Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4712. Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike, stran 8651.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90, 26/92) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 34. seji 12. novembra 1998 sprejel
O D L O K
o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled
(Uradni list RS, št. 23/91) za naravne spomenike
1. člen
S tem odlokom se zaradi izjemnih botaničnih, biotopskih, krajinskih in hidroloških vrednot razglasijo:
1. Povirje v Berju pri Zasipu,
2. Povirje v Lisicah,
3. Povirje vzhodno od Bodešč,
4. Povirje pod Komarjem pri Koritnem,
5. Povirje pri Piškovici,
6. Jezerca na Bledu,
7. Rastišče Loeselove grezovke na Bledu,
8. Močvirje zahodno od Sela pri Bledu,
9. Mlaka v vasi Selo,
10. Rastišče rezike pri Koritnem,
11. Močvirje pri Podhomu,
12. Trstišče vzhodno od Mužja,
za naravne spomenike.
2. člen
Naravni spomeniki obsegajo naslednje parcele:
3. člen
Obseg naravnih spomenikov je prikazan na katastrskih kartah v merilu 1:5000, ki so sestavni del odloka.
4. člen
Na razglašenih območjih veljajo naslednji varstveni režimi:
Prepovedano je:
A) izvajati zemeljska dela (graditi ceste in infrastrukturne naprave, odkopavati ali zasipavati teren, odstranjevati zemljo, rušo ali kamninsko podlago ipd.);
B) graditi kakršnekoli objekte in poslopja;
C) postavljati ali polagati površinske ali zemeljske energetske vode (npr, električne, telefonske ipd.);
D) jemati kamninske vzorce, vrtati, povzročati vibracije in eksplozije ipd.;
E) kakorkoli onesnaževati površinsko, talno in podzemno vodo (npr. s spuščanjem tehnoloških odpadnih voda, tekočin odpadkov, kanalizacijskih odplak ipd.);
F) spreminjati kislost oziroma alkalnost;
G) izvajati regulacijsko gradbena dela (npr. spreminjanje smeri, oblike struge, graditev pragov ipd.);
H) spreminjati vodni režim in nivo talne vode;
I) spreminjati obstoječo vegetacijo (npr. izkrčenje gozda, pogozditev travnika, ali pašnika, preoranje ledine ipd.);
J) trgati cvetje, nabirati semena in plodove, izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti rastline (zelišča, drevesa, grme) ali uničevati vegetacijska formacije na nekošenih površinah;
K) loviti, nabirati, vznemirjati, preganjati ali uničevati živali;
L) odlagati ali odmetavati odpadke vseh vrst;
M) onesnaževati zrak s prahom, aerosoli in strupenimi plini:
N) postavljati reklamne in druge table, znamenja ali svetlobne napise;
O) izvajati športne in rekreativne dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na naravni spomenik (hoja izven obstoječih poti po lehnjaku, vožnja s kolesi po neutrjenih poteh ipd.);
P) kuriti ogenj, požigati suho travo in trstičje.
Po predhodnem soglasju pristojne organizacije za varstvo naravne dediščine oziroma naravnih vrednot je mogoče:
R) urediti naravni spomenik v turistične namene;
S) izkoriščati gozdna območja.
Na zavarovanih območjih je mogoče:
T) izvajati kmetijsko dejavnost v dosedanjem obsegu in intenziteti, brez uporabe umetnih gnojil in kemičnih zaščitnih sredstev za rastline.
Po predhodnem soglasju pristojne organizacije za varstvo naravne dediščine oziroma naravnih vrednot ter soglasju lastnika zemljišča je mogoče vsa z neustreznimi posegi poškodovana zavarovana območja renaturirati.
Po predhodnem soglasju pristojne organizacije za varstvo naravne dediščine oziroma naravnih vrednot so mogoča vzdrževalna dela na vseh obstoječih komunalnih vodih in napravah.
5. člen
Na območju Povirja v Lisicah je v pasu do 5 m od obstoječega vodovoda možen vkop plinovoda 10 bar Lesce – Bled.
6. člen
Namembnost zavarovanih območij je predvsem spomeniška oziroma rezervatna, znanstveno raziskovalna, biotopska in izobraževalna.
7. člen
Strokovne naloge v zvezi z naravnimi spomeniki opravlja pristojna organizacija za varstvo naravne dediščine, od katere je potrebno pred vsakim posegom v območje spomenikov pridobiti soglasje.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe v skladu z zakonom o varstvu naravne in kulturne dediščine ter zakonom o prekrških.
10. člen
Razglašeni naravni spomeniki se vpišejo v zemljiško knjigo pri Temeljnem sodišču enota v Radovljici. Vpis v roku treh mesecev predlaga občinski upravni organ pristojen za premoženjsko pravne zadeve. Občinski upravni organ pristojen za okolje in prostor v roku treh mesecev izda odločbe lastnikom parcel oziroma imetnikom pravice uporabe zemljišč na zavarovanem območju ter jih seznani z režimom varstva.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-10/98
Bled, dne 12. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost