Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2748. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
2749. Sklep o izvolitvi za kandidatko za nacionalno predstavnico v Eurojust
2750. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2751. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2752. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2753. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2754. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2755. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2756. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2757. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2758. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2759. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2760. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2761. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2762. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2763. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2791. Uredba o pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva

Odloki

2792. Odlok o določitvi vplivnega območja Kobilarne Lipica

Sklepi

2764. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
2793. Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja morja zaradi izlitja olj v koprskem tovornem pristanišču 16. junija 2005

Drugi akti

2765. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

MINISTRSTVA

2766. Pravilnik o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih v Poslovnem registru Slovenije
2767. Odredba o prepovedi prometa vozil
2768. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uniformah Slovenske vojske
2769. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o oznakah v Slovenski vojski
2770. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge

USTAVNO SODIŠČE

2771. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške in odločbe Sodnika za prekrške Lendava
2772. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede pristojnosti za odločanje med Okrajnim sodiščem v Mariboru in Policijsko postajo Maribor
2773. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti za odločanje v postopku o prekršku med Okrajnim sodiščem v Novem mestu in Ministrstvom za gospodarstvo
2774. Odločba o ugotovitvi neustavnosti 57. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in razveljavitvi Sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje ter sklep o zavrženju pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti devete alineje 16. člena in tretje alineje drugega odstavka 22. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, drugega odstavka 3. točke Sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje in »navodila« Direkcije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 11. 9. 2002
2775. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Postajo prometne policije Ljubljana in Okrajnim sodiščem v Ljubljani
2776. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Šentjur in Okrajnim sodiščem pri Celju
2777. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 193. člena Zakona o javnih uslužbencih

BANKA SLOVENIJE

2778. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2779. Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

OBČINE

Dolenjske Toplice

2780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2004
2781. Odlok o lokacijskem načrtu proizvodne cone »Sela 2«
2782. Odredba o ureditvi prometa v ulicah naselja Dolenjske Toplice, ki tangirajo del lokalne ceste Dolenjske Toplice – Meniška vas (občinska cesta št. 293020)

Jesenice

2783. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2005

Krško

2784. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2005
2785. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorsko izvedbenih aktov so v nasprotju z odlokom o dolgoročnem planu Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenim planom Občine Krško za obdobje 1986–1990 ter o prenehanju veljavnosti določenih prostorsko izvedbenih aktov
2786. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Ljubljana

2787. Sklep o merilih za določitev plač direktorja Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih

Murska Sobota

2788. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Rogatec

2789. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko območje S5

Slovenske Konjice

2790. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za industrijsko cono Slovenske Konjice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti