Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4738. Začasni poslovnik Občinskega sveta občine Križevci, stran 8673.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 6/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Križevci na 1. seji dne 12. 12. 1998 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Križevci
1. člen
Z začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) in njegovo delo v času dokler ne bo sprejet poslovnik sveta.
2. člen
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
3. člen
Prvo sejo sveta vodi do sprejetja ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata župana najstarejši član sveta. Na njegov predlog lahko svet odloči, da vodi prvo sejo drug član sveta.
Do imenovanja tajnika občine opravlja njegove naloge za svet dosedanji tajnik KS Križevci.
4. člen
Svet najprej sprejme začasni poslovnik.
Po sprejemu začasnega poslovnika svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidate za predsednika in člane komisije lahko predlaga vsak član sveta.
5. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov sveta in župana, ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur ali list kandidatov.
Mandate članov sveta in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet najprej odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem kandidatu pa odloča posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature ali liste kandidatov.
6. člen
Po potrditvi mandatov članom sveta in župana se svetu predstavi župan.
7. člen
Po predstavitvi župana, svet imenuje komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika sveta, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta in poslovnika sveta ima predsednika in štiri člane. Za člane omenjene komisije se lahko imenujejo tudi zunanji pravni strokovnjaki.
8. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo vsak mesec, praviloma zadnji teden v mesecu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora biti vročen članom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red redne seje, mora biti vročeno članom sveta najkasneje s sklicem seje.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradiva za izredno sejo morajo biti vročena članom sveta s sklicem izredne seje.
Seje sveta sklicuje župan. Župan mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj četrtine članov sveta.
9. člen
Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, statutom občine ali poslovnikom sveta določena drugačna večina.
Statut občine sprejema svet z dvetretjinsko večino članov, poslovnik pa z dvetretjinsko večino navzočih članov
10. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po sprejemu statuta občine.
11. člen
Ta začasni poslovnik velja takoj, ko ga sprejme svet, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 2/98
Križevci, dne 12. decembra 1998.
Župan
Občinskega sveta
občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost