Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2701. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005, stran 6401.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/2, in Uradni list RS, št. 38/05), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, odločbe US 45/97 in 56/98) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 (Uradni list RS, št. 142/04), se spremeni 2. člen in se glasi:
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
-----------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:              SIT
   I. PRIHODKI                  7.704.800.567
70  Davčni prihodki                4.551.000.000
71  Nedavčni prihodki               2.300.424.000
72  Kapitalski prihodki               475.100.567
73  Prejete donacije                    2.000
74  Transferni prihodki               378.274.000
   II. ODHODKI                  7.821.859.245
40  Tekoči odhodki                 1.786.001.830
41  Tekoči transferi                2.554.019.800
42  Investicijski odhodki             2.235.874.000
43  Investicijski transferi            1.245.963.615
   III. Razlika med prihodki in odhodki      - 117.058.678
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb:
   IV. Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev
750 Prejeta vračila danih posojil           19.500.000
751 Prodaja kapitalskih deležev            39.089.400
752 Kupnine iz naslova privatizacije         21.000.000
   V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev
441 Povečanje kapitalskih deležev            500.000
443 Povečanje namenskega
   premoženja v javne sklade             52.100.000
   VI. Prejeta minus dana posojila          26.989.400
 
C)  Račun financiranja:
   Zadolževanje                        –
   Stanje sredstev na računih iz preteklega
   leta                       90.069.278
-----------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 13. člena, ki se glasi:
Skupna višina zadolžitve iz prvega in drugega odstavka tega člena znaša v letu 2005 največ 300.000.000 SIT.
3. člen
Te spremembe odloka se objavijo v uradnih objavah – Uradni list RS, in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-02-2/2004
Nova Gorica, dne 16. junija 2005.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost