni               |30/prireditev       |
|· na medobčinski ravni              |45/prireditev       |
|· na državni in meddržavni ravni         |60/prireditev       |
|– sodelovanje na drugih prireditvah       |15/prireditev       |
|– množičnost sodelujočih članov         |15 oziroma 30/prireditev |
|– obisk in sodelovanje občanov          |15 oziroma 30/prireditev |
+-------------------------------------------------+--------------------------+
|IZOBRAŽEVANJE:                  |             |
|organizacija in izvedba seminarjev, predavanj,  |             |
|tečajev, izobraževanje članov društva      |10/seminar        |
+-------------------------------------------------+--------------------------+
|ŠTEVILO PANJEV:                 |             |
|– od 0 do 99                   |10 točk          |
|– od 100 do 399                 |20 točk          |
|– od 400 do 699                 |30 točk          |
|– od 700 do 999                 |40 točk          |
|– od 1000 do 1199                |50 točk          |
+-------------------------------------------------+--------------------------+
 
+----------------------+-----------------+
|Število članov    | Število točk  |
+----------------------+-----------------+
|od 1 do 9 članov   |    2    |
+----------------------+-----------------+
|od 10 do 19 članov  |    5    |
+----------------------+-----------------+
|od 20 do 49 članov  |    10    |
+----------------------+-----------------+
|od 50 do 99 članov  |    20    |
+----------------------+-----------------+
|nad 100 članov    |    30    |
+----------------------+-----------------+
12. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril. Društvo pridobi točke glede na aktivnosti in na število članov društva, ki izpolnjujejo članske obveznosti v društvu. Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za sofinanciranje društev v letu 2005.
Št. 32001-0078/2005
Ivančna Gorica, dne 20. junija 2005.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost