Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2707. Poslovnik o delu Programskega sveta časopisa Novo mesto, stran 6410.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002) in 10. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto (Uradni list RS, št. 136/2004) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 26. 5. 2005 sprejel
P O S L O V N I K
o delu Programskega sveta časopisa
Novo mesto
1. člen
S tem poslovnikom se določa način dela programskega sveta.
S poslovnikom se tudi podrobneje opredeli način izvrševanja pristojnosti programskega sveta.
2. člen
Programski svet v okviru svojega delovanja:
– nadzira izdajanje lokalnega časopisa in ugotavlja uresničevanje programske zasnove;
– najmanj enkrat letno pismeno poroča občinskemu svetu o uresničevanju programske zasnove časopisa;
– sprejema in podaja predloge za bolj kakovostno vsebino časopisa.
3. člen
Vsak član programskega sveta ima en glas.
4. člen
Člani programskega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Programski svet sprejema svoje odločitve na sejah.
Prvo sejo programskega sveta skliče in vodi župan do izvolitve predsednika sveta.
Seje programskega sveta po izvolitvi predsednika programskega sveta sklicuje predsednik programskega sveta.
Sejo mora predsednik programskega sveta sklicati tudi na pismeno zahtevo vsaj 6 članov programskega sveta ali župana. Če predsednik programskega sveta na pismeno zahtevo vsaj 6 članov ali župana ne skliče v roku 14 dni po prejemu pismenega zahtevka, sejo skličejo predlagatelji sami.
Poleg članov programskega sveta se seje sveta lahko udeležijo tudi župan ter osebe, ki jih na sejo povabi sklicatelj seje, in osebe, ki jih za udeležbo posebej zadolži župan.
Programski svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članov.
Posamezne odločitve in predlogi ukrepov so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.
5. člen
Programski svet se sestaja po potrebi na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah.
6. člen
Predlog dnevnega reda določi predsednik programskega sveta oziroma sklicatelj.
Dnevni red seje se lahko razširi tudi na sami seji, če zanj glasuje večina navzočih članov programskega sveta.
7. člen
Predsednik programskega sveta ali sklicatelj vodi sejo programskega sveta.
V primeru njegove zadržanosti sejo programskega sveta vodi njegov namestnik, ki po pooblastilu predsednika opravlja tudi vse druge naloge predsednika.
8. člen
Programski svet glasuje javno, lahko pa glasuje tudi tajno, če se tako odloči večina prisotnih članov.
9. člen
O seji programskega sveta se vodi zapisnik.
Zapisnik vsebuje glavne podatke o delu na seji: povzetek obrazložitve točke dnevnega reda, povzetek razprave in sprejete odločitve oziroma mnenja. Zapisnik podpišeta predsednik programskega sveta in zapisnikar.
Zapisnik se pošlje vsem članom programskega sveta, županu, direktorju občinske uprave in odgovornemu uredniku.
10. člen
Predsednik programskega sveta lahko izvede korespondenčno sejo.
V gradivu korespondenčne seje mora biti celovito predstavljeno in obrazloženo vprašanje, o katerem je potrebno sprejeti odločitev ter predlog sklepa, o katerem morajo glasovati člani programskega sveta.
Sklep korespondenčne seje je sprejet, kadar za predlagani sklep glasuje večina vseh članov programskega sveta.
O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki ga potrdi programski svet na prvi naslednji redni seji, na kateri predsednik obrazloži razloge za izvedbo korespondenčne seje.
11. člen
Strokovna in administrativno-tehnična dela za potrebe programskega sveta opravlja občinska uprava.
12. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-14/2004
Novo mesto, dne 26. maja 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost