Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2704. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, stran 6404.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/2, in Uradni list RS, št. 38/05) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, ki ga je izdelalo podjetje Stolp d.o.o. Nova Gorica pod številko 09-03-09 v aprilu 2005.
Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela. Sestavni del lokacijskega načrta so tudi vse priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Besedilo lokacijskega načrta obsega:
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim načrtom;
2. Ureditveno območje lokacijskega načrta;
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor;
4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo dobrin;
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
7. Načrt parcelacije;
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta;
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta;
10. Roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč.
Grafični del lokacijskega načrta obsega:
1.0 Načrti namenske rabe prostora:
1.1 Namenska raba prostora – izsek iz kartografskega dela prostorskega plana občine M 1:5000;
1.2 Varovanja in omejitve – izsek iz kartografskega dela prostorskega plana občine M 1:5000;
2.0 Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije – DKN v geodetskem načrtu (načrt parcelacije pri pog. 7) M 1:1000;
3.0 Načrti umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji:
3.1 Vsebine veljavnega UN (digitalizacija) z novimi programi M 1:1000:
– situacija s končnimi mejami odlagalnih polj in fazno razdelitvijo;
– povzete infrastrukture;
3.2 Ureditvena in zakoličbena situacija M 1:1000:
– površine, programi, omejitve in krajinska ureditev;
3.3 Komunalne naprave in ureditve M 1:1000.
3. člen
(priloge lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. Povzetek za javnost:
– tekstualni del;
– publikacijski prikaz nove ureditve na ortofoto posnetku M 1:5000;
2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta občine;
3. Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
4. Navedba strokovnih podlag in povzetki njihove vsebine;
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora s pojasnili glede njihovega upoštevanja;
6. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta;
7. Ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
8. Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta.
Za priloge lokacijskega načrta se štejejo tudi posebne strokovne podlage:
1. Poročilo o vplivih na okolje (Politehnika Nova Gorica, PNG-DP-061, avgust 2004);
2. Študija požarne varnosti (IVD projektiva, PRO-137/2004).
Priloga lokacijskega načrta je tudi program komunalnega opremljanja.
4. člen
(dopustna odstopanja od lokacijskega načrta)
Odmik programov sortiranja od povezovalne ceste ob SV robu centra ne sme biti manjši od 15 m, talne ureditve pa lahko segajo do povezovalne ceste. Odmik od SV roba ne sme biti manjši od zazidalnih meja, podanih v ureditveni in zakoličbeni situaciji, lahko je pa večji. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati le tiste dimenzije in odmike, ki so podani kot minimalne ali maksimalne količine in niso pogojeni s tehnološkimi ali požarnovarstvenimi zahtevami. Zaradi nove predpisane debeline zaključnega sloja so pri višinskih kotah rekultiviranega odlagališča dopustne tolerance prekrivanja do +1,4 m. Pri zgornji meji zaključenega rekultiviranega odlagališča odstopanja navzgor niso dopustna.
Za vsako načrtovano fazo odlaganja je potrebno pripraviti tehnično dokumentacijo. Dopustna je priprava tehnične dokumentacije tudi zgolj za posamezne podfaze ali dele faz, vendar ob doslednem upoštevanju tehničnih in tehnoloških vidikov in zahtev delovanja celote.
Zaradi velike časovne odmaknjenosti kasnejših faz zapolnjevanja deponijskega dela centra bo potrebno periodično preverjanje ustreznosti načrtovanih prostorskih rešitev ter njihove skladnosti s tedaj veljavnimi zakonskimi normami, tehnološkimi zahtevami in varstvenimi standardi. Obvezno pa bo potrebna celovita preveritev in potrditev ustreznosti prostorskih rešitev na mestnem svetu pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za četrto, zaključno fazo odlagališčnega dela centra.
Na območju centra so načrtovani le programi ravnanja z nenevarnimi odpadki. Program sortirnega centra se lahko spreminja in dopolnjuje brez spremembe lokacijskega načrta, če upravljavec centra dokaže, da ukrep ne poslabšuje stanja v okolju in ne ogroža pravic organizacij in fizičnih oseb, ki so sodelovale v postopku uveljavitve lokacijskega načrta biti pa mora tudi v skladu z usmeritvami krovnega okoljskega poročila (Politehnika, PNG-DP-061, avgust 2004) in študije požarne varnosti (IVD projektiva, PRO-137/2004). Dodatni in drugi programi, kot npr. sežiganje odpadkov ter deponiranje odpadkov sežiga, na območju centra niso dopustni.
Lokacije zunanjih deponij za les in odpadne gume so lahko kjerkoli med smerjo, podano z omejitveno linijo G-F in dovozno cesto do območja predelave organskih odpadkov, kolikor odmiki od ostalih programov ustrezajo predvidenim kapacitetam začasno skladiščenih odpadkov.
Pri zaporedju izvajanja gradenj in prostorskih ureditev morajo biti dosledno upoštevani splošni pogoji za komunalno urejanje, ukrepi odvodnje vseh vrst voda, opis rešitev in ukrepov za varstvo pred požarom in umik ljudi ter še posebej faznost in terminski plan ukrepov.
Parcela št. 837 k.o. Stara gora, javno dobro vode, vodotok, nima več funkcije naravnega odvodnika, zato je potrebno pred širitvijo odlagalnih polj zanjo izvesti ugotovitveni postopek prenehanja statusa javnega dobra vode.
Prehodne in končne določbe
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvenem načrtu za centralno odlagališče odpadkov Stara Gora (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, 9/94).
6. člen
Lokacijski načrt je dostopen na oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica ter na spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si.
7. člen
Ta odlok se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-05-2/2002
Nova Gorica, dne 16. junija 2005.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost