Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2739. Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli, stran 6448.

Na podlagi 86. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 53/05) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa dokumentacijo, ki se vodi oziroma izdaja za program devetletne osnovne šole, za prilagojene izobraževalne programe devetletne osnovne šole, za posebni program vzgoje in izobraževanja, za izobraževalni program osnovne šole za odrasle ter za vzgojne programe.
2. člen
(način vodenja dokumentacije)
Zbirke osebnih podatkov, ki jih v skladu z zakonom vodi osnovna šola, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacija za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: šola), se vodijo v predpisani dokumentaciji. Šola mora voditi dokumentacijo tako, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi.
Dokumentacija se vodi v obliki izpisa na papir, hkrati pa se lahko vodi tudi v elektronski obliki.
Če šola vodi dokumentacijo v elektronski obliki v enotni podatkovni bazi, si mora z ustrezno programsko opremo zagotoviti dejansko ločitev uporabe in varovanje podatkov glede na njihovo naravo in pravico do razpolaganja z njimi.
Šola mora dokumentacijo, ki jo vodi v elektronski obliki, hraniti tudi v rezervnih kopijah v elektronski obliki in v izpisu na papir.
3. člen
(dokumentacija v skladu z drugimi predpisi)
Osnovna šola poleg dokumentacije, določene s tem pravilnikom, vodi tudi dokumentacijo v skladu z drugimi predpisi.
II. VRSTE DOKUMENTACIJE
4. člen
(vrste dokumentacije)
Šola vodi oziroma izdaja naslednjo dokumentacijo:
1. knjige in splošne dokumente,
2. dokumentacijo o delu organov,
3. dokumentacijo o delu strokovnih delavcev,
4. dokumentacijo o delu oddelkov/skupin (v nadaljnjem besedilu: oddelkov),
5. dokumentacijo o učencih,
6. javne listine,
7. drugo dokumentacijo.
Dokumenti, ki jih vsebuje dokumentacija iz prejšnjega odstavka, so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika in vsebuje:
– naziv dokumenta,
– vsebino dokumenta,
– podatek, ali se dokument vodi na predpisanem obrazcu, ki ga določi minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister),
– čas hranjenja dokumenta.
Obrazci dokumentov, ki jih v skladu s tem pravilnikom določi minister, so lahko objavljeni tudi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za šolstvo.
III. JAVNE LISTINE
5. člen
(vsebina javnih listin)
Vsaka javna listina, ki jo izda šola, mora vsebovati ime in sedež šole, evidenčno številko, kraj in datum izdaje, ime in priimek podpisnika ter njegov podpis in pečat šole.
Javno listino v imenu šole podpiše uradna oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje v pravnem prometu, vpisano v sodni register, v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom šole (direktor, ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja), sopodpiše pa jo strokovni delavec oziroma druga pooblaščena oseba, če je v obrazcu listine to predvideno.
6. člen
(potrdila)
Na zahtevo učenca šola izda potrdilo o šolanju zaradi uveljavljanja pravic v skladu z drugimi predpisi.
Na zahtevo učenca, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa zaključil osnovne šole, šola izda potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti učenca.
7. člen
(nadomestne javne listine)
Šola javno listino izda v izvirniku le enkrat.
Šola izda nadomestno javno listino, če tisti, ki jo zahteva, dokaže, da je zaradi izgube, uničenja, poškodovanja ali odtujitve v Uradnem listu Republike Slovenije preklicana veljavnost izvirnika.
Šola izda naslednje nadomestne javne listine: spričevalo z opisnimi ocenami, spričevalo s številčnimi ocenami, zaključno spričevalo in potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.
Šola izda nadomestne javne listine iz prejšnjega odstavka na obrazcu za izpis iz evidence.
8. člen
(nadomestna kolesarska izkaznica)
Ne glede na določbe prejšnjega člena šola izda na zahtevo učenca nadomestno kolesarsko izkaznico na obrazcu za kolesarsko izkaznico, ki mora biti opremljen z navedbo, da je ta izkaznica nadomestna.
9. člen
(izdaja novega spričevala zaradi spremembe ocen po ugovoru)
Učencu, ki mu je bila po ugovoru ocena izboljšana, šola izda novo spričevalo, v katerem se navedejo ocene iz vseh predmetov in ocena splošnega učnega uspeha. Datum izdaje novega spričevala je datum določitve zadnje ocene iz predmeta oziroma ocene splošnega učnega uspeha.
10. člen
(izdaja spričevala po opravljanju popravnih, razrednih oziroma predmetnih izpitov)
Učencu, ki ima pravico opravljati popravni, razredni oziroma predmetni izpit, šola ob koncu pouka izda spričevalo z ocenami iz vseh predmetov, brez ocene splošnega učnega uspeha. Po opravljenem izpitu šola učencu izda novo spričevalo z ocenami iz vseh predmetov in z oceno splošnega učnega uspeha. Datum izdaje novega spričevala je datum opravljanja izpita oziroma določitve ocene splošnega učnega uspeha.
11. člen
(potrdilo, izdano v upravnem postopku)
Če je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen arhiv šole, ministrstvo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku izda potrdilo, da je učenec obiskoval osnovno šolo.
IV. VODENJE DOKUMENTACIJE
12. člen
(sestavine dokumentov)
Vsak dokument mora vsebovati ime in sedež šole, ime in priimek podpisnika ter njegov podpis in pečat šole.
13. člen
(popravljanje podatkov v dokumentih)
Če se naknadno ugotovi, da so podatki v dokumentu nepopolni, netočni ali neažurni, šola podatke ustrezno dopolni oziroma popravi. Šola podatke popravi tako, da v dokumentu prečrta neustrezen podatek, zapiše pravilen podatek in popravek opremi s pečatom in podpisom odgovorne osebe ter obrazložitev zapiše v opombe.
14. člen
(posredovanje dokumentacije)
Če se učenec prešola na drugo šolo, pošlje šola matični list in osebni športnovzgojni karton šoli, na katero se učenec prešola. Navedena dokumentacija se drugi šoli posreduje na podlagi pisnega zaprosila.
15. člen
(izročitev osebnega športnovzgojnega kartona)
Šola izroči učencu osebni športnovzgojni karton ob zaključku šolanja.
16. člen
(arhivsko gradivo)
Ne glede na roke hranjenja, določene v prilogi, mora šola v rokih in po navodilih pristojnega arhiva odbrati gradivo iz šolske dokumentacije, ki je arhivskega pomena.
Dokumentacijo, ki jo šola trajno hrani, in dokumentacijo, ki jo hrani kot arhivsko gradivo do izročitve pristojnemu arhivu, mora šola arhivirati in varovati po predpisih o arhivskem gradivu in varstvu osebnih podatkov.
Šola lahko v soglasju z ustanoviteljem zagotovi in organizira arhiviranje in hranjenje dokumentacije zunaj svojih prostorov ali pa v skupnih prostorih za več šol na določenem območju.
17. člen
(uničenje dokumentacije)
Šola mora uničiti dokumentacijo z osebnimi podatki po preteku predpisanega roka hranjenja, tako da ni več mogoče ugotoviti njihove vsebine.
Za brisanje podatkov iz elektronsko vodenih zbirk podatkov se uporabi metoda brisanja podatkov, ki onemogoča delno ali celotno restavracijo brisanih podatkov.
Dokumentacija v obliki izpisa na papir se uniči na način, ki onemogoča čitanje uničenih podatkov. Fizično uničenje dokumentacije se izvede komisijsko, o čemer se sestavi zapisnik o načinu uničenja, času in kraju ter predmetu uničenja ter navzočih članih komisije, ki je to izvedla.
Šola na enak način, kot je navedeno v prejšnjih odstavkih, uniči tudi neveljavno, neuporabno oziroma poškodovano dokumentacijo.
18. člen
(smiselna uporaba dokumentacije)
Dokumentacija, ki jo določa ta pravilnik, se v šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter za učence, ki se izobražujejo na domu, uporablja smiselno.
19. člen
(uporaba dokumentacije v osnovni šoli za odrasle)
Šole, ki izvajajo osnovnošolsko izobraževanje odraslih, vodijo in izdajajo na predpisanih obrazcih matično knjigo, matični list in javne listine.
Ostala dokumentacija, ki jo določa ta pravilnik, se za osnovnošolsko izobraževanje odraslih uporablja smiselno. Obrazce določijo šole same v skladu z določbami tega pravilnika.
20. člen
(uporaba obrazcev)
Obrazce, ki jih predpiše minister, smejo uporabljati samo vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo program iz 1. člena tega pravilnika.
IV. KONČNI DOLOČBI
21. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 64/99, 27/02 in 82/03), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
22. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2005.
Št. 011-03-15/2005
Ljubljana, dne 9. junija 2005.
EVA 2005-3311-0015
Dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport
PRILOGA

+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|Zap. | Naziv dokumenta |   Vsebina dokumenta   |Obrazec |  Čas  |
| št. |          |              |predpiše| hranjenja |
|   |          |              |minister|      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|1. Knjige in splošni dokumenti                       |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|1.1. |matična knjiga   |podatki o učencih (ime in  |da   |trajno   |
|   |          |priimek, EMŠO, spol, datum, |    |      |
|   |          |kraj in državo rojstva,   |    |      |
|   |          |državljanstvo) ter podatki o|    |      |
|   |          |njihovem šolanju od vstopa |    |      |
|   |          |do zaključka šolanja v   |    |      |
|   |          |osnovni šoli oziroma do   |    |      |
|   |          |prešolanja učenca na drugo |    |      |
|   |          |šolo            |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|1.2. |šolska kronika   |pomembnejši dogodki šole po |ne   |trajno   |
|   |          |kronološkem vrstnem redu  |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|1.3. |letni delovni   |vsebina, obseg in      |ne   |trajno   |
|   |načrt       |razporeditev vzgojno-    |    |      |
|   |          |izobraževalnega in drugega |    |      |
|   |          |dela v skladu s predmetnikom|    |      |
|   |          |in učnim načrtom ter obseg, |    |      |
|   |          |vsebina in razporeditev   |    |      |
|   |          |razširjenega programa, ki ga|    |      |
|   |          |izvaja šola, za vsako šolsko|    |      |
|   |          |leto            |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|1.4. |letno       |splošni podatki o osnovni  |da   |trajno   |
|   |organizacijsko   |šoli ter podatki o obsegu in|    |      |
|   |poročilo      |organizaciji pouka in    |    |      |
|   |          |drugega vzgojno-      |    |      |
|   |          |izobraževalnega dela v   |    |      |
|   |          |posameznem šolskem letu   |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|1.5. |evidenca o izdanih |evidenčna številka, naziv  |ne   |trajno   |
|   |spričevalih in   |dokumenta, podatki o učencu,|    |      |
|   |drugih listinah  |ki mu je izdana listina (ime|    |      |
|   |          |in priimek ter EMŠO,    |    |      |
|   |          |številka matičnega lista), |    |      |
|   |          |datum izdaje        |    |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|2. Dokumentacija o delu organov                       |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|2.1. |zapisniki o sejah:  |kraj, datum in čas seje,  |ne   |      |
|   |– učiteljskega    |naziv organa, prisotni,  |    |trajno   |
|   |zbora        |dnevni red, navedba    |    |      |
|   |– sveta šole     |razprave in sklepov    |    |      |
|   |– oddelčnih     |              |    |      |
|   |učiteljskih zborov  |              |    |      |
|   +---------------------+              |    +-----------+
|   |– strokovnih     |              |    |5 let   |
|   |aktivov       |              |    |      |
|   |– sveta staršev   |              |    |      |
|   |šole         |              |    |      |
|   |– roditeljskih    |              |    |      |
|   |sestankov      |              |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|2.2. |razrednikova     |analiza doseženega uspeha |ne   |eno leto  |
|   |analiza pedagoškega |po posameznih predmetih z |    |po     |
|   |dela v oddelku    |utemeljitvijo v vsakem   |    |zaključku |
|   |           |ocenjevalnem obdobju, ob  |    |šolanja  |
|   |           |koncu šolskega leta pa še |    |učencev  |
|   |           |analiza splošnega učnega  |    |      |
|   |           |uspeha ter podatki o    |    |      |
|   |           |popravnih, razrednih in  |    |      |
|   |           |predmetnih izpitih     |    |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|3. Dokumentacija o delu strokovnih delavcev                 |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|3.1. |letna priprava    |letna razporeditev ciljev, |ne   |do konca  |
|   |strokovnega delavca |standardov ter vsebine   |    |šolskega  |
|   |           |vzgojno-izobraževalnega in |    |leta    |
|   |           |drugega strokovnega dela  |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|3.2. |sprotna priprava na |metodična in vsebinska   |ne   |do konca  |
|   |vzgojno-       |priprava na vzgojno-    |    |šolskega  |
|   |izobraževalno delo  |izobraževalno delo     |    |leta    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|4. Dokumentacija o delu oddelkov                      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|4.1. |dnevnik      |podatki o učencih v oddeleku|da   |eno leto  |
|   |          |(ime in priimek, datum   |    |po     |
|   |          |rojstva, številka matičnega |    |zaključku |
|   |          |lista, podatki o      |    |šolanja  |
|   |          |vključenosti v posamezne  |    |učencev  |
|   |          |oblike vzgojno-       |    |      |
|   |          |izobraževalnega dela na   |    |      |
|   |          |šoli, podatki o izostankih, |    |      |
|   |          |telefonska številka za nujna|    |      |
|   |          |sporočila, podatki o    |    |      |
|   |          |sodelovanju s starši),   |    |      |
|   |          |podatki o hospitacijah v  |    |      |
|   |          |oddelku, podatki o     |    |      |
|   |          |učiteljih, ki poučujejo v  |    |      |
|   |          |oddelku, ter podatki o   |    |      |
|   |          |dnevnem poteku vzgojno-   |    |      |
|   |          |izobraževalnega dela    |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|4.2. |dnevnik in     |podatki o učencih v skupino,|da   |eno leto  |
|   |redovalnica učne  |(ime in priimek, razred in |    |po     |
|   |skupine      |oddelek, podatki o     |    |zaključku |
|   |          |izostankih) ter podatki o  |    |šolanja  |
|   |          |dnevnem poteku vzgojno-   |    |učencev  |
|   |          |izobraževalnega dela    |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|4.3. |dnevnik za     |podatki o učencih v oddeleku|da   |5 let   |
|   |podaljšano     |(ime in priimek, razred in |    |      |
|   |bivanje/jutranje  |oddelek, telefonska številka|    |      |
|   |varstvo      |za nujna sporočila, čas   |    |      |
|   |          |vključenosti v oddelek,   |    |      |
|   |          |podatki o spremstvu pri   |    |      |
|   |          |odhajanju iz šole, podatki o|    |      |
|   |          |izostankih) ter podatki o  |    |      |
|   |          |dnevnem poteku vzgojno-   |    |      |
|   |          |izobraževalnega dela    |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|4.4. |dnevnik za druge  |podatki o učencih v skupini |da   |5 let   |
|   |oblike dela z   |(ime in priimek, razred in |    |      |
|   |učenci       |oddelek, telefonska številka|    |      |
|   |          |za nujna sporočila, podatki |    |      |
|   |          |o izostankih) ter podatki o |    |      |
|   |          |dnevnem poteku vzgojno-   |    |      |
|   |          |izobraževalnega dela    |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|4.5. |dnevnik vzgojnega |podatki o učencih/dijakih v |da   |5 let   |
|   |dela        |vzgojni skupini (ime in   |    |      |
|   |          |priimek, datum rojstva,   |    |      |
|   |          |številka matičnega lista,  |    |      |
|   |          |podatki o sodelovanju s   |    |      |
|   |          |pristojnim centrom za    |    |      |
|   |          |socialno delo, podatki o  |    |      |
|   |          |namestitvi, podatki o    |    |      |
|   |          |šolanju, podatki o     |    |      |
|   |          |izostankih), podatki o   |    |      |
|   |          |starših (ime in priimek,  |    |      |
|   |          |prebivališče, telefonska  |    |      |
|   |          |številka za nujna sporočila,|    |      |
|   |          |podatki o sodelovanju s   |    |      |
|   |          |starši), podatki o     |    |      |
|   |          |hospitacijah v vzgojni   |    |      |
|   |          |skupini, o vzgojiteljih, ki |    |      |
|   |          |opravljajo vzgojno delo v  |    |      |
|   |          |vzgojni skupini, ter podatki|    |      |
|   |          |o dnevnem poteku vzgojnega |    |      |
|   |          |dela            |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|4.6. |redovalnica z   |podatki o učencih v oddelku |ne   |eno leto  |
|   |opisnimi ocenami  |(ime in priimek, številka  |    |po     |
|   |          |matičnega lista) ter opisne |    |zaključku |
|   |          |ocene učenca po posameznih |    |šolanja  |
|   |          |predmetih za vsa ocenjevalna|    |učencev  |
|   |          |obdobja in podatki o    |    |      |
|   |          |napredovanju učenca v    |    |      |
|   |          |naslednji razred      |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|4.7. |redovalnica s   |podatki o učencih v oddelku |da   |eno leto  |
|   |številčnimi    |(ime in priimek, številka  |    |po     |
|   |ocenami      |matičnega lista) ter    |    |zaključku |
|   |          |številčne ocene učenca po  |    |šolanja  |
|   |          |posameznih predmetih za vsa |    |učencev  |
|   |          |ocenjevalna obdobja,    |    |      |
|   |          |zaključne ocene ter ocena  |    |      |
|   |          |splošnega uspeha      |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|4.8. |mapa vzgojnih   |podatki o izrečenih vzgojnih|ne   |1 leto   |
|   |ukrepov      |ukrepih v oddelku (številka |    |      |
|   |          |in datum obvestila o    |    |      |
|   |          |vzgojnem ukrepu, datum   |    |      |
|   |          |izreka vzgojnega ukrepa,  |    |      |
|   |          |vrsta vzgojnega ukrepa,   |    |      |
|   |          |datum izbrisa vzgojnega   |    |      |
|   |          |ukrepa ter en izvod     |    |      |
|   |          |vzgojnega ukrepa), šolsko  |    |      |
|   |          |leto            |    |      |
+------+-------------------+----------------------------+--------+-----------+
|4.9. |zbirni       |podatki o učencih v oddelku |da   |eno leto  |
|   |športnovzgojni   |(ime in priimek, datum   |    |po     |
|   |karton       |rojstva, spol) ter podatki o|    |zaključku |
|   |          |gibalnih sposobnostih in  |    |šolanja  |
|   |          |morfoloških značilnostih  |    |učencev  |
|   |          |učencev, ki se nanašajo na: |    |      |
|   |          |telesno višino,       |    |      |
|   |          |voluminoznost telesa,    |    |      |
|   |          |hitrost alternativnih gibov,|    |      |
|   |          |eksplozivno moč,      |    |      |
|   |          |koordinacijo gibanja telesa,|    |      |
|   |          |fizično vzdržljivost trupa, |    |      |
|   |          |gibljivost, mišično     |    |      |
|   |          |vzdržljivost ramenskega   |    |      |
|   |          |obroča in rok, sprintersko |    |      |
|   |          |hitrost in vzdržljivost v  |    |      |
|   |          |submaksimalnem kontinuiranem|    |      |
|   |          |naprezanju         |    |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|5. Dokumentacija o učencih                         |
+-----+--------------------+----------------------------+--------+-----------+
|5.1 |vpisni list     |podatki o otroku (ime in  |da   |2 leti   |
|   |          |priimek ter EMŠO, spol,   |    |      |
|   |          |datum, kraj in država    |    |      |
|   |          |rojstva, prebivališče in  |    |      |
|   |          |državljanstvo, zdravstvene |    |      |
|   |          |posebnosti, katerih     |    |      |
|   |          |poznavanje je nujno za   |    |      |
|   |          |učenčevo varnost in za delo |    |      |
|   |          |z učencem) ter podatki o  |    |      |
|   |          |starših (ime in priimek,  |    |      |
|   |          |naslov prebivališča,    |    |      |
|   |          |telefonska številka za nujna|    |      |
|   |          |sporočila)         |    |      |
+-----+--------------------+----------------------------+--------+-----------+
|5.2. |matični list    |podatki o učencu (ime in  |da   |trajno   |
|   |          |priimek ter EMŠO, spol,   |    |      |
|   |          |datum, kraj in država    |    |      |
|   |          |rojstva, prebivališče in  |    |      |
|   |          |državljanstvo), podatki o  |    |      |
|   |          |starših (ime in priimek,  |    |      |
|   |          |prebivališče), podatki o  |    |      |
|   |          |šolanju učenca od vstopa do |    |      |
|   |          |zaključka šolanja v osnovni |    |      |
|   |          |šoli (ocene predmetov in  |    |      |
|   |          |ocena splošnega uspeha v  |    |      |
|   |          |posameznem razredu, podatki |    |      |
|   |          |o napredovanju, izostankih |    |      |
|   |          |učenca ter datum izdaje   |    |      |
|   |          |spričevala), podatki o   |    |      |
|   |          |prestopu ali prešolanju   |    |      |
|   |          |učenca na drugo šolo    |    |      |
+-----+--------------------+----------------------------+--------+-----------+
|5.3. |osebna mapa     |ime in priimek, datum    |da   |do     |
|   |učenca, ki     |rojstva, spol in      |    |zaključka |
|   |potrebuje pomoč   |prebivališče ter družinska |    |šolanja  |
|   |oziroma svetovanje |in socialna anamneza,    |    |učencev  |
|   |          |razvojna anamneza,     |    |      |
|   |          |diagnostični postopki,   |    |      |
|   |          |postopki strokovne pomoči in|    |      |
|   |          |strokovna mnenja drugih   |    |      |
|   |          |inštitucij (centrov za   |    |      |
|   |          |socialno delo, zdravstvenih |    |      |
|   |          |inštitucij, svetovalnih   |    |      |
|   |          |centrov oziroma vzgojnih  |    |      |
|   |          |posvetovalnic),       |    |      |
|   |          |dokumentacija v zvezi s   |    |      |
|   |          |postopki usmerjanja učenca s|    |      |
|   |          |posebnimi potrebami     |    |      |
+-----+--------------------+----------------------------+--------+-----------+
|5.4. |zapisnik komisije  |podatki o otroku (ime in  |ne   |2 leti   |
|   |za ugotavljanje   |priimek ter EMŠO, spol,   |    |      |
|   |pripravljenosti   |datum, kraj in država    |    |      |
|   |otroka za vstop v  |rojstva, prebivališče),   |    |      |
|   |šolo        |člani komisije, datum,   |    |      |
|   |          |postopki ugotavljanja    |    |      |
|   |          |pripravljenosti ter     |    |      |
|   |          |ugotovitve komisije     |    |      |
+-----+--------------------+----------------------------+--------+-----------+
|5.5. |zapisnik o     |podatki o učencu (ime in  |ne   |eno leto  |
|   |popravnih,     |priimek, datum rojstva,   |    |po     |
|   |razrednem in    |številka matičnega lista,  |    |zaključku |
|   |predmetnih izpitih |razred in oddelek), datum in|    |šolanja  |
|   |učencev       |čas opravljanja ustnega   |    |učencev  |
|   |          |in/ali pisnega izpita,   |    |      |
|   |          |predmeti, pri katerih    |    |      |
|   |          |opravlja izpit, naloge ter |    |      |
|   |          |pridobljene ocene, člani  |    |      |
|   |          |izpitne komisije      |    |      |
+-----+--------------------+----------------------------+--------+-----------+
|5.6. |zapisnik o     |podatki o učencu (ime in  |ne   |eno leto  |
|   |ocenjevanju     |priimek, datum rojstva,   |    |po     |
|   |učenca, ki se    |številka matičnega lista,  |    |zaključku |
|   |izobražuje na domu |razred in oddelek), datum in|    |šolanja  |
|   |          |čas opravljanja ustnega   |    |učencev  |
|   |          |in/ali pisnega izpita,   |    |      |
|   |          |predmeti, pri katerih    |    |      |
|   |          |opravlja izpit, naloge ter |    |      |
|   |          |pridobljene ocene, člani  |    |      |
|   |          |izpitne komisije      |    |      |
+-----+--------------------+----------------------------+--------+-----------+
|5.7. |osebni       |podatki o učencu (ime in  |da   |do     |
|   |športnovzgojni   |priimek, datum rojstva,   |    |zaključka |
|   |karton       |spol) ter podatki o gibalnih|    |šolanja  |
|   |          |sposobnostih in morfoloških |    |učenca   |
|   |          |značilnostih učenca, ki se |    |      |
|   |          |nanašajo na: telesno višino,|    |      |
|   |          |voluminoznost telesa,    |    |      |
|   |          |hitrost alternativnih gibov,|    |      |
|   |          |eksplozivno moč,      |    |      |
|   |          |koordinacijo gibanja telesa,|    |      |
|   |          |fizično vzdržljivost trupa, |    |      |
|   |          |gibljivost, mišično     |    |      |
|   |          |vzdržljivost ramenskega   |    |      |
|   |          |obroča in rok, sprintersko |    |      |
|   |          |hitrost in vzdržljivost v  |    |      |
|   |          |submaksimalnem kontinuiranem|    |      |
|   |          |naprezanju za posamezno   |    |      |
|   |          |šolsko leto         |    |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|6. Javne listine                              |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|6.1. |spričevalo z     |podatki o učencu (ime in  |da   |/     |
|   |opisnimi ocenami   |priimek, datum, kraj in  |    |      |
|   |           |država rojstva, razred in |    |      |
|   |           |oddelek), šolsko leto,   |    |      |
|   |           |opisne ocene pri      |    |      |
|   |           |posameznih predmetih,   |    |      |
|   |           |podatki o napredovanju   |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|6.2. |spričevalo s     |podatki o učencu (ime in  |da   |/     |
|   |številčnimi ocenami |priimek, datum, kraj in  |    |      |
|   |           |država rojstva, razred in |    |      |
|   |           |oddelek), šolsko leto,   |    |      |
|   |           |ocene pri posameznih    |    |      |
|   |           |predmetih, ocena splošnega |    |      |
|   |           |uspeha, podatki o     |    |      |
|   |           |napredovanju        |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|6.3. |zaključno      |podatki o učencu (ime in  |da   |/     |
|   |spričevalo      |priimek, datum, kraj in  |    |      |
|   |           |država rojstva, razred in |    |      |
|   |           |oddelek), šolsko leto,   |    |      |
|   |           |ocene pri posameznih    |    |      |
|   |           |predmetih, ocena splošnega |    |      |
|   |           |uspeha, dosežki učenca pri |    |      |
|   |           |nacionalnem preverjanju  |    |      |
|   |           |znanja ter navedba, da je |    |      |
|   |           |učenec izpolnil      |    |      |
|   |           |osnovnošolsko obveznost  |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|6.4. |potrdilo o šolanju  |podatki o učencu (ime in  |da   |/     |
|   |           |priimek, datum, kraj in  |    |      |
|   |           |država rojstva, razred in |    |      |
|   |           |oddelek), šolsko leto   |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|6.5. |potrdilo o      |podatki o učencu (ime in  |da   |/     |
|   |izpolnjeni      |priimek, datum, kraj in  |    |      |
|   |osnovnošolski    |država rojstva), trajanje |    |      |
|   |obveznosti      |šolanja v osnovni šoli od |    |      |
|   |           |vstopa do zaključka,    |    |      |
|   |           |navedba šolskega leta, v  |    |      |
|   |           |katerem je učenec uspešno |    |      |
|   |           |končal razred, in dosežen |    |      |
|   |           |splošni uspeh v tem    |    |      |
|   |           |razredu          |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|6.6. |kolesarska      |podatki o učencu (ime in  |da   |/     |
|   |izkaznica      |priimek, datum rojstva),  |    |      |
|   |           |fotografija učenca ter   |    |      |
|   |           |dovoljenje staršev, da se |    |      |
|   |           |učenec vozi s kolesom v  |    |      |
|   |           |prometu          |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|6.7. |izpis iz evidence  |podatki o učencu (ime in  |da   |/     |
|   |           |priimek, datum, kraj in  |    |      |
|   |           |država rojstva), podatki  |    |      |
|   |           |iz izvirne javne listine  |    |      |
|   |           |in klavzula, da je to   |    |      |
|   |           |nadomestna javna listina  |    |      |
|   |           |in enakovredna izvirniku, |    |      |
|   |           |ter podatki o izvirni   |    |      |
|   |           |javni listini (naziv,   |    |      |
|   |           |evidenčna številka ter   |    |      |
|   |           |kraj in datum izdaje)   |    |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|7. Druga dokumentacija                           |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.1. |obvestilo o     |podatki o učencu (ime in  |da   |/     |
|   |dosežkih pri     |priimek, datum, kraj in  |    |      |
|   |nacionalnem     |država rojstva, razred in |    |      |
|   |preverjanju znanja  |oddelek), šolsko leto,   |    |      |
|   |ob koncu drugega   |dosežki učenca pri     |    |      |
|   |vzgojno-       |nacionalnem preverjanju  |    |      |
|   |izobraževalnega   |znanja, kraj in datum   |    |      |
|   |obdobja       |izdaje           |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.2. |obvestilo o učnem  |podatki o učencu (ime in  |ne   |/     |
|   |uspehu ob koncu   |priimek, datum rojstva,  |    |      |
|   |ocenjevalnih     |razred in oddelek), šolsko |    |      |
|   |obdobij med šolskim |leto, ocenjevalno obdobje, |    |      |
|   |letom        |ocene pri posameznih    |    |      |
|   |           |predmetih, število ur   |    |      |
|   |           |izostankov učenca, kraj in |    |      |
|   |           |datum izdaje        |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.3. |potrdilo z opisno  |podatki o učencu (ime in  |ne   |/     |
|   |oceno napredka ob  |priimek, datum, kraj in  |    |      |
|   |koncu šolskega leta |država rojstva, stopnja), |    |      |
|   |za učenca, ki je   |šolsko leto, opisna ocena |    |      |
|   |vključen v posebni  |napredka po posameznih   |    |      |
|   |program vzgoje in  |področjih, evidenčna    |    |      |
|   |izobraževanja    |številka, kraj in datum  |    |      |
|   |           |izdaje           |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.4. |zaključno potrdilo, |podatki o učencu (ime in  |ne   |/     |
|   |potrdilo o      |priimek, datum, kraj in  |    |      |
|   |izpolnjeni      |država rojstva, stopnja), |    |      |
|   |osnovnošolski    |šolsko leto, opisna ocena |    |      |
|   |obveznosti z opisno |dosežkov, evidenčna    |    |      |
|   |oceno dosežkov za  |številka, kraj in datum  |    |      |
|   |učenca, ki je    |              |    |      |
|   |končal posebni    |              |    |      |
|   |program vzgoje in  |              |    |      |
|   |izobraževanja    |              |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.5. |obvestilo o     |podatki o učencu (ime in  |da   |do izbrisa |
|   |vzgojnem ukrepu   |priimek, datum rojstva,  |    |ukrepa   |
|   |           |razred in oddelek), šolsko |    |      |
|   |           |leto, vrsta vzgojnega   |    |      |
|   |           |ukrepa, kraj in datum   |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.6. |obvestilo ob     |podatki o učencu (ime in  |ne   |do konca  |
|   |prešolanju na drugo |priimek, EMŠO, datum, kraj |    |šolskega  |
|   |osnovno šolo med   |in država rojstva, razred |    |leta    |
|   |šolskim letom    |in oddelek), šolsko leto, |    |      |
|   |           |ocene pri posameznih    |    |      |
|   |           |predmetih, število ur   |    |      |
|   |           |izostankov učenca     |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.7. |obvestilo o:     |podatki o učencu (ime in  |ne   |do konca  |
|   |– izbiri ravni    |priimek, datum rojstva,  |    |šolskega  |
|   |zahtevnosti in    |razred in oddelek), šolsko |    |leta    |
|   |obvestilo o     |leto, podatki o starših  |    |      |
|   |spremembi ravni   |(ime in priimek,      |    |      |
|   |zahtevnosti,     |prebivališče), odločitev o |    |      |
|   |– o izbirnih     |izbiri, kraj in datum,   |    |      |
|   |predmetih, za    |podpis staršev       |    |      |
|   |katere se je učenec |              |    |      |
|   |odločil       |              |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.8. |soglasje staršev o: |podatki o učencu (ime in  |ne   |eno leto  |
|   |– ponavljanju    |priimek, datum rojstva,  |    |po     |
|   |učenca v prvem in  |razred in oddelek), šolsko |    |zaključku |
|   |drugem vzgojno-   |leto, podatki o starših  |    |šolanja  |
|   |izobraževalnem    |(ime in priimek,      |    |učencev  |
|   |obdobju,       |prebivališče), soglasje,  |    |      |
|   |– hitrejšem     |kraj in datum, podpis   |    |      |
|   |napredovanju     |staršev          |    |      |
|   |učenca,       |              |    |      |
|   |– prešolanju učenca |              |    |      |
|   +---------------------+              |    +-----------+
|   |– prihajanju in   |              |    |do konca  |
|   |odhajanju v šolo   |              |    |šolskega  |
|   |brez spremstva, če  |              |    |leta    |
|   |so učenci mlajši od |              |    |      |
|   |7 let        |              |    |      |
|   +---------------------+              +--------+-----------+
|   |– zbiranju osebnih  |              |da   |eno leto  |
|   |podatkov v procesu  |              |    |po     |
|   |svetovanja oziroma  |              |    |zaključku |
|   |nudenja strokovne  |              |    |šolanja  |
|   |pomoči,       |              |    |učencev  |
|   |– zbiranju osebnih  |              |    |      |
|   |podatkov o gibalnih |              |    |      |
|   |sposobnostih in   |              |    |      |
|   |morfoloških     |              |    |      |
|   |značilnostih učenca |              |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.9. |prijava k      |podatki o učencu (ime in  |ne   |do konca  |
|   |nacionalnemu     |priimek, datum rojstva,  |    |šolskega  |
|   |preverjanju znanja  |razred in oddelek), šolsko |    |leta    |
|   |ob koncu drugega   |leto, kraj in datum,    |    |      |
|   |vzgojno-       |podpis staršev       |    |      |
|   |izobraževalnega   |              |    |      |
|   |obdobja       |              |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+
|7.10.|druga obvestila   |vsebina obvestila, kraj in |ne   |/     |
|   |staršem       |datum           |    |      |
+-----+---------------------+---------------------------+--------+-----------+

AAA Zlata odličnost