Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4694. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, stran 8554.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
1. člen
V uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96) se v 2. členu dodajo pojmi s točkami od 7 do 9, ki se glasijo:
“7. Območje poselitve je območje, kjer je zaradi gostote naselitve in/ali opravljanja gospodarske ali druge dejavnosti treba zbirati in odvajati odpadne vode v kanalizacijo. Obremenjevanje vode z odvajanjem voda se za območje poselitve izraža s populacijskim ekvivalentom (PE).
8. Na komunalni čistilni napravi se lahko zagotavljajo naslednje stopnje čiščenja odpadne vode:
– primarno čiščenje odpadne vode je postopek čiščenja odpadne vode na fizikalen in/ali kemičen način, vključno z vsedanjem neraztopljenih snovi, ki se zagotavlja na komunalni čistilni napravi. Primarno čiščenje je lahko tudi drug postopek čiščenja, ki zmanjšuje BPK, za najmanj 20 odstotkov in količino neraztopljenih snovi za najmanj 50 odstotkov pred izpustom;
– sekundarno čiščenje odpadne vode je postopek čiščenja odpadne vode, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim vsedanjem, ali drug način čiščenja, s katerim se zagotavlja doseganje mejne vrednosti iz prvega odstavka 4. člena te uredbe;
– tercialno čiščenje odpadne vode je postopek čiščenja odpadne vode, s katerim se dosega eliminacija dušika in fosforja tako, da se zagotavlja doseganje mejnih vrednosti iz 5. člena te uredbe.
9. Ustrezno čiščenje odpadne vode je postopek čiščenja odpadne vode, ki zagotavlja doseganje ustrezne kakovosti vode recipienta v skladu s predpisi o kakovosti površinskih voda.”
2. člen
V tretjem in četrtem odstavku 4. člena ter v drugem in tretjem odstavku 5. člena se besedi “mehanske stopnje” nadomestita z besedo “primarnega”.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se za tretjo alineo dodata dve alinei, ki se glasita:
“- v površinske vode, ki so namenjene za pripravo pitne vode in presegajo mejne imisijske vrednosti nitratov, določene s predpisi o kakovosti površinskih voda,
– v vode na območjih, kjer je skladno s predpisi s področja voda in varstva narave obvezno terciarno čiščenje odpadne vode.”
4. člen
Za 6. členom se dodata nova 6a. in 6b. člena, ki se glasita:
“6.a člen
(1) Izvajalec javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) mora zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode po kanalizaciji:
– do 31. decembra 2000 za območja poselitve s PE večjim od 15.000,
– do 31. decembra 2005 za območja poselitve s PE med 2.000 in 15.000,
– do 31. decembra 1998 za območje poselitve s PE več kot 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe.
(2) Kanalizacija iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati pogoje določene s predpisi o graditvi objektov.
6.b člen
(1) Izvajalec javne službe mora za odpadno vodo iz območja poselitve, ki se odvaja po kanalizaciji, zagotoviti pred iztokom v vode sekundarno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decmebra 2000 za območja poselitve s PE večjim od 15.000,
– do 31. decembra 2005 za območja poselitve s PE med 10.000 in 15.000,
– do 31. decembra 2010 za območja poselitve s PE med 2.000 in 10.000,
– do 31. decembra 2005 za območja poselitve s PE med 2.000 in 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe.
(2) Iztoki iz komunalnih čistilnih naprav iz prejšnjega odstavka ne smejo presegati mejnih vrednosti iz 4. člena te uredbe.
(3) Izvajalec javne službe mora za odpadno vodo iz območij poselitve s PE več kot 10.000, ki se odvaja po kanalizaciji na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, zagotoviti pred iztokom v vode terciarno čiščenje odpadne vode do 31. decembra 1998.
(4) Iztoki iz komunalnih čistilnih naprav iz prejšnjega odstavka ne smejo presegati mejnih vrednosti iz 5. člena te uredbe.
(5) Izvajalec javne službe mora za odpadno vodo iz območij poselitve s PE manj kot 2.000, ki se odvaja po kanalizaciji na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, zagotoviti pred iztokom v vode ustrezno stopnjo čiščenja do 31. decembra 2005.”
5. člen
(1) V 11. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“(4) Sanacijski program zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda iz drugega odstavka tega člena mora biti izveden za odvajanje komunalne odpadne vode po kanalizaciji:
– do 31. decembra 2005 za območja poselitve s PE večjim od 100.000,
– do 31. decembra 2010 za območja poselitve s PE večjim od 15.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE med 2.000 in 15.000,
– do 31. decembra 2008 za območje poselitve s PE več kot 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe.
(5) Sanacijski program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda iz drugega odstavka tega člena mora biti izveden za posamezno stopnjo čiščenja in posamezno območje poselitve:
1. za sekundarno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decembra 2005 za območja poselitve s PE večjim od 100.000,
– do 31. decembra 2010 za območja poselitve s PE večjim od 15.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE med 10.000 in 15.000,
– do 31. decembra 2017 za območja poselitve s PE med 2.000 in 10.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE med 2.000 in 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe;
2. za terciarno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decembra 2008 za območje poselitve s PE več kot 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe;
3. za ustrezno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE manj kot 2.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe.”
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-00/98-1
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost