Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2718. Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Suhozemni terminal Sežana, stran 6423.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 7. ter 31. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je župan Občine Sežana sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Suhozemni terminal Sežana
1. člen
Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Suhozemni terminal v Sežani (v nadaljevanju: ZN).
Ocena stanja:
Na osnovi dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88, 1/89, 37/89, 5/92, 54/95, 63/97, 81/02 in 86/02) ter srednjeročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88, 4/89, 37/89, 5/92, 18/93, 54/95, 63/97, 81/02 in 86/02) je območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN, opredeljeno kot obstoječe stavbno zemljišče in je predvideno za urejanje z ZN.
Za območje je veljaven ZN Suhozemni terminal v Sežani, ki je bil objavljen in je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah št. 20/91 in odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Suhozemni terminal Sežana v Uradnih objavah št. 18/93, Uradnem listu RS, št. 39/00 in Uradnih objavah št. 32/02 in Uradnem listu RS, št. 43/04.
 
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN:
Obstoječe ureditve na območju za posamezne investitorje ne omogočajo graditev in dograditev objektov v gabaritih njihovih potreb. Urediti je potrebno razširitev obstoječih gabaritov in prilagoditev višinskih gabaritov objektov glede na tehnologijo objektov in predvideti možnost drugačne parcelacije na območjih investitorjev ki so pobudniki sprememb in dopolnitev ZN.
 
Pravna podlaga:
Priprava sprememb in dopolnitev ZN Suhozemni terminal Sežana poteka po predpisanem postopku, skladno z določili ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in skladno z določili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
2. člen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Suhozemni terminal Sežana.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev ZN) Suhozemni terminal Sežana je:
 
Območje D
– Ureditev nove namembnosti in zasnove gabarita objektov na severo-zahodni strani območja označenih z številko 16a, ter prilagoditev parcelacije in prometne ureditve novi zasnovi razporeditve objektov.
– /V območju severo-zahodnega dela ZN, označenega z številko 16a (parcela št. 377/1 k.o. Sežana) je obstoječi gostinski objekt z platojem za pranje vozil. Lastniki zemljišča tega območja si želijo urediti prometno ureditev, lastniško ureditev območja in komunalnih naprav z zaokroženo funkcionalno rešitvijo površin ter zgraditi motel in igralnico z spremljajočim programom. Prometna ureditev ožjega območja bi bila v skladu z Urbanistično zasnovo mesta Sežana ki predvideva prometne povezave pravokotno na Partizansko cesto (v smeri sever-jug). Nova prečna cesta bi omogočala neposredni izvoz uporabnikov bencinske črpalke Petrola na Partizansko cesto./
 
Območje B
– Razširitev gabarita obstoječega skladiščnega objekta in sprememba namembnosti objekta označenega z št 14 -spremembe in dopolnitve ZN (Uradne objave št. 32/02).
/Zaradi že zgrajenega upravnega objekta na južni strani obstoječega skladiščnega objekta in nove potrebe po skladiščnih prostorih je potrebno razširiti gabarit obstoječega skladišča na vzhodno stran obstoječega objekta./
 
Območje F
– Prilagoditev višinskega gabarita predvidenega objekta z oznako št. 13 – spremembe in dopolnitve ZN Uradnih objavah št. 32/02.
/Višinski gabarit objekta je potrebno prilagoditi tehnologiji proizvodnje./
 
Območje C
– Prilagoditev tlorisnih in višinskih gabaritov dveh objektov ter prilagoditev parcelacije, infrastrukturne in prometne ureditve novi zasnovi razporeditve objektov.
/V območju dela ZN, označenega z oznako C in oznake objekta št. 15 sta predvidena dva objekta v obliki črke »C«. Predvideni investitorji na tem območju bi želeli zgraditi dva poslovno-trgovska objekta, ki bi bila odmaknjena od obstoječe vstopne ceste 5-10 m, v maksimalnem višinskem gabaritu P+1 ter tlorisnih površinah od ca. 1500 m2./
 
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN.
2. nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje.
3. organizacija priprave sprememb in dopolnitev ZN.
4. terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN.
5. sredstva za izvedbo sprememb in dopolnitev ZN.
3. člen
Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN.
Na podlagi izdelanih sprememb in dopolnitev ZN mora biti možna izdaja lokacijske informacije za adaptacijo, rekonstrukcijo, nadzidavo, dozidavo obstoječih objektov, rušitev obstoječih objektov in novogradnje, za spremembo namembnosti obstoječih objektov, na podlagi katere bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom.
Programska izhodišča so podana in zastavljena v analizah in idejnih zasnovah, katere so podali posamezni investitorji na tem območju.
4. člen
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravljajo za območja, ki se razprostirajo na južni strani območja ZN segajo na parcele št. 3773/1, 3883/9, 3745/490, 3745/399, 3745/361, 3745/400, 3745/362 in 3745/107 vse k.o.Sežana.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN bo župan Občine Sežana, strokovna služba občine, oddelek za prostorsko načrtovanje in odbor za infrastrukturo in urejanje okolja Občinskega sveta.
Po sprejemu programa priprave izdelovalec ZN pozove pristojne nosilce urejanja, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec ZN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic, za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Koper, Izpostava Sežana
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
– Telekom Slovenije, Poslovna enota Koper
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana
– Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana
– KS Sežana
– Kraški vodovod Sežana
– Petrol plin Ljubljana
– Občina Sežana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in pogoje in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le ta pridobijo v istem postopku.
6. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev.
Strokovne rešitve so izdelane na podlagi analiz obstoječega stanja v prostoru in so osnova za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
7. člen
Pridobitev geodetskih podlag.
Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN si je izdelovalec dolžan pridobiti na Ministrstvu za okolje in prostor RS, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Sežana.
8. člen
Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN.
1. Objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 7 dni po objavi programa priprave.
3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 5. člena – 30 dni od vloge za pridobitev smernic in pogojev.
4. Uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev UN – 15 dni po prejetju smernic.
5. Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi.
6. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Sežana in KS Sežana – 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev UN.
8. Zavzemanje stališč do pripomb ob javni razgrnitvi in priprava predloga sprememb in dopolnitev UN za sprejem na Občinskem svetu občine Sežana – 7 dni po končani javni razgrnitvi.
9. Obrazložitev predloga sprememb in dopolnitev UN na Občinskem svetu občine Sežana – 10 dni po pripravi stališč do pripomb oziroma ob sklicu Občinskega sveta občine Sežana.
10. Po sprejetju stališč do pripomb na Občinskem svetu občine Sežana se uskladijo stališča in se izdela dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev UN oziroma dopolnitve in popravke tistih njenih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja oziroma soglasja nosilcem urejanja prostora 5. člena tega programa priprave – 10 dni po obravnavi na Občinskem svetu občine Sežana.
11. Pridobivanje mnenj oziroma soglasij nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni po izdelavi dopolnjenega predloga.
12. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog sprememb in dopolnitev UN za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Sežana – 10 dni po pridobitvi vseh mnenj.
13. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev UN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Sežana (odlok, obrazložitve, grafični del).
14. Občinski svet občine Sežana sprejme odlok sprememb in dopolnitev UN na seji Občinskega sveta občine Sežana.
15. Izdelava končnega dokumenta v petih izvodih – 7 dni po sprejetju odloka na seji Občinskega sveta občine Sežana.
16. Objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN potrebna sredstva zagotavljajo pobudniki sprememb in dopolnitev ZN. Za organizacijske in druge stroške so potrebna sredstva zagotovljena v proračunu Občine Sežana.
10. člen
Končna določba.
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-1/2005-
Sežana, dne 9. junija 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost