Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2744. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/9, stran 6459.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91
1. člen
(namen uredbe)
S to uredbo se določajo za izvajanje Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L št. 46 z dne 17. 2. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 261/2004/ES) pristojni organi in sankcije za kršitve njenih določb.
2. člen
(definicija)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa 2. člen Uredbe 261/2004/ES.
3. člen
(pristojna organa)
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 261/2004/ES je ministrstvo, pristojno za zračni promet, ki Komisijo Evropske unije tudi obvešča o njenem izvajanju.
(2) Za nadzor nad izvajanjem Uredbe 261/2004/ES je pristojen inšpektorat, pristojen za zračni promet.
(3) Za obravnavo pritožb potnikov glede kršitev Uredbe 261/2004/ES je pristojen inšpektorat, pristojen za zračni promet.
4. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 100.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek dejanski letalski prevoznik, če:
– ne nudi povračila stroškov ali spremembe poti v skladu z 8. členom Uredbe 261/2004/ES;
– ne zagotovi obveščanja potnikov o njihovih pravicah, določenih v Uredbi 261/2004/ES, v skladu s 14. členom Uredbe 261/2004/ES;
– v določenem roku v upravičenih primerih ne povrne stroškov iz drugega odstavka 10. člena Uredbe 261/2004/ES na način, ki je določen v tretjem odstavku 7. člena Uredbe 261/2004/ES.
(2) Z globo od 200.000 do 8,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek dejanski letalski prevoznik, če:
– do potnika, ki mu je zavrnjeno vkrcanje proti njegovi volji, ne izpolni svojih obveznosti v skladu z zahtevami iz 4. člena Uredbe 261/2004/ES;
– do potnika, katerega let je bil odpovedan, ne izpolni svojih obveznosti v skladu z zahtevami iz 5. člena Uredbe 261/2004/ES;
– do potnika, katerega let zamuja, ne izpolni svojih obveznosti v skladu z zahtevami iz 6. člena Uredbe 261/2004/ES;
– ne izpolni svojih obveznosti do oseb z zmanjšano zmožnostjo gibanja in posebnimi potrebami iz 11. člena Uredbe 261/2004/ES.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-8/2005/6
Ljubljana, dne 23. junija 2005.
EVA 2005-2411-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost