Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2748. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
2749. Sklep o izvolitvi za kandidatko za nacionalno predstavnico v Eurojust
2750. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2751. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2752. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2753. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2754. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2755. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2756. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2757. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2758. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2759. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2760. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2761. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2762. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2763. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2791. Uredba o pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva

Odloki

2792. Odlok o določitvi vplivnega območja Kobilarne Lipica

Sklepi

2764. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
2793. Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja morja zaradi izlitja olj v koprskem tovornem pristanišču 16. junija 2005

Drugi akti

2765. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

MINISTRSTVA

2766. Pravilnik o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih v Poslovnem registru Slovenije
2767. Odredba o prepovedi prometa vozil
2768. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uniformah Slovenske vojske
2769. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o oznakah v Slovenski vojski
2770. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge

USTAVNO SODIŠČE

2771. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške in odločbe Sodnika za prekrške Lendava
2772. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede pristojnosti za odločanje med Okrajnim sodiščem v Mariboru in Policijsko postajo Maribor
2773. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti za odločanje v postopku o prekršku med Okrajnim sodiščem v Novem mestu in Ministrstvom za gospodarstvo
2774. Odločba o ugotovitvi neustavnosti 57. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in razveljavitvi Sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje ter sklep o zavrženju pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti devete alineje 16. člena in tretje alineje drugega odstavka 22. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, drugega odstavka 3. točke Sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje in »navodila« Direkcije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 11. 9. 2002
2775. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Postajo prometne policije Ljubljana in Okrajnim sodiščem v Ljubljani
2776. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Šentjur in Okrajnim sodiščem pri Celju
2777. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 193. člena Zakona o javnih uslužbencih

BANKA SLOVENIJE

2778. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2779. Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

OBČINE

Dolenjske Toplice

2780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2004
2781. Odlok o lokacijskem načrtu proizvodne cone »Sela 2«
2782. Odredba o ureditvi prometa v ulicah naselja Dolenjske Toplice, ki tangirajo del lokalne ceste Dolenjske Toplice – Meniška vas (občinska cesta št. 293020)

Jesenice

2783. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2005

Krško

2784. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2005
2785. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorsko izvedbenih aktov so v nasprotju z odlokom o dolgoročnem planu Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenim planom Občine Krško za obdobje 1986–1990 ter o prenehanju veljavnosti določenih prostorsko izvedbenih aktov
2786. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Ljubljana

2787. Sklep o merilih za določitev plač direktorja Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih

Murska Sobota

2788. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Rogatec

2789. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko območje S5

Slovenske Konjice

2790. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za industrijsko cono Slovenske Konjice
AAA Zlata odličnost