Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4706. Navodilo za izvajanje sklepa o načinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino, stran 8581.

Na podlagi 3. točke sklepa o pogojih in načinu registracije in spremljave kreditnih poslov s tujino (Uradni list RS, št. 80/98) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje sklepa o načinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino
Splošna določila
S tem navodilom Banka Slovenije predpisuje način registracije in spremljave kreditnih poslov ter vsebino in obliko obrazcev, ki se uporabljajo pri postopkih registracije in spremljave.
Navodila se nanašajo na izpolnjevanje obrazcev, ki jih sklep predpisuje za naslednje kreditne posle s tujino:
A) krediti odobreni tujini
1. Prijava o odobrenem kreditu tujini     O-1
2. Specifikacija                OS
3. Promet po kreditu odobrenem tujini     O-2
B) krediti odobreni tujini, kadar znesek kreditnega posla ne presega 10 mio SIT
1. Prijava o odobrenem kreditu tujini    O-1-P
2. Promet po kreditu odobrenem tujini    O-2-P
C) krediti najeti v tujini
1. Prijava o najetem kreditu v tujini     N-1
2. Specifikacija                NS
3. Promet po kreditu najetem v tujini     N-2
4. Poročilo o porabi kredita v tujini      NP
D) krediti odobreni tujini, kadar znesek kreditnega posla ne presega 10 mio SIT
1. Prijava o najetem kreditu v tujini    N-1-P
2. Promet po kreditu najetem v tujini    N-2-P
E) garancije in poroštva
1. Poročilo o izdanih garancijah in poroštvih GP-I
F) poročilo o zavarovanjih
1. Poročilo o izdanih zavarovanjih      KP-Z
A) KREDITI ODOBRENI TUJINI
PRIJAVA
Kredite, odobrene tujini, prijavimo glede na vrsto pogodbe na naslednjih obrazcih:
1. redna kreditna pogodba:     O-1, O-2, po potrebi OS
2. redna iz okvirne:        O-1, O-2, po potrebi OS
3. naknadna kreditna prijava:    O-1, O-2, po potrebi OS
4. okvirna kreditna pogodba:    O-1, po potrebi O-2 in OS
5. bančna kreditna linija:     O-1, po potrebi OS
6. revolving kredit:        O-1, po potrebi OS
Na obrazcu O-2 ob prijavi kreditnega posla izpolnimo naslednje podatke (vrste dogodkov):
1. redna kreditna pogodba:     plan koriščenja
2. redna iz okvirne:        plan koriščenja
3. naknadna kreditna prijava:    realizacija koriščenja
4. okvirna kreditna pogodba:    plan koriščenja
V primeru prijave že koriščenega kredita, na obrazcu O-2 koriščenja ne planiramo, prijavimo podatek o realizaciji koriščenja in planih odplačila kredita.
Spremembe/storno prijave poročamo na obrazcu O-1, po potrebi na obrazcu O-2.
Vse obrazce, predložene ob prijavi kreditnega posla, overita upnik do tujine in pooblaščena oseba, kadar ta obstaja.
KORIŠČENJE IN PLAČILO
O koriščenju in plačilu kredita poročamo na obrazcih O-2.
Spremembe/storno podatkov o koriščenju in plačilu kredita poročamo na obrazcu O-2.
Obrazce, predložene ob koriščenju in plačilu kredita overita upnik do tujine ali pooblaščena oseba, kadar ta obstaja.
I. PRIJAVA O ODOBRENEM KREDITU TUJINI (O-1)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Podatki o pogodbenih strankah
Podatki o upniku do tujine – R 2.1:
Vpišemo matično številko, naziv in sedež upnika do tujine.
Kadar domači osebi matična številka ni dodeljena, vpišemo ime in naslov.
Kadar v poslu nastopa več upnikov do tujine, identične podatke podamo na specifikaciji (NS).
Kategorizacija upnika do tujine – R 2.2: – izpolnimo samo v primeru, ko je upnik do tujine v večinski lasti države
Vpišemo šifro in vrsto kategorije upnika do tujine:
06 javne družbe – vključene so vse finančne in nefinančne družbe, ki so v 100 % lasti države
07 družbe v mešani lasti – vključene so vse finančne in nefinančne družbe, ki so od vključno 50% do manj kot 100% v lasti države
Podatki o kreditorju – R 3.1: - izpolnimo samo v primeru, ko upnik do tujine posel sklene v svojem imenu in za tuj račun
Vpišemo matično številko, naziv/ime in sedež/naslov kreditorja.
Kadar v poslu nastopa več kreditorjev, identične podatke podamo na specifikaciji.
Podatki o dolžniku – R 4.1:
Vpišemo šifro iz šifranta tujih dolžnikov, ki ga vodi Banka Slovenije, naziv/ime in sedež/naslov.
Kadar v poslu nastopa več dolžnikov, identične podatke podamo na specifikaciji.
Država dolžnika – R 4.2:
Vpišemo ime države, v kateri je sedež dolžnika.
Kadar je dolžnikov več in so iz različnih držav, vpišemo v rubriko besedo “več” in podamo identične podatke na specifikaciji.
Povezane osebe – R 4.3, 4.4: – izpolnimo v primeru, ko sta upnik do tujine in dolžnik kapitalsko povezani osebi z več kot 10% deleža v vpisanem kapitalu (osnovnem kapitalu)
V polje 3 vpišemo šifro vrste povezave:
11 tujec je hčerinska družba v prvem kolenu – vključuje vse kapitalsko povezane osebe, kjer ima rezident 10 ali več % v kapitalu hčere v tujini
44 tujec je hčerinska družba v drugem kolenu – vključuje vse kapitalsko posredno povezane osebe, kjer rezident nima deleža v povezani hčerinski družbi v drugem kolenu v tujini, ima pa vpliv posredno prek svojega 10 ali več % kapitalskega deleža v hčerinski družbi v prvem kolenu v tujini, pri čemer ima slednja 10 ali več % kapitalske udeležbe v družbi v drugem kolenu v tujini
22 tujec je matična družba v prvem kolenu – vključuje vse kapitalsko povezane osebe, kjer ima tujec 10 ali več % v kapitalu hčere v Sloveniji
55 tujec je matična družba v drugem kolenu vključuje vse kapitalsko posredno povezane osebe, kjer tujec nima deleža v povezani hčerinski družbi v drugem kolenu v Sloveniji, ima pa vpliv posredno prek svojega 10 ali več % kapitalskega deleža v hčerinski družbi v prvem kolenu v Sloveniji, pri čemer ima slednja 10 ali več % kapitalske udeležbe v družbi v drugem kolenu v Sloveniji
V polje 4 vpišemo % udeležbe v kapitalu.
1.2: Podatki o pogodbi
Datum sklenitve pogodbe – R 5.1:
Vpišemo datum, ko je bila sklenjena pogodba med upnikom do tujine in dolžnikom oziroma datum, ko je nastopila zakonska obveznost registracije posla pri katerem plačilo iz tujine ni bilo izvršeno v roku dvanajstih mesecev (vrsta kreditnega posla – naknadna prijava).
Vrsta pogodbe – R 5.2:
Vpišemo šifro in naziv vrste kreditnega posla:
40 reden
41 reden iz okvirne pogodbe
42 naknadni
43 okvirni
44 linija
45 revolving
49 ostalo
Oznaka pogodbe – R 5.3:
Obvezen je vpis registrske številke okvirne prijave (vrsta pogodbe 41), drugi podatki niso obvezni (npr.: oznaka pogodbe, številka fakture).
Pogodbeni znesek – R 6.1:
Vpišemo znesek, ki je opredeljen v pogodbi (z dvema decimalkama) oziroma znesek neporavnane terjatve do tujine.
Valuta pogodbenega zneska – R 6.2:
Vpišemo alfa šifro valute iz šifranta valut (npr. EUR, USD).
Valuta obračuna terjatve – R 9.1 (oziroma 6.2):
Kadar spremljamo obračun stanja terjatve v pogodbeni valuti, vpišemo alfa šifro valute iz R 6.2.
Kadar spremljamo obračun stanja terjatve v dogovorjeni drugi valuti, vpišemo alfa šifro dogovorjene druge valute.
Kadar spremljamo obračun stanja terjatve v valuti, ki se izbere kasneje, rubrike ne izpolnimo.
Kadar spremljamo obračun stanja terjatve v več valutah (kredit se odplačuje v več valutah), vpišemo besedo “več”.
1.3: Zavarovanje
Oblika zavarovanja – R 7.1:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in obliko zavarovanja ter znesek oziroma delež v % po posamezni obliki zavarovanja.
Kadar je posel zavarovan z več kot dvema oblikama, ostale oblike zavarovanja vpišemo v opombo (za določene oblike zavarovanja tudi obvezen podatek o izdajatelju zavarovanja).
Višina zavarovanja – R 7.2:
Vpišemo znesek oziroma delež zavarovanja v % (osnova je višina pogodbenega zneska).
Izdajatelj zavarovanja – R 7.3:
Obvezno vpišemo matično številko domače osebe/šifro tuje osebe iz šifranta dolžnikov, kadar je oblika zavarovanja garancija, supergarancija ali poroštvo.
1.4: Podatki o pogojih
Trajanje kredita – R 8.:
Vpišemo trajanje kredita v letih (število celih let) in mesecih (0 do vključno 11).
Skrajni datum koriščenja – R 10.1:
Datum vpišemo samo v primeru, ko pogodba določa datum, do katerega so sredstva kredita na razpolago za koriščenje.
Vrsta kredita – R 11.1:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in naziv vrste kredita.
Namen kredita – R 11.2:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in naziv namena kredita.
Kadar se v okviru ene pogodbe sredstva kredita porabijo za več kot dva namena, vpišemo podatke o vrstah in namenih kredita (tudi znesek/delež) v opombo.
Znesek/delež – R 11.3:
Znesek oziroma delež v % vpišemo samo v primeru, ko se sredstva kredita porabijo za več namenov.
Vrsta obrestne mere – R 12.1:
Vpišemo obračunsko obdobje v mesecih in naziv vrste obrestne mere (npr.: 03 LIBOR).
Kadar pogodba določa več kot dve vrsti obrestnih mer, informacije o ostalih obrestnih merah vpišemo v opombo.
Kadar pogodba določa različne vrste obrestne mere za različna obdobja, vpišemo v opombo naslednje podatke: vrsto obrestne mere, višino obrestne mere in čas veljavnosti (prvi in zadnji datum veljavnosti posamezne obrestne mere).
Višina obrestne mere – R 12.2:
Vpišemo višino obrestne mere v % (s štirimi decimalkami).
Kadar je obrestna mera spremenljiva, navedemo višino, ki je v veljavi na dan podpisa pogodbe ali na dan predložitve pogodbe v registracijo.
Višina marže – R 12.3:
Vpišemo višino marže (fiksni del spremenljive obrestne mere) v % (s štirimi decimalkami).
Večkratni stroški – R 13.1:
Znesek ali % stroškov (s štirimi decimalkami) vpišemo, kadar se stroški plačujejo skozi celotno obdobje trajanja kredita (znesek ali %, izračunan na nivoju koledarskega leta).
Enkratni stroški – R 13.2:
Znesek ali % stroškov (s štirimi decimalkami) vpišemo, kadar se stroški plačajo v enem znesku (znesek ali %, izračunan od pogodbene vrednosti).
1.5: Vir sredstev kredita in način plačila
Vir sredstev kredita – R 14.1:
01 lastna sredstva
02 kredit poslovne banke
03 kredit Slovenske izvozne družbe
04 dobiček, ustvarjen v tujini
05 drugo
Način plačila kredita – R 14.2:
Označimo obročni način plačila (glavnica v enakih zneskih, v enem znesku) oziroma anuitetni način plačila (enaki obroki, ki vključujejo glavnico in obresti).
Znesek anuitete – R 14.3:
Vpišemo znesek anuitete v valuti obračuna terjatve, kadar gre za anuitetni način plačila kredita.
Plačilo glavnice – R 15.1:
Označimo način plačila glavnice glede na celotni znesek pogodbe oziroma glede na posamezno koriščenje.
Datum plačila – R 15.2 in 15.3:
Prvi in zadnji datum plačila glavnice vpišemo samo v primeru, ko fiksne datume plačila določa pogodba oziroma anuitetni plan plačila.
Grace doba – R 15.4:
Grace dobo (število let, mesecev) vpišemo samo v primeru, ko so plačila vezana na datum realizacije koriščenja – podatek da informacijo o številu let in mesecev od datuma koriščenja do prvega odplačila glavnice.
Dan zapadlosti plačila – R 15.5:
Podatek vpišemo samo v primeru, kadar je dan plačila v mesecu določen v pogodbi.
Število obrokov v letu – R 15.6:
Vpišemo podatek o številu obrokov za celotno koledarsko leto.
Skupno število obrokov – R 15.7:
Podatek vpišemo, kadar pogodba oziroma anuitetni plan plačila določata skupno število obrokov glavnice.
Datum plačila obresti – R 16.1:
Prvi datum plačila obresti vpišemo samo v primeru, ko fiksne datume plačila določa pogodba oziroma anuitetni plan plačila.
Število obrokov v letu – R 16.2:
Vpišemo podatek o številu obrokov za celotno koledarsko leto.
Grace doba – R 16.3:
Grace dobo (število let, mesecev) vpišemo samo v primeru, ko so plačila vezana na datum realizacije koriščenja – podatek da informacijo o številu let in mesecev od datuma koriščenja do prvega plačila obresti.
1.6: Ostalo
Oseba, pooblaščena za prijavo – R 17.1 – izpolnimo v primeru, ko upnik do tujine pooblasti drugo domačo osebo, da prijavi posel pri BS
Vpišemo matično številko, naziv in sedež pooblaščene osebe. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
Kontaktna oseba – R 18.1:
Vpišemo ime in priimek kontaktne osebe, številko telefona in faxa.
Overitev prijave (upnik do tujine) – R 20:
Vpišemo ime in priimek odgovorne osebe. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
Prijava in overitev prijave – R 1 in 21:
Rubriki izpolni pristojna služba Banke Slovenije.
2. SPREMEMBA PRIJAVE
Spremembo pogodbenih pogojev in ostale spremembe podatkov iz posameznih rubrik prijave posla prijavimo na obrazcu tako, da označimo spremembo prijave v glavi obrazca O-1 in izpolnimo naslednje rubrike:
R 1.2  registrska številka prijave
R 5.1  datum, ko je sprememba nastala
R 20  podpis odgovorne osebe in žig
Rubrike, ki jih izpolnimo glede na spremembo prijave posla – R 3 do 19
Spremembo prijave evidentiramo z vpisom novega podatka v rubriko, ki se s tem spremeni. Podatek iz rubrike zbrišemo tako, da obkrožimo zaporedno številko rubrike.
3. STORNO PRIJAVE
Storno prijave (pomeni, da se posel ni oziroma se ne bo realiziral) prijavimo na obrazcu tako, da označimo storno prijave v glavi obrazca in izpolnimo naslednje rubrike:
R 1.2  registrska številka prijave
R 5.1  datum storna
R 20  podpis odgovorne osebe in žig
R 17  podpis pooblaščene osebe, kadar ta obstaja
II. SPECIFIKACIJA (OS)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Identifikacijski podatki
Datum prijave – R 1:
Kadar obrazec predložimo kot spremembo/storno obstoječe specifikacije, vpišemo datum spremembe/storna.
Če je obrazec sestavni del prijave kreditnega posla, datuma ne vpišemo.
Številka kredita – R 2:
Kadar obrazec predložimo kot spremembo/storno obstoječe specifikacije, vpišemo registrsko številko kredita.
Če je obrazec sestavni del prijave kreditnega posla, registrske številke kredita ne vpišemo.
Upnik do tujine – R 3:
Vpišemo matično številko, naziv/ime in sedež/naslov upnika do tujine.
Overitev prijave (upnik do tujine in pooblaščena oseba, če ta obstaja) – R 11:
V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig ter podpis odgovorne osebe pooblaščene osebe in žig, če ta obstaja.
1.2: Podatki o specifikaciji upnikov do tujine, kreditorjev, dolžnikov
Vrsta specifikacije – R 4:
Vpišemo številko iz Legende v levem spodnjem kotu obrazca.
Vrsta dogodka – R 5:
Vpišemo številko iz Legende v levem spodnjem kotu obrazca.
Matična številka oziroma šifra – R 6:
Vpišemo matično številko upnika do tujine in kreditorja iz registra poslovnih subjektov oziroma šifro dolžnika iz šifranta tujih dolžnikov.
Naziv/ime in sedež/naslov – R 7:
Vpišemo naziv/ime in sedež/naslov upnika do tujine, kreditorja, dolžnika.
Država – R 8:
Vpišemo ime države, v kateri je sedež dolžnika.
Znesek/delež – R 9:
Vpišemo zneske oziroma deleže (% od pogodbenega zneska) po posameznih upnikih do tujine, kreditorjih, dolžnikih.
2. REDNA INFORMACIJA
2.1: Specifikacija
specifikacija upnikov do tujine, kreditorjev, dolžnikov
specifikacija ob prijavi:   rubrike št. 4, 6, 7, 8,
                9
3. SPREMEMBA/STORNO PODATKOV
Informacije o spremembi oziroma stornu podatkov o upnikih do tujine, kreditorjih in dolžnikih poročamo zaradi kasneje ugotovljenih sprememb ali napake pri sporočanju podatkov.
Na obrazec z novo vsebino vpišemo isto zaporedno številko kot na obrazec, ki ga spreminjamo/storniramo.
3.1: Sprememba/storno podatkov
sprememba specifikacije:  rubrike št. 4, 5, 6, 7,
              8, 9
storno specifikacije:    rubrike št. 4, 5, 6
dodajanje novih podatkov:  rubrike št. 4, 5, 6, 7,
              8, 9
III. PROMET PO KREDITU ODOBRENEM TUJINI (O-2)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Identifikacijski podatki
Številka kredita – R 1:
Vpišemo registrsko številko kredita pri Banki Slovenije.
Če je obrazec sestavni del prijave kreditnega posla, registrske številke kredita ne vpišemo.
Upnik do tujine – R 2:
Vpišemo matično številko in naziv/ime upnika do tujine.
Kadar je upnikov do tujine več, uporabimo za vsakega upnika do tujine svoj obrazec.
Dokument – R 3:
Vpišemo zaporedno številko dokumenta, ki ustreza zaporedju predloženih dokumentov v okviru registrske številke kredita in oštevilčimo strani.
Poročevalec (upnik do tujine ali pooblaščena oseba) – R 17:
Vpišemo matično številko in naziv ter sedež poročevalca.
V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
1.2: Dogodki
Rubrike izpolnimo glede na vrsto dogodka, ki ga prijavljamo:
rubrika št. 4 – plan; realizacija
rubrika št. 5 – koriščenje; plačilo: glavnice, obresti, stroškov
rubrika št. 6 – sprememba; storno postavke; storno ostanka plana
rubrika št. 7 – številka plana plačila (v primerih, ko obstaja več planov)
rubrika št. 8 – datum spremenjene postavke, ki se realizira, spreminja oziroma stornira
rubrika št. 9 – datum dogodka (datum planske postavke, realizacije; končni datum mirovanja plačil)
rubrika št. 10 – znesek prometa (znesek plana, realizacije)
rubrika št. 11 – valuta prometa (valuta zneska plana, realizacije)
rubrika št. 12 – znesek stanja (znesek stanja terjatve v valuti obračuna terjatve)
rubrika št. 13 – valuta stanja (valuta obračuna terjatve)
rubrika št. 14 – obrestna mera
rubrika št. 15 – transakcije: vrsta realizacije koriščenja in plačila (šifrant sestavni del navodil)
rubrika št. 16 – dodatni opis: status planiranih postavk, vrsta stroškov kredita, priloge
Vrsta dogodka – R (4, 5, 6):
Vpišemo črki in številko iz Legende v levem spodnjem kotu obrazca.
Številka plana – R 7:
Številko plana vpišemo samo takrat, kadar obstaja več različnih planov plačil.
Kadar stanje terjatve vodimo v več valutah, posamezni plan po valuti označimo s številko 1.
Kadar je v okviru iste valute več planov, za vsak posamezni plan določimo številko od 1 dalje.
Datum spremenjene postavke – R 8:
Vpišemo datum spremenjenih postavk planov plačil glavnic, obresti, stroškov, kadar realizacija plačila odstopa od planiranega datuma za več kot 15 dni.
Vpišemo datum postavke, ki smo jo spremenili/stornirali.
Datum dogodka – R 9:
Vpišemo datum planov/realizacij koriščenja, plačil glavnic, obresti in stroškov.
Vpišemo nov, spremenjen datum plana/datum storna plana, realizacije.
Vpišemo končni predvideni datum mirovanja plačil.
Promet (znesek, valuta) – R (10, 11):
Vpišemo znesek prometa in alfa šifro valute.
Plan koriščenja prijavimo v pogodbeni valuti, plan plačil v pogodbeni valuti oziroma v valuti obračuna terjatve, o realizaciji koriščenja in plačila poročamo v dejanski valuti.
Stanje (znesek, valuta) – R (12, 13):
Vpišemo znesek stanja terjatve in alfa šifro valute.
O stanju terjatve poročamo v valuti obračuna terjatve.
Obrestna mera – R 14:
Vpišemo višino obrestne mere v % (seštevek višine obrestne mere in marže).
Vrsta transakcije – R 15:
Vpišemo šifro vrste realizacije koriščenja oziroma šifro vrste realizacije plačila (šifrant sestavni del navodil).
Opis – R 16:
Vpišemo dodatne informacije: šifro iz šifranta vrst stroškov, status posameznih plačil (npr. ˛“mirovanje”, priloga plan plačil).
2. REDNA INFORMACIJA
2.1: Plan koriščenja ob prijavi sklenjenega kreditnega posla
Na obrazcu izpolnimo naslednje rubrike: št. 4, 5, 9, 10, 11
V primeru več planiranih koriščenj vpišemo posamezne planske postavke. Plan koriščenja prijavimo v pogodbeni valuti.
2.2: Koriščenje kredita
Realizacijo koriščenja kredita prijavimo tako, da izpolnimo rubrike za naslednje vrste dogodkov:
a) realizacija koriščenja:   rubrike št. 4, 5, 9, 10, 11,
                12, 13, 15
Pri realizaciji koriščenja se ne sklicujemo na plan koriščenja, v rubriko 15 vpišemo vrsto realizacije koriščenja. Realizacijo koriščenja prijavimo v dejanski valuti.
b) plan plačila glavnice:    rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, (16)
c) plan plačila obresti:    rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, 14, (16)
d) plan plačila stroškov:    rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, 16
V primeru enkratnega koriščenja v eni valuti rubrike 7 na planih plačil ne izpolnimo.
V primeru več koriščenj v eni valuti, ki imajo različne plane plačil, vpišemo v rubriko 7 zaporedne številke od 1 dalje.
V primeru več koriščenj in različnih valut koriščenja v rubriko 7 vpišemo številko 1 za vsako posamezno valuto in nadaljujemo z zaporednimi številkami glede na število koriščenj po posamezni valuti, če imajo posamezna koriščenja različne plane plačil.
V primeru, da se predloži plan plačila glavnice, obresti, stroškov kot priloga, rubrik 9, 10 in 11 ne izpolnimo in v rubriko 16 vpišemo oznako priloge.
Stroškov ni obvezno planirati, lahko jih planiramo, kadar so v pogodbi določeni večji stroški.
2.3: Plačilo kredita
Realizacijo plačila kredita prijavimo tako, da izpolnimo rubrike za naslednje vrste dogodkov:
realizacija plačila glavnice:  rubrike št. 4, 5, (7), (8), 9,
                10, 11, 12, 13, 15, (16)
realizacija plačila obresti:  rubrike št. 4, 5, (7), (8), 9,
                10, 11, (12, 13), 14, 15,
                (16)
realizacija plačila stroškov:  rubrike št. 4, 5, (7), (8), 9,
                10, 11, (12, 13), 15, 16
Pri realizacijah plačil se pogojno sklicujemo na številko plana plačila (rubrika 7), če obstaja več različnih planov plačil.
Rubriko 8 moramo obvezno izpolniti v primeru, ko realizacija plačila odstopa od planiranega datuma plačila za več kot 15 dni.
Rubriki 12 in 13 za obresti in stroške izpolnimo, ko plačilo obresti ni realizirano v valuti obračuna terjatve (vpišemo preračunan znesek obresti v valuti obračuna terjatve).
V rubriko 15 vpišemo vrsto realizacije plačila.
V rubriko 16 vpišemo dodatne informacije: vrsta stroškov, drugo.
3. SPREMEMBA/STORNO PODATKOV
Spremembe/storno dogodkov poročamo v primeru pogodbenih sprememb ali zaradi napake pri sporočanju podatkov.
Sklicujemo se na datum postavke plana, realizacije. Planske postavke lahko spreminjamo, storniramo ali storniramo ostanek plana.
Podatke o realizacijah storniramo postavko za postavko.
3.1: Sprememba podatkov o planih
plan koriščenja:        rubrike št. 4, 5, 6, 8, 9,
                10, 11
plan plačila glavnice:     rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, (16)
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, 14, (16)
plan plačila stroškov:     rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, (16)
Pri sporočanju spremembe planov vedno izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka. Rubriko 7 izpolnimo kadar obstaja več različnih planov plačil.
Planske postavke dodajamo (povečujemo) v primeru dodatnega koriščenja kredita:
plan koriščenja:        rubrike št. 4, 5, 9, 10, 11
plan plačila glavnice:     rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, 14
plan plačila stroškov:     rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, (16)
Dodajanje (povečanje) planskih postavk uporabljamo v primeru dodatnega koriščenja. Pogojno se sklicujemo na številko plana (rubrika 7), če je več različnih planov plačil.
3.2: Storno podatkov o planih, realizacijah
plan koriščenja:        rubrike št. 4, 5, 6, 8
realizacija koriščenja:     rubrike št. 4, 5, 6, 8, 9,
                10, 11, 12, 13, 15
plan plačila glavnice:     rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                (11)
realizacija plačila glavnice:  rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, 12, 13, 15
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                (11)
realizacija plačila obresti:  rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, 14, 15
plan plačila stroškov:     rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                (11), (16)
realizacija plačila stroškov:  rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, 15, (16)
V primeru storna postavke plana ali storna realizacije izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka.
V primeru storna ostanka plana izpolnimo samo rubrike 4, 5, 6, (7), 8. V rubriko 8 vpišemo datum postavke, od katere naprej se plan stornira.
V primeru, ko želimo kredit stornirati v celoti, pa smo realizacije že sporočili, moramo najprej stornirati realizacije po postavkah in nato stornirati prijavo o sklenjenem kreditnem poslu.
V primeru, ko se plani vodijo v več valutah, izpolnimo rubriko 11.
B) KREDITI ODOBRENI TUJINI – ZNESEK KREDITA MANJŠI OD 10 MIO SIT
PRIJAVA
Kredite, odobrene tujini (redno kreditno pogodbo) prijavimo na obrazcu O-1-P, prav tako spremembe in storno prijave, kadar:
pogodbeni znesek kredita ne presega 10 mio SIT,
v poslu nastopata izključno dva pogodbena subjekta,
se stanje terjatev vodi v pogodbeni valuti.
Obrazec, predložen ob prijavi in spremembi/stornu kreditnega posla, overita upnik do tujine in pooblaščena oseba, kadar ta obstaja.
KORIŠČENJE IN PLAČILO
Na obrazcu O-2-P poročamo o koriščenju sredstev kredita in planiramo plačila.
Podatki o plačilu kredita se spremljajo v Banki Slovenije posredno preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank. Kadar kredita ne plačujemo preko domačih pooblaščenih bank, moramo o posameznih realizacijah plačila kredita poročati na obrazcu O-2-P.
Spremembe/storno podatkov o koriščenju in plačilu kredita poročamo na obrazcu O-2-P.
Obrazec O-2-P overita upnik do tujine ali pooblaščena oseba, če ta obstaja.
I. PRIJAVA O ODOBRENEM KREDITU TUJINI (O-1-P)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Podatki o pogodbenih strankah
Podatki o upniku do tujine – R 3.1:
Vpišemo matično številko, naziv in sedež upnika do tujine.
Kadar domači osebi matična številka ni dodeljena, vpišemo ime in naslov.
Podatki o dolžniku – R 4:
Vpišemo naziv/ime in sedež/naslov ter ime države, v kateri je sedež dolžnika.
1.2: Podatki o pogodbi
Datum sklenitve pogodbe – R 2.1:
Vpišemo datum, ko je bila sklenjena pogodba med upnikom do tujine in dolžnikom.
Oznaka pogodbe – R 2.2:
Rubriko lahko izpolnimo z dodatnimi podatki o pogodbi: vpišemo številko kredita, drugo.
Pogodbeni znesek – R 5.1:
Vpišemo znesek, ki je opredeljen v pogodbi (z dvema decimalkama).
Valuta pogodbenega zneska – R 5.2:
Vpišemo alfa šifro valute iz šifranta valut (npr. EUR, USD).
1.3: Zavarovanje
Oblika zavarovanja – R 7.1:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in obliko zavarovanja ter naziv in sedež izdajatelja zavarovanja (obvezen podatek samo, kadar je oblika zavarovanja garancija, poroštvo ali zavarovalna polica).
1.4: Podatki o pogojih
Trajanje kredita – R 6.1:
Vpišemo trajanje kredita v letih (število celih let) in mesecih (0 do vključno 11).
Planirani datum koriščenja – R 9.1:
Vpišemo planirani datum koriščenja kredita.
Vrsta kredita – R 8.1:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in naziv vrste kredita.
Namen kredita – R 8.2:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in naziv namena kredita.
Kadar se v okviru ene pogodbe sredstva kredita porabijo za opremo, repromaterial, potrošni material in/ali storitve, navedemo kot namen kredita prevladujoče blago ali storitev.
Obresti – R 10.1:
Vpišemo obračunsko obdobje v mesecih in naziv vrste obrestne mere (npr. 03 LIBOR).
Višina obrestne mere – R 10.2:
Vpišemo višino obrestne mere v % (s štirimi decimalkami).
Kadar je obrestna mera spremenljiva, navedemo višino, ki je v veljavi na dan podpisa pogodbe ali na dan predložitve pogodbe v registracijo.
Fiksni del spremenljive obrestne mere (maržo) prištejemo k obrestni meri.
1.5: Ostalo
Oseba, pooblaščena za prijavo – R 11.1: izpolnimo v primeru, ko upnik do tujine pooblasti drugo domačo osebo, da opravi postopek prijave posla pri BS.
Vpišemo matično številko, naziv in sedež pooblaščene osebe. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
Kontaktna oseba – R 12.1:
Vpišemo ime in priimek kontaktne osebe, številko telefona in faxa.
Overitev prijave (upnik do tujine) – R 14:
Vpišemo ime in priimek odgovorne osebe upnika do tujine. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig
Prijava in overitev prijave – R 1 in 15:
Rubriki izpolni pristojna služba Banke Slovenije.
2. SPREMEMBA PRIJAVE
Informacijo o spremembi pogodbenih pogojev in ostale spremembe podatkov iz posameznih rubrik prijave posla prijavimo na obrazcu tako, da označimo spremembo prijave v glavi obrazca in izpolnimo naslednje rubrike:
R 1.2  registrska številka prijave
R 2.1  datum, ko je sprememba nastala
R 14  podpis odgovorne osebe in žig
Rubrike, ki jih izpolnimo glede na spremembo prijave – R 3 do R 13
Spremembo prijave evidentiramo z vpisom novega podatka v rubriko, ki se s tem spremeni. Podatek iz rubrike zbrišemo tako, da obkrožimo zaporedno številko rubrike.
3. STORNO PRIJAVE
Storno prijave (pomeni, da se posel ni oziroma se ne bo realiziral) prijavimo na obrazcu tako, da označimo storno prijave v glavi obrazca in izpolnimo naslednje rubrike:
R 1.2  registrska številka prijave
R 2.1  datum storna
R 14  podpis odgovorne osebe in žig
R 11  podpis pooblaščene osebe, kadar ta obstaja
II. PROMET PO KREDITU ODOBRENEM TUJINI (O-2-P)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Identifikacijski podatki
Številka kredita – R 1:
Vpišemo registrsko številko kredita pri Banki Slovenije.
Upnik do tujine – R 2:
Vpišemo matično številko in naziv/ime upnika do tujine.
Dokument – R 3:
Vpišemo zaporedno številko dokumenta, ki ustreza zaporedju predloženih dokumentov v okviru registrske številke kredita in oštevilčimo strani.
Poročevalec – R 12:
Vpišemo matično številko, naziv in sedež poročevalca. V rubriki je predvideno mesto za podpis odgovorne osebe in žig.
1.2: Dogodki
Rubrike izpolnimo glede na vrsto dogodka, ki ga prijavljamo:
rubrika št. 4 – plan; realizacija
rubrika št. 5 – koriščenje; plačilo: glavnice, obresti (in stroškov)
rubrika št. 6 – datum dogodka (datum planske postavke, realizacije)
rubrika št. 7 – znesek prometa (znesek plana, realizacije)
rubrika št. 8 – valuta prometa (valuta zneska plana, realizacije)
rubrika št. 9 – znesek stanja terjatve
rubrika št. 10 – valuta stanja terjatve
rubrika št. 11 – opis
Vrsta dogodka – R (4, 5):
Vpišemo črki iz Legende v levem spodnjem kotu obrazca.
Datum dogodka – R 6:
Vpišemo datum realizacije koriščenja.
Vpišemo datum planov plačila glavnice, obresti.
Vpišemo datum realizacije plačila glavnice, obresti in stroškov.
Promet (znesek, valuta) – R (7, 8):
Vpišemo znesek prometa v dejanski valuti in alfa šifro valute.
Stanje (znesek, valuta) – R (9, 10):
Vpišemo znesek stanja terjatve v pogodbeni valuti in alfa šifro valute.
Opis – R 11:
Vpišemo dodatne informacije (npr.: plan plačil kot priloga, datum spremenjene/stornirane postavke).
2. REDNA INFORMACIJA
2.1: Koriščenje kredita
Realizacijo koriščenja kredita prijavimo tako, da izpolnimo naslednje rubrike:
realizacija koriščenja:  rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
             (11)
Plan plačila kredita prijavimo s tem, da izpolnimo naslednje rubrike:
plan plačila glavnice:   rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 
              (11)
plan plačila obresti:   rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
              (11)
ali predložimo plan plačila glavnice in obresti kot prilogo: izpolnimo rubriki 4 in 5, v rubriko 11 vpišemo “priloga: plan plačil”, rubriki 6 in 7 pa ne izpolnimo.
2.2.: Plačilo kredita
Podatke o plačilu kredita (realizacija plačila glavnice, obresti in stroškov) se spremlja preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank.
Kadar plačilo kredita ne poteka preko domačih pooblaščenih bank, moramo poročati o posameznih realizacijah plačila na obrazcu O-2-P.
Realizacijo plačila kredita prijavimo tako, da izpolnimo rubrike za naslednje vrste dogodkov:
realizacija plačila glavnice:  rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                10, (11)
realizacija plačila obresti
(in stroškov):         rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                (11)
3. SPREMEMBA/STORNO PODATKOV
Spremembo/storno podatkov o koriščenju in plačilih kredita poročamo v primeru pogodbenih sprememb ali zaradi napake pri sporočanju podatkov.
Sklicujemo se na datum postavke plana, realizacije. Planske postavke lahko spreminjamo, storniramo ali storniramo ostanek plana.
Podatke o realizacijah storniramo postavko za postavko.
3.1: Sprememba podatkov o planih
plan plačila glavnice:     rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
Pri sporočanju spremembe planov vedno izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka.
Planske postavke dodajamo (povečujemo) v primeru dodatnega koriščenja kredita:
plan plačila glavnice:     rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
3.2: Storno podatkov o planih, realizacijah
realizacija koriščenja:     rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                10, 11
plan plačila glavnice:     rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
realizacija plačila glavnice:  rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                10, 11
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
realizacija plačila obresti
(stroškov):           rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
Kadar želimo stornirati postavko plana ali postavko realizacije, izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka in v rubriko 11 vpišemo datum stornirane postavke.
Kadar želimo kredit stornirati v celoti, pa smo realizacije že sporočili, najprej storniramo realizacije po postavkah in nato storniramo prijavo o sklenjenem kreditnem poslu.
Kadar želimo stornirati ostanek plana, izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka in v rubriko 11 vpišemo datum storna ostanka plana (datum postavke plana, od katere naprej se plan stornira).
C) KREDITI NAJETI V TUJINI
PRIJAVA
Kredite, najete v tujini, prijavimo glede na vrsto pogodbe na naslednjih obrazcih:
1. redna kreditna pogodba     N-1, N-2, po potrebi NS
2. redna iz okvirne        N-1, N-2, po potrebi NS
3. naknadna kreditna prijava   N-1, N-2, po potrebi NS
4. okvirna kreditna pogodba    N-1, po potrebi N-2 in NS
5. bančna kreditna linija     N-1, po potrebi NS
6. revolving kredit        N-1, po potrebi NS
Na obrazcu N-2 ob prijavi kreditnega posla izpolnimo naslednje podatke (vrste dogodkov):
1. redna kreditna pogodba     plan koriščenja
2. redna iz okvirne        plan koriščenja
3. naknadna kreditna prijava   realizacija koriščenja
4. okvirna kreditna pogodba    plan koriščenja
V primeru prijave že koriščenega kredita, na obrazcu N-2 koriščenja ne planiramo, prijavimo podatek o realizaciji koriščenja in planih odplačila kredita.
Spremembe/storno prijave poročamo na obrazcu N-1, po potrebi na obrazcu N-2.
Vse obrazce, predložene ob prijavi kreditnega posla, overita dolžnik in pooblaščena oseba, kadar ta obstaja.
KORIŠČENJE IN ODPLAČILO
O koriščenju in odplačilu kredita poročamo na obrazcih N-2 in NP.
Spremembe/storno podatkov o koriščenju in odplačilu kredita poročamo na obrazcu N-2, spremembe podatkov o namenu porabe kredita pa na obrazcu NP.
Obrazce, predložene ob koriščenju in odplačilu kredita, overita dolžnik ali pooblaščena oseba, kadar ta obstaja.
I. PRIJAVA O NAJETEM KREDITU V TUJINI (N-1)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Podatki o pogodbenih strankah
Podatki o dolžniku – R 2.1:
Vpišemo matično številko, naziv in sedež dolžnika.
Kadar domači osebi matična številka ni dodeljena, vpišemo ime in naslov.
Kadar v poslu nastopa več dolžnikov, identične podatke podamo na specifikaciji (obrazec NS).
Kategorizacija dolžnika – R 2.2: – izpolnimo samo v primeru, ko je dolžnik v večinski lasti države
Vpišemo šifro in vrsto kategorije dolžnika:
06 javne družbe – vključene so vse finančne in nefinančne družbe, ki so v 100 % lasti države
07 družbe v mešani lasti – vključene so vse finančne in nefinančne družbe, ki so od vključno 50% do manj kot 100% v lasti države
Podatki o uporabniku – R 3.1: – izpolnimo samo v primeru, ko dolžnik posel sklene v svojem imenu in za tuj račun
Vpišemo matično številko, naziv/ime in sedež/naslov uporabnika.
Kadar v poslu nastopa več uporabnikov, identične podatke podamo na specifikaciji.
Podatki o upniku – R 4.1:
Vpišemo šifro iz šifranta tujih upnikov, ki ga vodi Banka Slovenije, naziv/ime in sedež/naslov.
Kadar v poslu nastopa več upnikov, identične podatke podamo na specifikaciji.
Država upnika – R 4.2:
Vpišemo ime države, v kateri je sedež upnika.
Kadar je upnikov več in so iz različnih držav, vpišemo v rubriko besedo “več” in podamo identične podatke na specifikaciji.
Kadar je kreditor mednarodna finančna organizacija, rubrike ne izpolnimo.
Povezane osebe – R 4.3, 4.4: – izpolnimo v primeru, ko sta dolžnik in upnik kapitalsko povezani osebi z več kot 10% deleža v vpisanem kapitalu (osnovnem kapitalu)
V polje 3 vpišemo šifro vrste povezave:
11 tujec je hčerinska družba v prvem kolenu – vključuje vse kapitalsko povezane osebe, kjer ima rezident 10 ali več % v kapitalu hčere v tujini
44 tujec je hčerinska družba v drugem kolenu – vključuje vse kapitalsko posredno povezane osebe, kjer rezident nima deleža v povezani hčerinski družbi v drugem kolenu v tujini, ima pa vpliv posredno prek svojega 10 ali več % kapitalskega deleža v hčerinski družbi v prvem kolenu v tujini, pri čemer ima slednja 10 ali več % kapitalske udeležbe v družbi v drugem kolenu v tujini
22 tujec je matična družba v prvem kolenu – vključuje vse kapitalsko povezane osebe, kjer ima tujec 10 ali več % v kapitalu hčere v Sloveniji
55 tujec je matična družba v drugem kolenu – vključuje vse kapitalsko posredno povezane osebe, kjer tujec nima deleža v povezani hčerinski družbi v drugem kolenu v Sloveniji, ima pa vpliv posredno prek svojega 10 ali več % kapitalskega deleža v hčerinski družbi v prvem kolenu v Sloveniji, pri čemer ima slednja 10 ali več % kapitalske udeležbe v družbi v drugem kolenu v Sloveniji
V polje 4 vpišemo % udeležbe v kapitalu.
1.2: Podatki o pogodbi
Datum sklenitve pogodbe – R 5.1:
Vpišemo datum, ko je bila sklenjena pogodba med dolžnikom in upnikom oziroma datum, ko je nastopila zakonska obveznost registracije posla pri katerem plačilo v tujine ni bilo izvršeno v roku dvanajstih mesecev (vrsta kreditnega posla – naknadna prijava).
Vrsta pogodbe – R 5.2:
Vpišemo šifro in naziv vrste kreditnega posla:
40 reden
41 reden iz okvirne pogodbe
42 naknadni
43 okvirni
44 linija
45 revolving
49 ostalo
Oznaka pogodbe – R 5.3:
Obvezen je vpis registrske številke okvirne prijave (vrsta pogodbe 41), drugi podatki niso obvezni (npr.: tuja oznaka pogodbe, v primeru vrednostnih papirjev ISIN koda, oznake bank)
Pogodbeni znesek – R 6.1:
Vpišemo znesek, ki je opredeljen v pogodbi (z dvema decimalkama) oziroma znesek neporavnane obveznosti do tujine.
Valuta pogodbenega zneska – R 6.2:
Vpišemo alfa šifro valute iz šifranta valut (npr. EUR, USD).
Valuta obračuna dolga – R 9.1 (oziroma 6.2):
Kadar spremljamo obračun stanja dolga v pogodbeni valuti, vpišemo alfa šifro valute iz R 6.2.
Kadar spremljamo obračun stanja dolga v dogovorjeni drugi valuti, vpišemo alfa šifro dogovorjene druge valute.
Kadar spremljamo obračun stanja dolga v valuti, ki se izbere kasneje, rubrike ne izpolnimo.
Kadar spremljamo obračun stanja dolga v več valutah (kredit se odplačuje v več valutah), vpišemo besedo “več”.
1.3: Zavarovanje
Oblika zavarovanja – R 7.1:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in obliko zavarovanja ter znesek oziroma delež v % po posamezni obliki zavarovanja.
Kadar je posel zavarovan z več kot dvema oblikama, ostale oblike zavarovanja vpišemo v opombo (za določene oblike zavarovanja tudi obvezen podatek o izdajatelju zavarovanja).
Višina zavarovanja – R 7.2:
Vpišemo znesek oziroma delež zavarovanja v % (osnova je višina pogodbenega zneska).
Izdajatelj zavarovanja – R 7.3:
Obvezno vpišemo matično številko domače osebe/šifro tuje osebe iz šifranta upnikov, kadar je oblika zavarovanja garancija, supergarancija ali poroštvo.
1.4: Podatki o pogojih
Trajanje kredita – R 8:
Vpišemo trajanje kredita v letih (število celih let) in mesecih (0 do vključno 11).
Skrajni datum koriščenja – R 10.1:
Datum vpišemo samo v primeru, ko pogodba določa datum, do katerega so sredstva kredita na razpolago za koriščenje.
Vrsta kredita – R 11.1:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in naziv vrste kredita.
Namen kredita – R 11.2:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in naziv namena kredita.
Kadar se v okviru ene pogodbe sredstva kredita porabijo za več kot dva namena, vpišemo podatke o vrstah in namenih kredita (tudi znesek/delež) v opombo.
Znesek/delež – R 11.3:
Znesek oziroma delež v % vpišemo samo v primeru, ko se sredstva kredita porabijo za več namenov.
Vrsta obrestne mere – R 12.1:
Vpišemo obračunsko obdobje v mesecih in naziv vrste obrestne mere (npr.: 03 LIBOR).
Kadar pogodba določa več ko dve vrsti obrestnih mer, informacije o ostalih obrestnih merah vpišemo v opombo.
Kadar pogodba določa različne vrste obrestne mere za različna obdobja, vpišemo v opombo naslednje podatke: vrsto obrestne mere, višino obrestne mere in čas veljavnosti (prvi in zadnji datum veljavnosti posamezne obrestne mere).
Višina obrestne mere – R 12.2:
Vpišemo višino obrestne mere v % (s štirimi decimalkami).
Kadar je obrestna mera spremenljiva, navedemo višino, ki je v veljavi na dan podpisa pogodbe ali na dan predložitve pogodbe v registracijo.
Višina marže – R 12.3:
Vpišemo višino marže (fiksni del spremenljive obrestne mere) v % (s štirimi decimalkami).
Večkratni stroški – R 13.1:
Znesek ali % stroškov (s štirimi decimalkami) vpišemo, kadar se stroški plačujejo skozi celotno obdobje trajanja kredita (znesek ali %, izračunan na nivoju koledarskega leta).
Enkratni stroški – R 13.2:
Znesek ali % stroškov (s štirimi decimalkami) vpišemo, kadar se stroški plačajo v enem znesku (znesek ali %, izračunan od pogodbene vrednosti).
1.5: Vir sredstev in način odplačila kredita
Vir sredstev odplačila – R 14.1:
Označimo DA, kadar je vir za odplačilo najetega kredita zagotovljen iz proračuna.
Način odplačila kredita – R 14.2:
Označimo obročni način odplačila (glavnica v enakih zneskih, v enem znesku) oziroma anuitetni način odplačila (enaki obroki, ki vključujejo glavnico in obresti).
Znesek anuitete – R 14.3:
Vpišemo znesek anuitete v valuti obračuna dolga, kadar gre za anuitetni način odplačila kredita.
Odplačilo glavnice – R 15.1:
Označimo način odplačila glavnice glede na celotni znesek pogodbe oziroma glede na posamezno koriščenje.
Datum odplačila – R 15.2 in 15.3:
Prvi in zadnji datum odplačila glavnice vpišemo samo v primeru, ko fiksne datume odplačila določa pogodba oziroma anuitetni plan odplačila.
Grace doba – R 15.4:
Grace dobo (število let, mesecev) vpišemo samo v primeru, ko so odplačila vezana na datum realizacije koriščenja – podatek da informacijo o številu let in mesecev od datuma koriščenja do prvega odplačila glavnice.
Dan zapadlosti odplačila – R 15.5:
Podatek vpišemo samo v primeru, kadar je dan odplačila v mesecu določen v pogodbi.
Število obrokov v letu – R.15.6:
Vpišemo podatek o številu obrokov za celotno koledarsko leto.
Skupno število obrokov – R 15.7:
Podatek vpišemo, kadar pogodba ali anuitetni plan odplačila določata skupno število obrokov glavnice.
Datum plačila obresti- R 16.1:
Prvi datum plačila obresti vpišemo samo v primeru, ko fiksne datume odplačila določa pogodba oziroma anuitetni plan odplačila.
Število obrokov v letu – R 16.2:
Vpišemo podatek o številu obrokov za celotno koledarsko leto.
Grace doba – R 16.3:
Grace dobo (število let, mesecev) vpišemo samo v primeru, ko so odplačila vezana na datum realizacije koriščenja – podatek da informacijo o številu let in mesecev od datuma koriščenja do prvega plačila obresti.
1.6: Ostalo
Oseba, pooblaščena za prijavo – R 17.1: – izpolnimo v primeru, ko dolžnik pooblasti drugo domačo osebo, da prijavi posel pri BS oziroma je banka garant poročevalec
Vpišemo matično številko, naziv in sedež pooblaščene osebe. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
Kontaktna oseba – R 18.1:
Vpišemo ime in priimek kontaktne osebe, številko telefona in faxa.
Overitev prijave (dolžnik) – R 20:
Vpišemo ime in priimek odgovorne osebe dolžnika. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
Prijava in overitev prijave – R 1, 21:
Rubriki izpolni pristojna služba Banke Slovenije.
2. SPREMEMBA PRIJAVE
Spremembo pogodbenih pogojev in ostale spremembe podatkov iz posameznih rubrik prijave posla prijavimo na obrazcu tako, da označimo spremembo prijave v glavi obrazca N-1 in izpolnimo naslednje rubrike:
R 1.2  registrska številka prijave
R 5.1  datum, ko je sprememba nastala
R 20  podpis odgovorne osebe in žig
Rubrike, ki jih izpolnimo glede na spremembo prijave posla – R 3 do 19
Spremembo prijave evidentiramo z vpisom novega podatka v rubriko, ki se s tem spremeni. Podatek iz rubrike zbrišemo tako, da obkrožimo zaporedno številko rubrike.
3. STORNO PRIJAVE
Storno prijave (pomeni, da se posel ni oziroma se ne bo realiziral) prijavimo na obrazcu tako, da označimo storno prijave v glavi obrazca in izpolnimo naslednje rubrike:
R 1.2  registrska številka prijave
R 5.1  datum storna
R 20  podpis odgovorne osebe in žig
R 17  podpis pooblaščene osebe, kadar ta obstaja
II. SPECIFIKACIJA (NS)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Identifikacijski podatki
Datum prijave – R 1:
Kadar obrazec predložimo kot spremembo/storno obstoječe specifikacije, vpišemo datum spremembe/storna.
Če je obrazec sestavni del prijave kreditnega posla, datuma ne vpišemo.
Številka kredita – R 2:
Kadar obrazec predložimo kot spremembo/storno obstoječe specifikacije, vpišemo registrsko številko kredita.
Če je obrazec sestavni del prijave kreditnega posla, registrske številke kredita ne vpišemo.
Dolžnik – R 3:
Vpišemo matično številko, naziv/ime in sedež/naslov dolžnika.
Overitev prijave (dolžnik in pooblaščena oseba, če ta obstaja) – R 11:
V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe dolžnika in žig ter žig in podpis odgovorne osebe pooblaščene osebe, če ta obstaja.
1.2: Podatki o specifikaciji dolžnikov, uporabnikov kredita, upnikov
Izpolnimo rubrike s podatki o specifikaciji pogodbenih subjektov.
Vrsta specifikacije – R 4:
Vpišemo številko iz Legende v levem spodnjem kotu obrazca.
Vrsta dogodka – R 5:
Vpišemo številko iz Legende v levem spodnjem kotu obrazca.
Matična številka/šifra – R 6:
Vpišemo matično številko dolžnika in uporabnika iz registra poslovnih subjektov oziroma šifro upnika iz šifranta tujih upnikov.
Naziv/ime in sedež/naslov – R 7:
Vpišemo naziv/ime in sedež/naslov dolžnika, uporabnika, upnika.
Država – R 8:
Vpišemo ime države, v kateri je sedež upnika.
Znesek/delež – R 9:
Vpišemo zneske oziroma deleže (% od pogodbenega zneska) po posameznih dolžnikih, uporabnikih, upnikih.
2. REDNA INFORMACIJA
2.1: Specifikacija
specifikacija dolžnikov, uporabnikov kredita, upnikov
specifikacija ob prijavi: rubrike št. 4, 6, 7, 8, 9
3. SPREMEMBA/STORNO PODATKOV
Informacije o spremembi oziroma stornu podatkov o dolžnikih, uporabnikih kredita in upnikih poročamo zaradi kasneje ugotovljenih sprememb ali napake pri sporočanju podatkov.
Na obrazec z novo vsebino vpišemo isto zaporedno številko kot na obrazec, ki ga spreminjamo/storniramo.
3.1: Sprememba/storno podatkov
sprememba specifikacije:    rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9
storno specifikacije:      rubrike št. 4, 5, 6
dodajanje novih podatkov
dodajanje:           rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9
III. PROMET PO KREDITU NAJETEM V TUJINI (N-2)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Identifikacijski podatki
Številka kredita – R 1:
Vpišemo registrsko številko kredita pri Banki Slovenije.
Če je obrazec sestavni del prijave kreditnega posla, registrske številke kredita ne vpišemo.
Dolžnik – R 2:
Vpišemo matično številko in naziv/ime dolžnika.
Kadar je dolžnikov več, uporabimo za vsakega dolžnika svoj obrazec.
Dokument – R 3:
Vpišemo zaporedno številko dokumenta, ki ustreza zaporedju predloženih dokumentov v okviru registrske številke kredita in oštevilčimo strani.
Poročevalec (dolžnik ali pooblaščena oseba) – R 17:
Vpišemo matično številko, naziv in sedež poročevalca. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
1.2: Dogodki
Rubrike izpolnimo glede na vrsto dogodka, ki ga prijavljamo:
rubrika št. 4 – plan; realizacija
rubrika št. 5 – koriščenje; odplačilo: glavnice, obresti, stroškov
rubrika št. 6 – sprememba; storno postavke; storno ostanka plana
rubrika št. 7 – številka plana odplačil (v primerih, da obstaja več planov)
rubrika št. 8 – datum spremenjene postavke, ki se realizira, spreminja oziroma stornira
rubrika št. 9 – datum dogodka (datum planske postavke, realizacije; končni datum mirovanja plačil)
rubrika št. 10 – znesek prometa (znesek plana, realizacije)
rubrika št. 11 – valuta prometa (valuta zneska plana, realizacije)
rubrika št. 12 – znesek stanja (vodenje zneska stanja dolga v valuti obračuna dolga)
rubrika št. 13 – valuta stanja (valuta obračuna dolga)
rubrika št. 14 – obrestna mera
rubrika št. 15 – transakcije: vrsta realizacije koriščenja in odplačila (šifrant sestavni del navodil)
rubrika št. 16 – dodatni opis: status planiranih postavk, vrsta stroškov kredita, priloge
Vrsta dogodka – R (4, 5, 6):
Vpišemo črki in številko iz Legende v levem spodnjem kotu obrazca.
Številka plana – R 7:
Številko plana vpišemo samo takrat, kadar obstaja več različnih planov odplačil.
Kadar stanje dolga vodimo v več valutah, posamezni plan po valuti označimo s številko 1.
Kadar je v okviru iste valute več planov, za vsak posamezni plan določimo številko od 1 dalje.
Datum spremenjene postavke – R 8:
Vpišemo datum spremenjenih postavk planov odplačil glavnic, obresti, stroškov, kadar realizacija odplačila odstopa od planiranega datuma za več kot petnajst dni.
Vpišemo datum postavk, ki smo jih spremenili/stornirali.
Datum dogodka – R 9:
Vpišemo datum planov/realizacij koriščenja, odplačil glavnic, obresti in stroškov.
Vpišemo nov, spremenjen datum plana/datum storna plana, realizacije.
Vpišemo končni predvideni datum mirovanja odplačil.
Promet (znesek, valuta) – R (10, 11):
Vpišemo znesek prometa in alfa šifro valute.
Plan koriščenja prijavimo v pogodbeni valuti, plan odplačil v pogodbeni valuti oziroma v valuti obračuna dolga, o realizaciji koriščenja in odplačila poročamo v dejanski valuti.
Stanje (znesek, valuta) – R (12, 13):
Vpišemo znesek stanja dolga in alfa šifro valute.
O stanju dolga poročamo v valuti obračuna dolga.
Obrestna mera – R 14:
Vpišemo višino obrestne mere v % (seštevek višine obrestne mere in marže).
Vrsta transakcije – R 15:
Vpišemo šifro vrste realizacije koriščenja oziroma šifro vrste realizacije plačila (šifrant je sestavni del navodil).
Opis – R 16:
Vpišemo dodatne informacije: šifro iz šifranta vrst stroškov, status posameznih odplačil, vir zagotavljanja sredstev (npr. “mirovanje“ “proračun“ priloga plan odplačila).
2. REDNA INFORMACIJA
2.1: Plan koriščenja ob prijavi sklenjenega kreditnega posla
Koriščenje planiramo ob prijavi sklenjenega kreditnega posla.
Na obrazcu izpolnimo naslednje rubrike: št. 4, 5, 9, 10, 11
V primeru več planiranih koriščenj vpišemo posamezne planske postavke. Plan koriščenja prijavimo v pogodbeni valuti.
2.2: Koriščenje kredita
Realizacijo koriščenja kredita prijavimo tako, da izpolnimo rubrike za naslednje vrste dogodkov:
a) realizacija koriščenja: rubrike št. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15
V rubriko 15 vpišemo vrsto realizacije koriščenja (kadar je vrsta realizacije 03, poraba v tujini, obvezno izpolnimo tudi obrazec “Poročilo o porabi kredita v tujini” NP).
Realizacijo koriščenja prijavimo v dejanski valuti.
b) plan odplačila glavnice:   rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, (16)
c) plan plačila obresti:    rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, 14, (16)
d) plan plačila stroškov:    rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, (16)
V primeru enkratnega koriščenja v eni valuti rubrike 7 na planih odplačil ne izpolnimo.
V primeru več koriščenj v eni valuti, ki imajo različne plane odplačil, vpišemo v rubriko 7 zaporedne številke od 1 dalje.
V primeru več koriščenj in različnih valut koriščenja v rubriko 7 vpišemo številko 1 za vsako posamezno valuto in nadaljujemo z zaporednimi številkami glede na število koriščenj po posamezni valuti, če imajo posamezna koriščenja različne plane odplačil.
V primeru, da se predloži plan odplačila glavnice, obresti in stroškov kot priloga, rubrik 9, 10 in 11 ne izpolnimo in v rubriko 16 vpišemo oznako priloge.
Stroškov ni obvezno planirati, lahko jih planiramo, kadar so v pogodbi določeni večji stroški.
2.3: Odplačilo kredita
Realizacijo odplačila kredita prijavimo tako, da izpolnimo rubrike za naslednje vrste dogodkov:
realizacija odplačila glavnice: rubrike št. 4, 5, (7), (8), 9,
                10, 11, 12, 13, 15, (16)
realizacija plačila obresti:  rubrike št. 4, 5, (7), (8), 9,
                10, 11, (12), (13), 14, 15,
                (16)
realizacija plačila stroškov:  rubrike št. 4, 5, (7), (8), 9,
                10, 11, (12), (13), 15,
                (16)
Pri realizacijah odplačil se pogojno sklicujemo na številko plana odplačila (rubrika 7), če obstaja več različnih planov odplačil.
Rubriko 8 moramo obvezno izpolniti v primeru, ko realizacija odplačila odstopa od planiranega datuma odplačila za več kot 15 dni.
Rubriki 12 in 13 za obresti in stroške izpolnimo samo v primeru, če plačilo obresti ni realizirano v valuti obračuna dolga (vpišemo preračunan znesek obresti v valuti obračuna dolga).
V rubriko 15 vpišemo vrsto realizacije odplačila.
V rubriko 16 vpišemo dodatne informacije: odplačilo iz proračuna, vrsta stroškov.
3. SPREMEMBA/STORNO PODATKOV
Spremembe/storno dogodkov poročamo v primeru pogodbenih sprememb ali zaradi napake pri sporočanju podatkov.
Sklicujemo se na datum postavke plana, realizacije. Planske postavke lahko spreminjamo, storniramo ali storniramo ostanek plana.
Podatke o realizacijah storniramo postavko za postavko.
3.1: Sprememba podatkov o planih
plan koriščenja:        rubrike št. 4, 5, 6, 8, 9,
                10, 11
plan odplačila glavnice:    rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, (16)
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, 14, (16)
plan plačila stroškov:     rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, (16)
Pri sporočanju spremembe planov vedno izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka.
Pogojno izpolnimo rubriko 7, če obstaja več različnih planov odplačil.
Planske postavke dodajamo (povečujemo) v primeru dodatnega koriščenja kredita:
plan koriščenja:        rubrike št. 4, 5, 9, 10, 11
plan odplačila glavnice:    rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, 14
plan plačila stroškov:     rubrike št. 4, 5, (7), 9, 10,
                11, 16
Pogojno se sklicujemo na številko plana (rubrika 7), če je več različnih planov odplačil.
3.2: Storno podatkov o planih, realizacijah
plan koriščenja:        rubrike št. 4, 5, 6, 8
realizacija koriščenja:     rubrike št. 4, 5, 6, 8, 9,
                10, 11, 12, 13, 15
plan odplačila glavnice:    rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                (11)
realizacija odplačila glavnice: rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, 12, 13, 15
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                (11)
realizacija plačila obresti:  rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, (12, 13) 14, 15
plan plačila stroškov:     rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                (11), 16
realizacija plačila stroškov:  rubrike št. 4, 5, 6, (7), 8,
                9, 10, 11, 15, 16
V primeru storna postavke plana ali storna realizacije izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka.
V primeru storna ostanka plana izpolnimo samo rubrike 4, 5, 6, (7), 8. V rubriko 8 vpišemo datum postavke, od katere naprej se plan stornira.
V primeru, ko želimo kredit stornirati v celoti, pa smo realizacije že sporočili, moramo najprej stornirati realizacije po postavkah in nato stornirati prijavo o sklenjenem kreditnem poslu.
V primeru, ko se plani vodijo v več valutah, izpolnimo rubriko 11.
IV. POROČILO O PORABI KREDITA V TUJINI (NP)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Identifikacijski podatki
Številka kredita – R 1:
Vpišemo registrsko številko kredita pri Banki Slovenije, če ta že obstaja.
Dolžnik – R 2:
Vpišemo matično številko in naziv dolžnika.
Kadar v poslu nastopa več dolžnikov, identične podatke podamo ločeno za vsakega dolžnika.
Dokument – R (3, 4):
Vpišemo zaporedno številko dokumenta, ki je ista kot zaporedna številka obrazca N-2, katerega sestavni del je in oštevilčimo strani.
Poročevalec (dolžnik ali pooblaščena oseba) – R 12:
Vpišemo matično številko, naziv/ime in sedež/naslov poročevalca. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
1.2: Transakcije
rubrika št. 5 – datum transakcije
rubrika št. 6 – matična številka domače osebe, katere obveznost je poravnana iz naslova koriščenih sredstev kredita
rubrika št. 7 – šifra države
rubrika št. 8 – šifra iz šifranta plačil
rubrika št. 9 – opis iz šifranta plačil
rubrika št. 10 – znesek transakcije
rubrika št. 11 – valuta transakcije
Datum transakcije – R 5:
Vpišemo datum realizacije koriščenja kredita.
Dolžnik – R 6:
Vpišemo matično številko, naziv in sedež dolžnika.
Država – R 7:
Vpišemo šifro države tuje osebe, kateri se izvrši plačilo.
Vrsta transakcije (šifra, opis vrste) – R (8, 9):
Vpišemo šifro iz navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino; (npr. 112) in kratek opis (npr. plačilo uvoza blaga).
Vrednost transakcije (znesek, valuta) – R (10, 11):
Vpišemo znesek plačila tuji osebi v originalni valuti transakcije in alfa šifro valute.
2. REDNA INFORMACIJA
2.1: Namen porabe sredstev iz naslova koriščenja kredita
Realizacijo koriščenja kredita za namen direktnega plačila tuji osebi prijavimo tako, da izpolnimo rubrike obrazca za (koriščenje 03):
direktno plačilo tuji osebi:  rubrike št. 5, 6, 7, 8, 9,
                10, 11
Pri navedbi datuma porabe sredstev upoštevamo datum realizacije koriščenja kredita.
Skupni znesek transakcij na določen dan in po posamezni valuti pomeni višino zneska navedenega v rubriki 10 na obrazcu N-2 (oznaka 03 za vrsto realizacije koriščenja je v rubriki 15).
3. SPREMEMBA/STORNO PODATKOV
Informacije o spremembi/stornu podatkov o namenu porabe poročamo v primeru kasneje ugotovljenih sprememb ali zaradi napake pri sporočanju podatkov.
Obrazec z novo vsebino mora imeti isto zaporedno številko kot obrazec, ki ga spreminjamo/storniramo.
3.1: Sprememba/storno podatkov o namenu porabe sredstev
sprememba podatkov o namenu porabe sredstev
namen porabe sredstev:     rubrike št. 5, 6, 7, 8, 9,
                10, 11
V primeru spremembe podatkov o namenu porabe sredstev izpolnimo obrazec s pravilnimi podatki.
Storno podatka o porabi sredstev sporočimo s tem, da storniramo podatek o koriščenju na obrazcu N-2.
D) KREDITI NAJETI V TUJINI – ZNESEK KREDITA MANJŠI OD 10 MIO SIT
PRIJAVA
Kredite, najete v tujini (redno kreditno pogodbo) prijavimo na obrazu N-1-P, prav tako spremembe ali storno prijave na obrazcu N-1-P, kadar:
pogodbeni znesek kredita ne presega 10 mio SIT,
v poslu nastopata izključno dva pogodbena subjekta,
se stanje dolga vodi v pogodbeni valuti.
Obrazec, predložen ob prijavi in spremembi/stornu kreditnega posla, overita dolžnik in pooblaščena oseba, kadar ta obstaja.
KORIŠČENJE IN ODPLAČILO
Na obrazcu N-2-P poročamo o koriščenju sredstev kredita in planiramo odplačila.
Podatki o odplačilu kredita se spremljajo v Banki Slovenije posredno preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank. Kadar kredita ne odplačujemo preko domačih pooblaščenih bank, moramo o posameznih realizacijah odplačila kredita poročati na obrazcu N-2-P.
Spremembe/storno podatkov o koriščenju in odplačilu kredita poročamo na obrazcu N-2-P.
Obrazec N-2-P overita dolžnik ali pooblaščena oseba, če ta obstaja.
I. PRIJAVA O NAJETEM KREDITU V TUJINI (N-1-P)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Podatki o pogodbenih strankah
Podatki o dolžniku – R 3.1:
Vpišemo matično številko, naziv in sedež dolžnika.
Kadar domači osebi matična številka ni dodeljena, vpišemo ime in naslov.
Podatki o upniku – R 4:
Vpišemo naziv/ime in sedež/naslov upnika ter ime države, v kateri je sedež upnika.
1.2: Podatki o pogodbi
Datum sklenitve pogodbe – R 2.1:
Vpišemo datum, ko je bila sklenjena pogodba med dolžnikom in upnikom.
Oznaka pogodbe – R 2.2:
Rubriko lahko izpolnimo z dodatnimi podatki o pogodbi: vpišemo številko kredita, drugo.
Pogodbeni znesek – R 5.1:
Vpišemo znesek, ki je opredeljen v pogodbi (z dvema decimalkama).
Valuta pogodbenega zneska – R 5.2:
Vpišemo alfa šifro valute iz šifranta valut (npr. EUR, USD).
1.3: Zavarovanje
Oblika zavarovanja – R 7.1:
Vpišemo šifro (šifrant sestavni del navodil) in obliko zavarovanja ter naziv in sedež izdajatelja zavarovanja (obvezen podatek samo v primeru, ko je oblika zavarovanja garancija, poroštvo ali zavarovalna polica).
1.4: Podatki o pogojih
Trajanje kredita – R 6.1:
Vpišemo trajanje kredita v letih (število celih let) in mesecih (0 do vključno 11).
Planirani datum koriščenja – R 9.1:
Vpišemo planirani datum koriščenja kredita.
Vrsta kredita – R 8.1:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in naziv vrste kredita.
Namen kredita – R 8.2:
Vpišemo šifro (šifrant je sestavni del navodil) in naziv namena kredita.
Kadar se v okviru ene pogodbe sredstva kredita porabijo za opremo, repromaterial, potrošni material in/ali storitve, navedemo kot namen kredita prevladujoče blago oziroma storitev.
Obresti – R 10.1:
Vpišemo obračunsko obdobje v mesecih in naziv vrste obrestne mere (npr. 03 LIBOR).
Višina obrestne mere – R 10.2:
Vpišemo višino obrestne mere v % (s štirimi decimalkami).
Kadar je obrestna mera spremenljiva, navedemo višino, ki je v veljavi na dan podpisa pogodbe ali na dan predložitve pogodbe v registracijo.
Fiksni del spremenljive obrestne mere (marža) prištejemo k obrestni meri.
1.5: Ostalo
Oseba, pooblaščena za prijavo – R 11.1: izpolnimo v primeru, ko dolžnik pooblasti drugo domačo osebo, da prijavi posel pri BS oziroma je banka garant hkrati poročevalec
Vpišemo matično številko, naziv in sedež osebe, pooblaščene za prijavo. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
Kontaktna oseba – R 12.1:
Vpišemo ime in priimek kontaktne osebe, številko telefona in faxa.
Overitev prijave (dolžnik) – R 14:
Vpišemo ime in priimek odgovorne osebe dolžnika. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
Prijava in overitev prijave – R 1 in 15:
Rubriki izpolni pristojna služba Banke Slovenije.
2. SPREMEMBA PRIJAVE
Informacijo o spremembi pogodbenih pogojev in ostale spremembe podatkov iz posameznih rubrik prijave posla prijavimo na obrazcu tako, da označimo spremembo prijave v glavi obrazca N-1-P in izpolnimo naslednje rubrike:
R 1.2  registrska številka prijave
R 2.1  datum, ko je sprememba nastala
R 14  podpis odgovorne osebe in žig
Rubrike, ki jih izpolnimo glede na spremembo prijave – R 3 do R 13
Spremembo prijave evidentiramo z vpisom novega podatka v rubriko, ki se s tem spremeni.
Podatek iz rubrike zbrišemo tako, da obkrožimo zaporedno številko rubrike.
3. STORNO PRIJAVE
Storno prijave (pomeni, da se posel ni oziroma se ne bo realiziral) prijavimo na obrazcu tako, da označimo storno prijave v glavi obrazca in izpolnimo naslednje rubrike:
R 1.2  registrska številka prijave
R 2.1  datum storna
R 14  podpis odgovorne osebe in žig
R 11  podpis pooblaščene osebe, kadar ta obstaja
II. PROMET PO KREDITU NAJETEM V TUJINI (N-2-P)
1. RUBRIKE OBRAZCA
1.1: Identifikacijski podatki
Številka kredita – R 1:
Vpišemo registrsko številko kredita pri Banki Slovenije.
Dolžnik – R 2:
Vpišemo matično številko in naziv/ime dolžnika.
Dokument – R 3:
Vpišemo zaporedno številko dokumenta, ki ustreza zaporedju predloženih dokumentov v okviru registrske številke kredita in oštevilčimo strani.
Poročevalec (dolžnik ali pooblaščena oseba) – R 12:
Vpišemo matično številko, naziv in sedež poročevalca.
V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
1.2: Dogodki
Rubrike izpolnimo glede na vrsto dogodka, ki ga prijavljamo:
rubrika št. 4 – plan; realizacija
rubrika št. 5 – koriščenje; odplačilo: glavnice, obresti (in stroškov)
rubrika št. 6 – datum dogodka (datum planske postavke, realizacije)
rubrika št. 7 – znesek prometa (znesek plana, realizacije)
rubrika št. 8 – valuta prometa (valuta zneska plana, realizacije)
rubrika št. 9 – znesek stanja dolga
rubrika št. 10 – valuta stanja dolga
rubrika št. 11 – opis
Vrsta dogodka – R (4, 5):
Vpišemo črki iz Legende v levem spodnjem kotu obrazca.
Datum dogodka – R 6:
Vpišemo datum realizacije koriščenja.
Vpišemo datum planov plačila glavnice, obresti.
Vpišemo datum realizacije plačila glavnice, obresti in stroškov.
Promet (znesek, valuta) – R (7, 8):
Vpišemo znesek prometa v dejanski valuti (z dvema decimalkama) in alfa šifro valute.
Stanje (znesek, valuta) – R (9, 10):
Vpišemo znesek stanja dolga v pogodbeni valuti (z dvema decimalkama) in alfa šifro valute.
Opis – R 11:
Vpišemo dodatne informacije (npr.: plan v prilogi, datum spremenjene/stornirane postavke).
2. REDNA INFORMACIJA
2.1: Koriščenje kredita
Realizacijo koriščenja kredita prijavimo tako, da izpolnimo naslednje rubrike:
realizacija koriščenja:     rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                10, (11)
Plan odplačila kredita prijavimo s tem, da izpolnimo rubrike:
plan odplačila glavnice:    rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                (11)
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                (11)
ali predložimo plan odplačila glavnice in obresti kot prilogo: izpolnimo rubriki 4 in 5, v rubriko 11 vpišemo “priloga: plan odplačil” in rubriki 6 in 7 ne izpolnimo.
2.2: Odplačilo kredita
Podatke o odplačilu kredita (realizacija odplačila glavnice, obresti in stroškov) se spremlja posredno preko plačilnega prometa domačih pooblaščenih bank.
Obrazec N-2-P uporabimo za poročanje o odplačilu kredita, kadar odplačilo ne poteka preko domačih pooblaščenih bank.
Realizacijo odplačila kredita prijavimo tako, da izpolnimo rubrike za naslednje vrste dogodkov:
realizacija odplačila glavnice: rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                10, (11)
realizacija plačila obresti
(stroškov):           rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                (11)
3. SPREMEMBA/STORNO PODATKOV
Spremembo/storno podatkov o koriščenju in odplačilu poročamo v primeru pogodbenih sprememb (obrazcu priložimo dokumentacijo) ali zaradi napake pri sporočanju podatkov.
Sklicujemo se na datum postavke plana, realizacije. Planske postavke lahko spreminjamo, storniramo ali storniramo ostanek plana.
Podatke o realizacijah storniramo postavko za postavko.
3.1: Sprememba podatkov o planih
plan odplačila glavnice:    rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
Pri sporočanju spremembe planov vedno izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka.
Planske postavke dodajamo (povečujemo) v primeru dodatnega koriščenja kredita:
plan odplačila glavnice:    rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
3.2: Storno podatkov o planih, realizacijah
Rubrike izpolnimo za naslednje vrste dogodkov:
realizacija koriščenja:     rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                10, 11
plan odplačila glavnice:    rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
realizacija odplačila glavnice: rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                10, 11
plan plačila obresti:      rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
realizacija plačila obresti
(stroškov):           rubrike št. 4, 5, 6, 7, 8,
                11
Kadar želimo stornirati postavko plana ali postavko realizacije, izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka in v rubriko 11 vpišemo datum stornirane postavke.
Kadar želimo kredit stornirati v celoti, pa smo realizacije že sporočili, najprej storniramo realizacije po postavkah in nato storniramo prijavo o sklenjenem kreditnem poslu.
Kadar želimo stornirati ostanek plana, izpolnimo vse rubrike, ki so zahtevane za posamezno vrsto dogodka in v rubriko 11 vpišemo “storno ostanka plana in datum” (datum postavke plana, od katere naprej se plan stornira).
E) GARANCIJE IN POROŠTVA
Banke in ostale gospodarske družbe mesečno poročajo o stanju in prometu v zvezi z izdanimi garancijami oziroma poroštvi na obrazcu GP-I.
Podatke izkažemo v treh stolpcih glede na osnovno razvrstitev poročila na naročnika garancije/poroštva:
Prvi stolpec izpolnimo, kadar je naročnik garancije/poroštva domača oseba.
Drugi stolpec izpolnimo, kadar je naročnik garancije/poroštva tuja oseba.
V tretji stolpec vpišemo skupni podatek za domače in tuje osebe.
Podatke izkažemo v mio SIT, za preračun uporabimo srednji tečaj Banke Slovenije na zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča.
V rubrike od 1 do 5 vpišemo podatke o stanju in prometu izdanih garancij/poroštev glede na naslednje kriterije:
1 – Stanje izdanih garancij/poroštev na zadnji dan v mesecu
2 – Stanje izdanih garancij/poroštev glede na sedež tuje osebe
3 – Stanje izdanih garancij/poroštev glede na vrsto posla
4 – Stanje izdanih garancij/poroštev glede na rok veljavnosti
5 – Promet v mesecu
Rubrika 1 – Stanje izdanih garancij/poroštev na zadnji dan v mesecu (glede na valuto):
V vrsticah rubrike izkažemo valutno strukturo izdanih garancij/poroštev na zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča. Navedemo največ štiri valute, ki so vrednostno največje, ostale izkažemo v postavki “ostalo”. Stanje vpišemo v stolpce 1, 2 in 3.
Rubrika 2 – Stanje izdanih garancij/poroštev glede na sedež tuje osebe:
Podatek vpišemo v rubriko samo v primeru, ko je naročnik garancije/poroštva tuja oseba. V vrstice rubrike vpišemo ime največ štirih držav, kjer je sedež tuje osebe in je vrednost garancij/poroštev največja, ostale tuje osebe so združene v postavki “ostalo”. Stanje vpišemo v stolpec 2 in ga ponovimo v stolpcu 3.
Rubrika 3 – Stanje izdanih garancij/poroštev glede na vrsto posla:
Stanje vpišemo v stolpce 1, 2 in 3 glede na naročnika garancije/poroštva in glede na vrsto posla, za katerega je garancija/poroštvo izdano. V primeru, da v rubriki ni navedena vrsta posla, za katerega je izdana garancijo/poroštvo in je znesek v skupnem stanju visok, vrsto posla vpišemo v vrstico rubrike. V primeru, da je znesek v skupnem stanju zanemarljiv, tak posel uvrstimo v postavko “ostalo”.
Rubrika 4 – Stanje izdanih garancij/poroštev glede na rok veljavnosti:
Stanje garancij/poroštev vpišemo v stolpce 1, 2 in 3 in jih izkažemo glede na rok veljavnosti garancije/poroštva (kratkoročne, dolgoročne).
Rubrika 5 – Promet v mesecu:
Podatke o prometu v mesecu, za katerega se poroča, vpišemo v stolpce 1, 2 in 3. Upoštevamo naslednje kriterije: odobrene nove garancije/poroštva, izdane nove garancije/poroštva in vnovčenje garancij/poroštev.
Izpolnimo še identifikacijske podatke v rubrikah o garantu/poroku in poročevalcu.
Rubrika – Podatki o garantu/poroku:
Vpišemo matično številko garanta/poroka, naziv in sedež ter ime in priimek odgovorne osebe. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe garanta/poroka in žig.
Rubrika – Podatki o poročevalcu:
Vpišemo ime in priimek osebe, ki je izdelala poročilo ter številko telefona in faxa.
Vpišemo kraj in datum izdelave poročila.
F) POROČILO O ZAVAROVANJIH
Zavarovalnice mesečno poročajo o stanju in prometu v zvezi z izdanimi zavarovanji, ki se navezujejo na kreditne posle s tujino na obrazcu KP-Z.
V rubrike od 1 do 3 vpišemo naslednje podatke:
1 – Stanje izdanih zavarovanj na zadnji dan v mesecu
2 – Višina novo odobrenih zavarovanj
3 – Višina zavarovalnine
Promet in stanja izkazujemo v originalnih valutah ter v mio SIT, za preračun uporabimo srednji tečaj Banke Slovenije na zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča.
Rubrika 1 – Stanje izdanih zavarovanj na zadnji dan v mesecu:
V vrsticah rubrike izkažemo stanje izdanih zavarovanj iz naslova vseh sklenjenih zavarovanj kreditnih poslov s tujino (znesek zavarovalnih vsot) na zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča. Ločeno navedemo podatke za kratkoročne in dolgoročne obveznosti v originalni valuti ter v mio SIT.
Rubrika 2 – Višina novo odobrenih zavarovanj:
Podatke o prometu v mesecu, za katerega se poroča, vpišemo ločeno po zavarovancih in tuji osebi prejemniku zavarovanja. Vpišemo zneske zavarovanj glavnic in skupni znesek zavarovanj posla, ločeno v originalni valuti ter v mio SIT.
Rubrika 3 – Višina zavarovalnine:
V vrsticah rubrike izkažemo stanje nerealiziranih zahtevkov iz naslova zavarovalnine na zadnji dan v mesecu in višino izplačane zavarovalnine v mesecu, za katerega se poroča, ločeno po tujih osebah.
Izpolnimo še identifikacijske podatke v rubrikah o izdajatelju zavarovanja in poročevalcu.
Rubrika – Podatki o izdajatelju zavarovanja:
Vpišemo matično številko zavarovalnice, naziv in sedež ter ime in priimek odgovorne osebe. V rubriki je prostor za podpis odgovorne osebe in žig.
Rubrika – Podatki o poročevalcu:
Vpišemo ime in priimek osebe, ki je izdelala poročilo ter številko telefona in faxa.
Vpišemo kraj in datum izdelave poročila.
To navodilo, vključno z obrazci in šifranti, začne veljati 1. 1. 1999 in se uporablja za registracijo in poročanje o poslovnih dogodkih nastalih od 1. 1. 1999 dalje.
Ljubljana, dne 21. decembra 1998
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost