Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2665. Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, stran 6329.

Na podlagi četrtega in petega odstavka 68. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobneje določa vrste, obseg in druge pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
II. VRSTE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI
2. člen
(vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji)
(1) Na kmetiji so dovoljene naslednje vrste dopolnilnih dejavnosti:
1. predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, gob in gozdnih sortimentov;
2. prodaja:
– kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– drugje proizvedenih izdelkov iz lastnih surovin;
3. turizem na kmetiji:
– gostinska dejavnost,
– negostinska dejavnost;
4. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
5. pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
6. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
7. izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
8. zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
9. ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib;
10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
(2) Na kmetiji se dopolnilne dejavnosti izvajajo v celoti ali delno na zemljiščih ali v objektih, ki jih ima nosilec dopolnilne dejavnosti ali družinski član v lasti, najemu ali v zakupu, ali v skupnih objektih, razen tistih vrst dopolnilnih dejavnosti, pri katerih se določena opravila teh dejavnosti zaradi njihove narave izvajajo izven kmetije.
(3) Podrobnejši seznam dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena je v prilogi k tej uredbi in je njen sestavni del.
III. OBSEG OPRAVLJANJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
3. člen
(dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
(1) Kot dohodek iz dopolnilne dejavnosti se šteje celoten dohodek, ustvarjen na kmetiji z opravljanjem dopolnilne dejavnosti, in to ne glede na število vrst dopolnilnih dejavnosti ter število njenih nosilcev.
(2) Za dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji se štejejo dohodki posameznih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ugotovljeni v skladu s predpisi o dohodnini.
4. člen
(fizični obseg)
(1) Za posamezne vrste dopolnilne dejavnosti iz 2. člena te uredbe so določeni naslednji največji dovoljeni fizični obsegi:
1. priprava piva po 1. točki prvega odstavka 2. člena te uredbe: do 52.000 l letno;
2. gostinska dejavnost po 3. točki prvega odstavka 2. člena te uredbe: na kmetijah z nastanitvijo, izletniških kmetijah in vinotočih največ 60 sedežev, na kmetijah z nastanitvijo največ 10 sob in dodatnih skupnih ležišč, pri čemer število vseh ležišč na kmetiji ne sme biti večje od 30;
3. peka kruha po 4. točki prvega odstavka 2. člena te uredbe: do 13.500 kg letno;
4. peka potic in peciva ter izdelava testenin po 4. točki prvega odstavka 2. člena te uredbe: do 2.000 kg letno;
5. pridobivanje energije iz obnovljivih virov po 5. točki prvega odstavka 2. člena te uredbe: do 1 MW nazivne moči kotla oziroma generatorja;
6. storitve po 6. točki prvega odstavka 2. člena te uredbe: do 1.500 ur letno;
7. ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib: do 3.000 kg letno.
(2) Za dejavnost iz 6. točke prejšnjega odstavka se ne štejejo storitve, opravljene preko strojnega krožka, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila dohodnine.
IV. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
5. člen
(velikost kmetije)
(1) Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v lasti najmanj en hektar ali v zakupu najmanj pet hektarjev primerljivih površin, razen v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov.
(2) Za en hektar primerljivih površin iz prejšnjega odstavka se, po podatkih iz zemljiškega katastra, štejejo:
– 1 ha njiv,
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– 4 ha pašnikov,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziroma hmeljišč,
– 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin,
– 8 ha gozdov,
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih površin.
6. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
(1) Na kmetiji se lahko hkrati opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti.
(2) Na kmetiji je lahko za isto vrsto dopolnilne dejavnosti le en nosilec, razen za dopolnilne dejavnosti iz 6. in 7. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe.
(3) Če gre za sezonska dela, ki trajajo manj kot 6 mesecev na leto, se dopolnilna dejavnost lahko opravlja samo za čas trajanja teh sezonskih del.
(4) Dopolnilna dejavnost na kmetiji se registrira najpozneje do začetka prvih vlaganj v okviru te dejavnosti, opravljati pa se lahko prične, ko je registrirana in so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za to dejavnost določajo posamezni področni predpisi.
7. člen
(posebni pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti)
(1) Za dopolnilno dejavnost priprave piva se mora zagotoviti najmanj ena lastna surovina. Tako pripravljeno pivo se lahko proda samo neposredno končnemu potrošniku.
(2) Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.
(3) Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50% količine potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij.
(4) Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% količine.
(5) V primeru večjega izpada letine oziroma prireje zaradi naravnih pojavov, bolezni ali škodljivcev se upošteva 50% v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena navedenih vrednosti, ki jih mora kmetija zagotoviti iz lastne pridelave oziroma prireje. Za večji izpad letine ali prireje zaradi naravnih pojavov, bolezni ali škodljivcev se šteje, če je pridelek oziroma prireja zmanjšana za 30% ali več. To zmanjšanje ne velja za neposredno prodajo živil živalskega izvora končnemu potrošniku.
(6) Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje na kmetiji.
(7) Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin.
(8) Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelavo sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
8. člen
(lasten izdelek)
Nosilec dopolnilne dejavnosti lahko prodaja kot lasten izdelek tudi izdelek, ki je izdelan iz lastne surovine, pridelane na tej kmetiji in predelane v obratu, ki je registriran v skladu s predpisi.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prehodna določba)
(1) Nosilci dopolnilne dejavnosti, ki so do uveljavitve te uredbe dopolnilno dejavnost opravljali v skladu z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01), morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti s to uredbo najkasneje do 1. januarja 2007.
(2) Kmetijske dejavnosti iz 11. točke 2. člena Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01), za katere ne obstaja obveznost vpisa v register kmetijskih gospodarstev, se do vzpostavitve ustreznih registrov lahko registrirajo na enak način kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01).
11. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-31/2005/12
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2003-2311-0052
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
PRILOGA
         Seznam dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih
sadežev, gob in gozdnih sortimentov
  – klanje živali
  – mesa in mesnih
• mleka
• vrtnin
  – predelan in konzerviran krompir
  – zelenjavni sokovi
  – predelane in konzervirane vrtnine, razen krompirja
  – kuhanje in drugo pripravljanje zelenjavnih izdelkov
• sadja
  – sadni sokovi
  – predelane in konzervirano sadje in orehi
  – kuhanje in drugo pripravljanje sadnih izdelkov
• rastlinska in živalska olja in maščobe
  – surova olja in maščobe
  – margarine in podobne jedilne maščobe
• mlevski in škrobni izdelki
  – moka
  – koruzno olje
  –  otrobi in drugi mlevski izdelki
• pripravljena krmila za živali
• druga živila
  – kruh
  – sveže pecivo in slaščice
  – trajno pecivo
  – testenine
  – čaj
  – kis
  – dišave in začimbe
  – druga živila
• pijače
  – žgane pijače
  – vino
  – druge fermentirane pijače in sadna vina
  – vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja
  – pivo
• les
  – žagan, skobljan ali impregniran
  – furnir; vezane, vlaknene, iverne, panelne in druge plošče
  – izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva
  – lesena embalaža
  – lesni briketi, sekanci, polena
  – drugi izdelki iz lesa

Prodaja pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji
• pridelkov in izdelkov z drugih kmetij
• drugje predelanih in/ali proizvedenih izdelkov iz lastnih surovin

Turizem na kmetiji
• Gostinska dejavnost
  – kmetija z nastanitvijo
   · kmetija s prostorom za kampiranje
  – izletniška kmetija
  – vinotoč
  – osmica
  – planšarija
• Negostinska dejavnost
  – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije
  – prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti
  – prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji
  – turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili
  – ježa živali
  – žičnice, vlečnice, sedežnice
  – oddajanje športnih rekvizitov
  – oddajanje površin za piknike

Dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji
• peka kruha
• peka potic in peciva
• priprava testenin
• domača obrt in izdelki tradicionalnih znanj
  – lončarstvo
  – oblikovanje keramike
  – pletarstvo
  – tkalstvo
  – izdelovanje krpank
  – ročno pletenje
  – izdelovanje kvačkanih vezenin
  – domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske
dediščine
  – medičarstvo
  – svečarstvo
  – sodobno unikatno oblikovanje iz usnja in usnjenih delov
  – sedlarstvo
  – coklarstvo
  – umetnostno kovaštvo
  – domače tesarstvo
  – domače mizarstvo
  – rezbarstvo
  – izdelovanje intarzij
  – sodarstvo
  – kolarstvo
  – izdelovanje klekljanih čipk
  – izdelovanje vezenin
  – piparstvo
  – slamnikarstvo
  – unikatno poslikavanje tkanin
  – unikatno šiviljstvo in krojaštvo za posebne namene
  – izdelovanje umetnega cvetja
  – kotlarstvo
  – apneničarstvo
  – unikatno kamnoseštvo
  – vrvarstvo
  – izdelovanje bičev
  – izdelovanje maskot
  – izdelovanje dekorativnih in okrasnih predmetov
  – replike avtorskih izdelkov
  – sodobno oblikovani, pogosto tudi sestavljeni izdelki iz različnih
gradiv
  – replike izdelkov naše dediščine
  – unikatni steklarski avtorski izdelki
  – umetniško brušeni steklarski izdelki
  – oglarstvo
  – ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov
  – sodobno interpretirani izdelki naše dediščine
  – dekorativno oblikovanje iz testa in drugih novih gradiv
  – ročno izdelane igrače in lutke
  – unikatno umetno livarstvo
  – ostali unikatni izdelki
• krovstvo s slamo, skodlami in skriljem
• izdelava slame za krovstvo
• izdelava skodel, skrilj
• zbirke
• lomljene kamna
• tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic
• izdelava podkev, podkovno kovaštvo

Pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov
• lesna biomasa
• gnoj in gnojnice
• drugi vir biomase
• vodni vir
• vetrni vir
• sončni vir

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opreme, orodji in živalmi
ter oddaja le-teh v najem
• storitve s kmetijsko mehanizacijo
  – delo s traktorjem in drugo strojno opremo na kmetijah
  – vzdrževanje cest in pluženje snega
  – vzdrževanje zelenic
  – prevozi mleka s traktorjem
• storitve z gozdarsko mehanizacijo
  – posek lesa
  – spravilo lesa iz gozda
  – izdelava lesnih drv, sekancev
• delo z živalmi
• storitve z opremo
  – žaganje lesa
  – izdelava lesnih briketov
  – stiskanje
  – mletje
  – sušenje
  – pakiranje
  – klanje
  – predelava mesa
  – predelava mleka
• najem
  – kmetijske mehanizacije
  – kmetijske opreme
  – gozdarske mehanizacije
  – gozdarske opreme
  – živali
• druge storitve

Izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji
• svetovanje o kmetovanju
• organiziranje tečajev za izdelovanje izdelkov domače obrti in izdelkov,
ki izhajajo iz tradicionalnih znanj
• usposabljanje na kmetiji
• prikazi dejavnosti na kmetiji
• svetovanje iz kmečkih gospodinjskih opravil
• prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil
• organizacija delavnic, tečajev

Zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi

Ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib
• ribogojstvo
• predelava rib

Aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja

Kmetijske dejavnosti, ki se v prehodnem obdobju lahko registrirajo kot
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
• vrtnarstvo
  – vrtnarstvo – vrtnine
  – vrtnarstvo – okrasne rastline
• reja divjadi na pretežno kupljeni krmi
• čebelarstvo
  – vzreja čebeljih matic
  – proizvodnja medu
• perutninarstvo na pretežno kupljeni krmi
  – reja perutnine
  – proizvodnja konzumnih jajc
• gobarstvo
• zeliščarstvo
• sodelovanje v pridelavi in dodelavi semen
• sodelovanje v pridelavi in dodelavi sadik
• drevesničarstvo
• trsničarstvo

AAA Zlata odličnost