Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4689. Odlok o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4690. Odlok o soglasju k imenovanju direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
4691. Odlok o soglasju k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFIHO)
4692. Odlok o soglasju k pravilom Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFFIHO)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4693. Uredba o spremembah uredbe o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo po sporazumu o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo
4694. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
4695. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc

Sklepi

4696. Sklep o določitvi vrednosti točke
4697. Sklep o določitvi zneska za enoto obremenitve voda za leto 1999
4698. Sklep o določitvi leta 1999 za leto starejših v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

4699. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1998 in obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
4700. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1998
4701. Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
4702. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih objektih
4703. Navodilo o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi
4739. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

BANKA SLOVENIJE

4704. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
4705. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o omejitvi obsega zadolževanja v tujini
4706. Navodilo za izvajanje sklepa o načinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4707. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Bled

4708. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Bled
4709. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
4710. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
4711. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Zgornje Gorje
4712. Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike

Brežice

4713. Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova
4714. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, Krajevna skupnost Dobova

Cankova

4715. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Cankova
4716. Statutarni sklep Občinskega sveta občine Cankova-Tišina

Celje

4717. Ugotovitev da je mandat člana mestnega sveta prešel na drugega naslednjega kandidata

Črnomelj

4718. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1999

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

4719. Statutarni sklep Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Gorišnica

4720. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Gorišnica prešel na kandidata z liste Slovenske ljudske stranke - SLS

Gornji Petrovci

4721. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci v letu 1999

Grosuplje

4722. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za leto 1999
4723. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje

Ivančna Gorica

4724. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 1999
4725. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 1999
4726. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
4727. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ivančna Gorica
4728. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica
4729. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet občine Ivančna Gorica
4730. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Ivančna Gorica

Jesenice

4731. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
4732. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
4733. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
4734. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

Komen

4735. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 1999

Kranj

4736. Izid glasovanja za člane občinskega sveta in župana Mestne občine Kranj

Križevci

4737. Statutarni sklep
4738. Začasni poslovnik Občinskega sveta občine Križevci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

60. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, ki deluje za Vlado Republike Slovenije in v njenem imenu (v nadaljevanju imenovano "VRS") in Oesterreichische Kontrollbank AG, Dunaj, ki zastopa Republiko Avstrijo (v nadaljevanju imenovano "OKB") (BATOKB)

Vlada Republike Slovenije

61. Uredba o ratifikaciji sprememb Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo
AAA Zlata odličnost