Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2720. Odlok o merilih in kriterijih za določitev višine prispevka ob priključitvi na javno kanalizacijo v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 6426.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94), 43. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji dne 19. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za določitev višine prispevka ob priključitvi na javno kanalizacijo v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se določajo merila in kriteriji, na podlagi katerih se določa višina prispevka (v nadaljevanju: priključnina), ki ga plačajo lastniki objektov (v nadaljevanju: uporabniki) za priključitev na novo zgrajeno ali rekonstruirano kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen
Priključnino za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dolžan poravnati vsak uporabnik, ki se priključi na novo ali rekonstruirano kanalizacijsko omrežje.
Priključnino so dolžni poravnati tudi tisti uporabniki, ki to možnost imajo, a se v roku, ki ga določa Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec, še niso priključili.
3. člen
Investitorji novogradnje, ki so na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec obvezni priključiti novograjene objekte na javno kanalizacijsko omrežje, so dolžni plačati komunalni prispevek v skladu s sklepom o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Višina izračunanega komunalnega prispevka zajema tudi delež za priključitev na kanalizacijsko omrežje in nadomešča plačilo priključnine na podlagi tega odloka.
4. člen
Lastniki obstoječih objektov, ki se priključujejo na novozgrajeno ali rekonstruirano kanalizacijsko omrežje, plačajo priključnino ob izdaji soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in izdane odločbe na podlagi 6. člena tega odloka.
Soglasje za priključitev izda upravljalec kanalizacijskega omrežja po ugotovitvi tehničnih zmožnosti za priključitev.
5. člen
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se uporabniku zaračuna obvezna priključnina v višini:
------------------------------------------------------------------------------
a) uporabniki, ki niso zavezanci za plačilo občinske takse
za obremenjevanje voda, njihovi objekti imajo lastne
greznice in pri gradnji niso plačali komunalnega prispevka   200.000,00 SIT
b) uporabniki, ki so zavezanci za plačilo občinske takse za
obremenjevanje voda, njihovi objekti imajo lastne greznice
in pri gradnji niso plačali komunalnega prispevka        150.000,00 SIT
c) uporabniki, ki niso zavezanci za plačilo občinske takse
za obremenjevanje voda, njihovi objekti so priključeni na
javno kanalizacijo, ki ni v upravljanju javnega komunalnega
podjetja                            125.000,00 SIT
d) uporabniki, ki so zavezanci za plačilo občinske takse za
obremenjevanje voda, njihovi objekti so priključeni na javno
kanalizacijo, ki ni v upravljanju javnega komunalnega
podjetja                             75.000,00 SIT
e) uporabniki, ki so zavezanci za plačilo občinske takse za
obremenjevanje voda, njihovi objekti so priključeni na javno
kanalizacijo, ki je v upravljanju javnega komunalnega
podjetja oprostitev plačila
f) fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost, katerih tehnološke in odpadne vode dopuščajo
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje:
– uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje iz točke e
 tega člena do povprečne porabe        10 m3/mesec    50.000,00 SIT
– ostali uporabniki do povprečne porabe    10 m3/mesec    100.000,00 SIT
– ostali uporabniki nad povprečno porabo   20 m3/mesec    200.000,00 SIT
– ostali uporabniki nad povprečno porabo  od 20–50 m3/mesec  400.000,00 SIT
– ostali uporabniki nad povprečno porabo  nad 50 m3/mesec  1.000.000,00 SIT
V večstanovanjskih objektih se za vsakega uporabnika uporabi količnik 0,8.
------------------------------------------------------------------------------
6. člen
Priključnina se zaračuna na podlagi izdane odločbe, ki jo izda Mestna občina Slovenj Gradec.
Uporabnik jo lahko poravna v več obrokih. Za obročno odplačevanje se na podlagi vloge o obročnem odplačevanju sklene posebna pogodba, v kateri se določijo število obrokov, višina posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoji za zavarovanje plačila.
7. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz tega odloka v roku dveh mesecev po zapadlosti oziroma se ne dogovori o načinu poravnave, občinska uprava sproži ustrezne postopke za izterjavo.
8. člen
Lastnika, ki je dolžan priključiti že obstoječ (»star«) objekt na javno kanalizacijo, je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila priključnine. O oprostitvi plačila odloča občinski svet glede na znane socialne razmere lastnika oziroma po predhodnem mnenju Centra za socialno delo.
Izdan sklep o oprostitvi plačila priključnine velja samo za čas, dokler obstajajo razlogi za oprostitev.
Sklep o oprostitvi plačila ne velja za novega lastnika istega objekta, ki mora plačati priključnino po takrat veljavnih cenah oziroma ponovno vložiti vlogo o oprostitvi plačila.
Oprostitev plačila priključnine se nikakor ne upošteva za investitorje novogradnje.
9. člen
Priključnina ob priključitvi na javno kanalizacijo ne zajema stroškov izvedbe hišnih priključkov, ki so jih dolžni uporabniki zgraditi oziroma financirati sami, in sicer:
– Fekalna kanalizacija, izvedena v skladu s projektno dokumentacijo.
– Morebitno predelavo obstoječe kanalizacije, tako da je meteorna in fekalna voda ločena.
– Kompletna ureditev meteornih vod od objektov in dvorišč.
Pri izvedbi priključkov je potrebno strogo ločiti fekalne in meteorne vode od objektov in dvorišč.
10. člen
Zbrana sredstva iz naslova priključnine so strogo namenska za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in so prihodek proračuna.
Št. 352-05-10/2005
Slovenj Gradec, dne 25. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost