Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2717. Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje UP 21 »Mehanizacija« v Sežani, stran 6421.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 7. ter 31. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je župan Občine Sežana sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta
za območje UP 21 »Mehanizacija« v Sežani
1. člen
Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje UP 21 »Mehanizacija« v Sežani (v nadaljevanju: UN).
Na osnovi dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88, 1/89, 37/89, 5/92, 54/95, 63/97, 81/02 in 86/02), ter srednjeročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88, 4/89, 37/89, 5/92, 18/93, 54/95, 63/97, 81/02 in 86/02) je območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev UN, opredeljeno kot obstoječe stavbno zemljišče za dejavnosti gradbene mehanizacije in operative in je predvideno za urejanje z UN.
Za območje je veljaven UN UP 21 »Mehanizacija« v Sežani, ki je bil objavljen in je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 73/98, in odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o UN UP 21 »Mehanizacija« v Sežani v Uradnem listu RS, št. 102/00.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN:
Obstoječa ureditev na območju UP 21 ne omogoča novih posegov, podanih s pobudo investitorja na tem območju.
 
Pravna podlaga:
Priprava sprememb in dopolnitev UN UP 21 »Mehanizacija« v Sežani poteka po predpisanem postopku, skladno z določili ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in skladno z določili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
2. člen
Predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta UP 21 »Mehanizacija« v Sežani.
Predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (v nadaljevanju sprememb in dopolnitev UN) UP 21 »Mehanizacija« v Sežani je:
Območje z oznako PD 2 in objekt z oznako A 10
– Ureditev nove namembnosti in zasnove gabaritov objektov na zahodni strani območja UN, označenih z oznako PD 2, in objekta označenega s številko 10 ter prilagoditev parcelacije, prometne in komunalne infrastrukture novi zasnovi razporeditve objektov.
/Urediti je potrebno novo zasnovo ureditve zahodnega dela območja označenega z oznako PD 2, in sicer tako da se predvidita dva objekta. Prvi, poslovno-proizvodne dejavnosti in drugi obrtniške dejavnosti. V skladu z novo zasnovo ureditve tega območja je potrebno predvideti možnost drugačne parcelacije ter ureditve prometne in komunalne infrastrukture na območju investitorja ki je pobudnik sprememb in dopolnitev UN.
V območju zahodnega dela UN, označenega z oznako PD 2, je predviden rezervat za parkirišče ali deponijo in objekt storitvene dejavnosti – objekt z oznako A 10. Pobudnik sprememb in dopolnitev UN želi urediti na tem območju dva objekta, in sicer, prvi, poslovno-proizvodni objekt na skrajnje zahodnem delu območja tlorisnih dimenzij cca 3000 m2 z pripadajočimi parkirišči za osebna vozila in tovorna vozila, ter drugi na delu obstoječega predvidenega objekta A 10 obrtniške dejavnosti tlorisnih dimenzij cca 500 m2 s pripadajočimi parkirišči za osebna vozila.
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev UN.
2. nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje.
3. organizacija priprave sprememb in dopolnitev UN.
4. terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev UN.
5. sredstva za izvedbo sprememb in dopolnitev UN.
3. člen
Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN.
Na podlagi izdelanih sprememb in dopolnitev UN mora biti možna izdaja lokacijske informacije za adaptacijo, rekonstrukcijo, nadzidavo, dozidavo obstoječih objektov, rušitev obstoječih objektov in novogradnje, za spremembo namembnosti obstoječih objektov, na podlagi katere bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom.
Programska izhodišča so podana in zastavljena v analizah in idejnih zasnovah.
4. člen
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN.
Spremembe in dopolnitve UN se pripravljajo za območja, ki se razprostirajo na zahodni strani območja UN segajo na parcele: 4302, 4212/148, 4304, 4212/29, 4212/597 in 4303/2 vse k.o. Sežana.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev UN.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev UN bo župan Občine Sežana, strokovna služba občine, oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj in odbor za infrastrukturo in urejanje okolja občinskega sveta.
Po sprejemu programa priprave izdelovalec UN pozove pristojne nosilce urejanja, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec UN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic, za pripravo sprememb in dopolnitev UN so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Koper, Izpostava Sežana
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Koper
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
– Telekom Slovenije, Poslovna enota Koper
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana
– Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana
– KS Sežana
– Kraški vodovod Sežana
– Petrol plin Ljubljana
– Občina Sežana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in pogoje in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-ta pridobijo v istem postopku.
6. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev.
Strokovne rešitve so izdelane na podlagi analiz obstoječega stanja v prostoru in so osnova za izdelavo sprememb in dopolnitev UN.
7. člen
Pridobitev geodetskih podlag.
Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev UN si je izdelovalec dolžan pridobiti na Ministrstvu za okolje in prostor RS, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Sežana.
8. člen
Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev UN.
1. Objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 7 dni po objavi programa priprave.
3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 5. člena – 30 dni od vloge za pridobitev smernic in pogojev.
4. Uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev UN – 30 dni po prejetju smernic.
5. Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi.
6. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Sežana in KS Sežana – 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev UN.
8. Zavzemanje stališč do pripomb ob javni razgrnitvi in priprava predloga sprememb in dopolnitev UN za sprejem na Občinskem svetu občine Sežana – 7 dni po končani javni razgrnitvi.
9. Obrazložitev predloga sprememb in dopolnitev UN na Občinskem svetu občine Sežana – 10 dni po pripravi stališč do pripomb oziroma ob sklicu Občinskega sveta občine Sežana.
10. Po sprejetju stališč do pripomb na Občinskem svetu občine Sežana se uskladijo stališča in se izdela dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev UN oziroma dopolnitve in popravke tistih njenih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja oziroma soglasja nosilcem urejanja prostora 5. člena tega programa priprave – 10 dni po obravnavi na Občinskem svetu občine Sežana.
11. Pridobivanje mnenj oziroma soglasij nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni po izdelavi dopolnjenega predloga.
12. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog sprememb in dopolnitev UN za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Sežana – 10 dni po pridobitvi vseh mnenj.
13. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev UN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Sežana (odlok, obrazložitve, grafični del).
14. Občinski svet občine Sežana sprejme odlok sprememb in dopolnitev UN na seji Občinskega sveta občine Sežana.
15. Izdelava končnega dokumenta v petih izvodih – 7 dni po sprejetju odloka na seji Občinskega sveta občine Sežana.
16. Objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
Za pripravo sprememb in dopolnitev UN potrebna sredstva zagotavljajo pobudniki sprememb in dopolnitev UN. Za organizacijske in druge stroške so potrebna sredstva zagotovljena v proračunu Občine Sežana.
10. člen
Končna določba.
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-3/2005-3
Sežana, dne 14. junija 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost