Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2695. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Kočevje, stran 6390.

Na podlagi 28. in 33. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) je Občinski svet občine Kočevje na 20. redni seji dne 30. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Kočevje
1. člen
V 4. členu Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 36/04) se črta:
– tretja alineja prvega odstavka oziroma besedilo »priključna taksa«
– tretja alineja drugega odstavka oziroma besedilo »tarifna postavka za obračun priključne takse v SIT«.
2. člen
V 8. členu se črta prvi odstavek.
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: Sprememba cen se objavi na krajevno običajen način.
3. člen
V celoti se črtata 11. in 12. člen.
4. člen
13. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Stroške izvedbe novega priključka na javno vodovodno omrežje plača porabnik na podlagi pogodbe, ki jo sklene z izvajalcem javne službe, ali na podlagi prevzemnega zapisnika o izvedenih delih.«
5. člen
V celoti se črtata 14. in 15. člen.
6. člen
V 16. členu se črta besedilo »in priključne takse«.
7. člen
V celoti se črta 17. člen.
8. člen
Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/01-131
Kočevje, dne 30. maja 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost