Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4710. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda, stran 8621.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 34. seji dne 12. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje središča Bleda, ki jih je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije pod številko naloge UI 1893.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– grafični prikaz, ki določa razmejitve ter merila in pogoje za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1 : 1000,
– povzetek usmeritev in opredelitev iz planskih dokumentov,
– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v prostor ter
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve ali drugega posega,
– merila in pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za prometno urejanje in urejanje sistemov zvez,
– merila in pogoje za komunalno in energetsko opremljanje,
– merila in pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Pogoji so določeni za celotno obravnavano območje ter za posamezne ureditvene enote.
4. člen
(1) Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, promet, gostinstvo, turizem in storitve.
(2) Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura, uprava, cerkev in svobodni poklici.
(3) Gostinstvo po tem odloku je gostinska dejavnost, ki se odvija v naslednjih vrstah gostinskih obratov: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, obrati za pripravo in dostavo jedi ter turistične kmetije. Za gostinstvo po tem odloku se ne šteje dejavnost, ki se odvija v počitniških hišah in apartmajih, planinskih in drugih domovih ter kampih.
(4) Sekundarna bivališča po tem odloku so počitniške hiše, počitniška stanovanja, počitniški apartmaji in druge bivalne površine, ki jih lastnik uporablja delno ali pretežno za lastne potrebe in mu ne služijo za trajno bivanje.
(5) Javno dostopne površine so površine, na katere ima javnost prost dostop, ne glede na lastništvo.
(6) Javni program so dejavnosti, ki so vsaj delno vezane na delo s strankami ali na obisk javnosti.
(7) Regulacijska linija je črta, ki omejuje površine, ki so potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih površin in je določena v grafičnem prikazu.
(8) Gradbena linija je črta, na katero mora biti postavljena fasada objekta in je določena v grafičnem prikazu.
(9) Gradbena meja določa skrajni zunanji rob, do katerega lahko seže tloris objekta in je določena v grafičnem prikazu.
(10) Indeks zazidanosti je razmerje med površino zemljišča/parcele in zazidano površino objekta.
II. MEJA OBMOČJA, KI SE UREJA S PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI
5. člen
Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, obsega središče Bleda.
Meja območja poteka od izhodiščne točke v jugozahodnem vogalu Grajskega kopališča, parc. št. 380 k.o. Bled, ki leži ob severni obali jezera pod gradom, poteka po zahodni meji parc. št. 380 in v isti liniji prečka parc. št. 381 (Kidričeva cesta), na meji s parcelo 387/1 se obrne proti vzhodu in poteka po severni meji parc. št. 381, po zahodnem in severnem robu parc. št. 378/1, po severnem robu parc. št. 378/2 in 378/3, po zahodnem in severnem robu parc. št. 6, se obrne proti jugu in poteka po vzhodnem robu parc. št. 7/4, potem se meja obrne na vzhod in poteka po severnem robu parc. št. 4/1, nato se obrne na sever in poteka po zahodnem robu parc. št. 867/1 ter se obrne proti vzhodu v podaljšku severnega roba parc. št. 13/5, poteka po severnem robu parc. št. 13/5, po zahodnem in severnem robu parc. št. 13/9, prečka parc. št. 866/1 v podaljšku severnega roba parc. št. 13/9, teče po zahodnem robu parc. št. 14/2, po severnem robu parc. št. 865, po severnem robu parc. št. 16/3 in 16/4, prečka parc. št. 413/1 (Grajska cesta) v podaljšku vzhodnega roba parc. št. 16/2, poteka po severnem robu parc. št. 413/1 proti vzhodu in se v zahodnem vogalu parcele 860 obrne proti severu, poteka po zahodnem robu parc. št. 860, v isti smeri prečka parc. št. 871 (Prešernova cesta), nato poteka proti vzhodu po severnem robu parcele 871 proti vzhodu do parcele št. 298/6, tu se obrne na sever in poteka po zahodnem robu parc. št. 298/6, 298/5 in 301, kjer se obrne na vzhod in poteka po severnem robu parc. št. 301, 300/5, 304/1, potem se obrne na jug in poteka po vzhodnem robu parc. št. 304/1, 314/1, 314/2 do parcele 872 (Mladinska cesta), nato pravokotno prečka parc. št. 872 (Mladinska cesta), od tu poteka po severozahodnem robu parc. št. 323/3, po severnem in vzhodnem robu parc. št. 321/9, po vzhodnem robu parc. št. 323/4, 323/3, 897, po severnem robu parc. št. 1156 (Prešernova cesta), pravokotno prečka parcelo 85/6 (Trubarjeva cesta), nato poteka proti jugu po vzhodnem robu parc. št. 1156, po severnem robu parc. št. 88/1, 87/1, 89/4, 90/3 ter v podaljšku prečka parc. št. 1157 (Grič), potem poteka po sverovzhodnem robu parc. št. 1157 do parcele 1214/2 (Grič), potem se meja obrne proti severovzhodu in poteka po severozahodnem robu parcele 1214/2, nato pravokotno prečka parcelo 1214/2 v podaljšku severnega roba parcele 106/3, poteka po severnem robu parcel št. 106/3 in 106/1, od tu poteka proti severu po zahodnem robu parcele št. 1217/2 (Seliška ulica), prečka parcelo 1217/2 v podaljšku severovzhodnega robu parcele 114/11, potem poteka po severnem in vzhodnem robu parc. št. 114/11, potem poteka proti vzhodu po severnem robu parc. št. 1155/6, potem prečka parcelo 1155/1 in 320/2 iz jugovzhodnega vogala parc. 114/2 do vzhodnega vogala parcele 320/10, nato poteka po južnem in vzhodnem robu parcele 320/10 proti jugozahodu do Koritenske ceste, po severnem robu parc. št. 326/2, 327/2, po vzhodnem robu parc. št. 328/4 (pot) in jo prečka v podaljšku južnega roba parcele št. 329/4, po južnem robu parc. št. 329/4, 41/9 in 41/4 po vzhodnem robu parc. št. 1154/3 v podaljšku južnega robu parcele 335/2, poteka proti vzhodu po južnem in zahodnem robu parc. št. 335/2, po južnem in zahodnem robu parcele 35/4, po zahodnem robu parcele 36 proti severu, po vzhodnem robu parcele 1153 nazaj proti jugu ter prečka parcelo 1153 v podaljšku južnega roba parcele 33/2, po južnem robu parc. št. 33/2, 32, 33/2 in v njenem podaljšku prečka parcelo 1151/1, potem poteka po južnem in zahodnem robu parcele 44/1, 44/6, po vzhodnem robu parcele št. 50/1, 58/3, po vzhodnem in južnem robu parc. št. 58/6, prečka parc. št. 58/2, poteka po južnem robu parc. št. 57/5, 57/5, po severnem in vzhodnem robu parcele št. 57/2, po vzhodnem robu parc. št. 62/3, po vzhodnem in južnem robu parc. 63/3, 63/6 in 62/4, po vzhodnem robu 63/7, 63/8, v nadaljevanju v isti smeri prečka parc. št. 66/1 do parcele št. 67, poteka po jugozahodnem in jugovzhodnem robu parc. št. 66/1, po jugozahodnem robu parc. št. 72/4 do Ulice narodnih herojev, poteka po zahodnem robu parc. št. 71/1, prečka parc. št. 1151/3, poteka po vzhodnem robu parc. št. 1186 (Cankarjeva cesta) proti jugu. Meja prečka parcelo št. 1186 (Cankarjeva cesta) v podaljšku južnega roba parcele 753/4, poteka po južnem robu parc. št. 753/4, po vzhodnem, južnem in zahodnem robu parc. št. 749/1, po zahodnem robu parc. št. 761/5, 761/1, 764/1, po vzhodnem in zahodnem robu parc. št. 766/2, po vzhodnem robu parcele št. 1185/1 (Ulica narodnih herojev) proti jugu, po severnem in vzhodnem robu parc. št. 740/2 in 741, prečka parc. št. 1182 iz jugovzhodnega vogala parcele 741 do severnega vogala parcele 742/1, poteka po vzhodnem robu parcele 1182, po vzhodnem in severnem robu parc. št. 1180 in jo prečka pri skrajni vzhodni točki parc. št. 743/3, nato poteka po vzhodnem robu parc. št. 809/9 (Pod Stražo) proti jugozahodu in jo prečka v podaljšku jugozahodnega roba parcele št. 733/3, potem poteka po južnem robu parc. št. 733/3, 736/3, 736/4, nato prečka parcelo 808/9, 808/7, 808/11, 808/1, 808/10, iz zahodnega vogala parcele 736/4 do jugovzhodnega vogala pomožnega objekta vile Viktorija na parc. št. 808/2, nato poteka po južnem robu parcele št. 808/2 in v njenem zahodnem podaljšku prečka parcelo 808/4, tu se meja obrne na sever in poteka po zahodnem robu parcele 808/4, nato po južnem robu parcele 805/1, po južnem in zahodnem robu parcele 831/15 ter v podaljšku zahodnega roba parcele 831/3 prečka parceli 1188 (Cesta Svobode) in 790 do jezera (parcela št. 1144/1). Od tu poteka v ravni črti preko parc. št. 1144/1 (jezero) do izhodiščne točke.
Meja je določena v grafičnem prikazu v merilu 1:1000.
6. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za naslednje ureditvene enote:
-----------------------------------------------------------------
Naziv ureditvene enote           Oznaka
-----------------------------------------------------------------
Pod skalo                   M 1
ob Cesti Svobode                M 2
ob Prešernovi cesti              M 3
ob Prešernovi cesti              M 4
ob Prešernovi cesti              M 5
ob Prešernovi cesti              M 6
ob Ljubljanski cesti              M 7
Grič                      M 8
nad Hotelom Trst                M 9
ob Ulici narodnih herojev           M 10
ob Ljubljanski cesti              M 11
ob Ljubljanski cesti              M 12
ob Ribenski cesti               M 13
Hotel Astoria                 H 1
Vila Vovk                   H 2
Hotela Jelovica in Labod            H 3
Bellevue                    H 4 (rezervat za
                        dolgoročni razvoj)
Vila Rikli                   H 5
Vila Prešeren                 H 6
Blegaš                     H 7
Hotel Park                   H 8
Hotel Krim                   H 9
Hotel Union                  H 10
Vila Ribič                   H 11
Depandansa Jadran               H 12
Grand Hotel Toplice              H 13
Hotel Trst                   H 14
Hotel Korotan                 H 15
Hotel Golf                   H 16
Hotel Kompas                  H 17
Hotel Lovec                  H 18
Vila Viktorija                 H 19
Belvedere                   H 20 (rezervat za
                        dolgoročni razvoj)
Avtobusna postaja               T 1
Kazina                     T 2
Trgovski center                T 3
Pošta                     T 4
Trgovina ob Ljubljanski cesti         T 5
Bencinski servis ob Ljubljanski cesti – jug  T 6
sv. Martin                   I 1
Bogatin                    I 2
zdravstveni dom                I 3
gostinska šola                 I 4
Mežakla                    I 5
Festivalna dvorana               I 6
Partizan                    I 7 (rezervat za
                        dolgoročni razvoj)
Pongračeva vila                I 8
Policija                    I 9
Gozdno gospodarstvo              I 10
Grajsko kopališče               R 1
Kopališče Toplice               R 2
Terme                     R 3 (rezervat za
                        dolgoročni razvoj)
Plemljev park                 Z 1
Grajsko pobočje                Z 2
Zdraviliški park                Z 3
Park pod Bellevuejem              Z 4
Park pred Festivalno dvorano          Z 5
Pongračev park                 Z 6
Minigolf                    Z 7
Park ob Riklijevi vili             Z 8
Park ob obali                 Z 9
Razgledišče                  Z 10
Obala pod Toplicami              Z 11
Obala pod Stražo                Z 12
Park nad Toplicami               Z 13
Park Belvedere                 Z 14
Blejsko jezero                 J 1
-----------------------------------------------------------------
Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji in meje ureditvenih enot so določene v grafičnem prikazu.
III. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
7. člen
Skupni pogoji veljajo za vse istovrstne ureditvene enote, razen če v posebnih pogojih ni določeno drugače.
1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugega posega
MEŠANA RABA (M)
Pod skalo (M1)
8. člen
V ureditveni enoti Pod skalo (M1) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja, in sicer le v obstoječem številu,
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma,
– gostinstvo,
– storitve za potrebe turizma,
– poslovni prostori za dejavnosti, povezane s turizmom in kulturo.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave do 20% obstoječe zazidane površine
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov, pri tem se ne smejo povečati kapacitete (stanovanja, kapacitete za trgovino ali gostinstvo),
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe (npr. nad stolpiči), odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s transparentnim kovinskim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču, za gostinsko dejavnost se parkirišča dopustijo tudi na javnih parkiriščih.
Ob Cesti svobode (M2)
9. člen
V ureditveni enoti ob Cesti svobode (M2) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja, v obstoječih objektih le v obstoječem številu, v novih objektih po eno stanovanje,
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma,
– gostinstvo,
– storitve za potrebe turizma,
– poslovni prostori za dejavnosti, povezane s turizmom in kulturo.
Pritličje mora biti najmanj 3/4 površine namenjeno javnemu programu.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave (razen za obstoječ objekt kurilnice),
– nadzidave (razen za obstoječ objekt kurilnice),
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnji objektov na parceli 363/15 (en objekt) in na parcelah 363/1, 363/18, na obeh parcelah skupno en objekt, objekt kurilnice je potrebno odstraniti ali vključiti v nov objekt,
– postavitve vrtnih ut, pergol, steklenjakov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: povečanje obstoječih objektov do 10% obstoječe zazidane površine, na JZ fasadi je (preko gradbene linije) do regulacijske linije dopustna postavitev pergole ali steklenjaka,
– izraba za parcelo 363/15 (dopusten en objekt) znaša i=0,3,
– max. zazidana površina (dopusten en objekt) na parcelah 363/1 in 363/18 znaša 200m2,
– višina: največ K+P+1+M, vhod do 30 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid do 30 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe (npr. nad stolpiči), višina slemena nove strehe ne sme preseči najvišjega slemena obstoječe prečne strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– ograjevanje zemljišča: dopustno je na severni in vzhodni strani, dopustna je živa meja ali lesene oblice,
– začasni objekti so lahko postavljeni na površinah pred objekti do Ceste svobode,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču, razen za obstoječo gostinsko dejavnost se parkirišča dopustijo tudi na javnih parkiriščih.
Ob Prešernovi cesti (M3)
10. člen
V ureditveni enoti ob Prešernovi cesti (M3) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe turizma in stanovanjskih območij, ki so:
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah,
– gostinstvo,
– storitve, ki ne motijo okolice,
– poslovni prostori za dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje,
– zdravstvo (in sicer le dejavnosti, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščene v podrazred specialistične ambulantne dejavnosti in v razred druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih.
Za objekt Prešernova cesta 34 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto, spremembe namembnosti pomožnih objektov (garaž) niso dopustne,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov: vrtna uta ali pergola kot samostojni objekti, nadstreški in steklenjaki dodani k obstoječemu objektu,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– dozidave pomožnih objektov niso dopustne.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: v okviru grafično določene gradbene linije in gradbene meje, na severni fasadi so dopustne dozidave do 20% obstoječe zazidane površine,
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Ob Prešernovi cesti (M4)
11. člen
V ureditveni enoti ob Prešernovi cesti (M4) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe turizma in stanovanjskih območij, ki so:
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah,
– gostinstvo,
– storitve, ki ne motijo okolice,
– poslovni prostori za dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje,
– zdravstvo (in sicer le dejavnosti, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščene v podrazred specialistične ambulantne dejavnosti in v razred druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih.
Za objekt Prešernova cesta 35 (nad Škrbino) so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave do 10% obstoječe zazidane površine,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov (vrtna uta, pergola, steklenjak, nadstrešnica),
– dozidave pomožnih objektov niso dopustne.
Pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 na zemljišču (gradbeni parceli),
– vrsta (tip) stavbe: vila,
– tloris: razmerje stranic osnovnega stavbnega volumna 2:3, v okviru grafično določene gradbene linije in gradbene meje,
– višina: največ K+P+1+M, vhod do 30 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid do 30 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe (npr. nad stolpiči), odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za objekt Prešernova cesta 37 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave do 10% obstoječe zazidane površine,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov (vrtna uta, nadstrešnica, pergola, steklenjak).
– dozidave pomožnih objektov niso dopustne.
Za objekt Prešernova cesta 37 so pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,4 znotraj grafično določene gradbene meje,
– vrsta (tip) stavbe: vila,
– višina: največ K+VP+1+M, višina vhoda do 70 cm nad urejenim terenom, višina kolenčnega zidu do 80 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe (npr. nad stolpiči), odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za objekt Prešernova cesta 39 – Plemljeva vila so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave do 20% do obstoječe zazidane površine za potrebe funkcionalnih izboljšav, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– dozidave pomožnih objektov niso dopustne,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Prešernova cesta 39 – Plemljeva vila so pogoji za oblikovanje:
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strešine, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pri obnavljanju ali dozidavanju stavbe je potrebno ohranjati kvalitetno oblikovane arhitekturne elemente, členitev fasade, razporeditev odprtin,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Ob Prešernovi cesti (M5)
12. člen
V ureditveni enoti ob Prešernovi cesti (M5) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe turizma in stanovanjskih območij, ki so:
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah,
– gostinstvo,
– storitve, ki ne motijo okolice,
– poslovni prostori za dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje,
– zdravstvo (in sicer le dejavnosti, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščene v podrazred specialistične ambulantne dejavnosti in v razred druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih.
Za objekta Prešernova cesta 29 in 31 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– nadzidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto, spremembe namembnosti pomožnih objektov niso dopustne,
– novogradnje objektov,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekta Prešernova cesta 29 in 31 so pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 znotraj grafično določene gradbene meje,
– najmanjši odmik od parcelne meje 4 m (kjer ni določena gradbena meja ali gradbena linija),
– višina: največ K+VP+1+M, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina kolenčnega zidu do 80 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Ob Prešernovi cesti (M6)
13. člen
V ureditveni enoti ob Prešernovi cesti (M6) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe turizma in stanovanjskih območij, ki so:
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah,
– gostinstvo,
– storitve, ki ne motijo okolice,
– poslovni prostori za dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje,
– zdravstvo (in sicer le dejavnosti, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščene v podrazred specialistične ambulantne dejavnosti in v razred druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih.
Za objekte Prešernova cesta 15, 17, 19, 21 in 25 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– nadzidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto, spremembe namembnosti pomožnih objektov niso dopustne,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekte Prešernova cesta 15, 17, 19, 21 in 25 so pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 znotraj grafično določene gradbene meje,
– najmanjši odmik od parcelne meje 4 m (kjer ni določena gradbena meja ali gradbena linija),
– višina: največ K+P+1+M, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina kolenčnega zidu do 80 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe (npr. nad stolpiči), odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za objekt Prešernova cesta 11 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto, spremembe namembnosti pomožnih objektov niso dopustne,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Prešernova cesta 11 so pogoji za oblikovanje (v primeru nadomestitve obstoječega objekta):
– tloris: enaka površina sedanji zazidani površini z dopustno toleranco od –20% do +10%, ob Prešernovi cesti dopustno odstopanje od grafično določene gradbene linije na 1/2 dolžine fasade, tako da poudarjen vhodni del sega do 2 m proti Prešernovi cesti (podobno sedanjemu vhodnemu delu),
– višina: največ K+P+1+M, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina kolenčnega zidu do 30 cm,
– streha: naklon strešin in višina slemena morajo biti enaki naklonu strešin oziroma višini slemena strehe na gasilskem domu, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, smer slemena poteka v smeri daljše stranice objekta (vzporedno s Prešernovo cesto), višina slemena prečne strehe nad poudarjenim vhodnim delom ne sme biti višja od višine vzdolžnega slemena, odpiranje strešin je dopustno do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za objekt Prešernova cesta 13 – gasilski dom je dopustna tudi gasilska dejavnost.
Za objekt Prešernova cesta 13 – gasilski dom so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto, spremembe namembnosti pomožnih objektov niso dopustne,
– novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Prešernova cesta 13 – gasilski dom so pogoji za oblikovanje (v primeru nadomestitve obstoječega objekta):
– tloris: enaka površina sedanji zazidani površini z dopustno toleranco od -20% do +10%,
– višina: največ K+P+1+M, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina kolenčnega zidu do 30 cm,
– streha: naklon strešin in višina slemena morajo biti enaki naklonu strešin oziroma višini slemena obstoječe strehe, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin je dopustno do 1/3 dolžine posamezne strešine, smer slemena osnovne strehe mora potekati vzporedno s Prešernovo cesto,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Ob Ljubljanski cesti (M7)
14. člen
V ureditveni enoti ob Ljubljanski cesti (M7) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja (v obstoječem obsegu),
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma,
– gostinstvo,
– storitve za potrebe turizma,
– poslovni prostori za dejavnosti, povezane s turizmom, kulturo in druge dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje,
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih.
Pritličje objektov Ljubljanska cesta št. 1 in št. 3 mora biti najmanj 3/4 površine namenjeno javnemu programu.
Za objekte Ljubljanska cesta 1, 3 in 3a so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– nadzidave (samo za objekt Ljubljanska cesta 3a),
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekte Ljubljanska cesta 1, 3 in 3a so pogoji za oblikovanje:
– tloris: do +30% večji od obstoječe zazidane površine, dolžina fasade ob Ljubljanski cesti je največ 20 m,
– višina: nadzidave so dopustne samo za objekt Ljubljanska cesta 3a do K+P+1+M, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina kolenčnega zidu do 30 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– pomožni objekt (kiosk) pred objektom Ljubljanska cesta 1 lahko sega preko gradbene linije do regulacijske linije,
– začasne objekte je dopustno postavljati pred osnovnimi objekti do regulacijske linije Ljubljanske ceste,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Grič (M8)
15. člen
V ureditveni enoti Grič (M8) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe turizma in stanovanjskih območij, ki so:
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah,
– gostinstvo,
– storitve, ki ne motijo okolice,
– poslovni prostori za dejavnosti,
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– nadzidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov.
Pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 na zemljišču (gradbeni parceli),
– najmanjši odmik od parcelne meje: 4 m,
– višina: največ K+P+1+M, vhod do 30 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid do 30 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom, oblice,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Nad Hotelom Trst (M9)
16. člen
V ureditveni enoti nad Hotelom Trst (M9) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja (v obstoječem obsegu),
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma,
– storitve za potrebe turizma.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– nadzidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za ureditveno enoto.
Pogoji za oblikovanje:
– višina: dopustne so nadzidave za nujno potrebne funkcionalne izboljšave in za poenotenje vertikalnega gabarita, višina kolenčnega zidu do 30 cm,
– streha: enak naklon strešin od 25° do 35°, višina slemena nove strehe ne sme preseči višine slemena obstoječe strehe,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– ograjevanje zemljišča: živa meja,
– parkirišča je potrebno zagotoviti delno na lastnem zemljišču, delno pa na javnih parkiriščih.
Ob Ulici narodnih herojev (M10)
17. člen
V ureditveni enoti Ob Ulici narodnih herojev (M10) – so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe turizma in stanovanjskih območij, ki so:
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah,
– gostinstvo,
– storitve, ki ne motijo okolice,
– poslovni prostori za dejavnosti,
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih.
Za objekte Ulica narodnih herojev 5, 6, in 7 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnja objekta na parcelah 72/4 in 66/1 k.o. Želeče, sicer pa kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekte Ulica narodnih herojev 5, 6, in 7 so pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 znotraj grafično določene gradbene meje,
– najmanjši odmik od parcelne meje: 4m,
– vrsta (tip) stavbe: vila,
– višina: največ K+VP+1+M, vhod do 100 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid do 30 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Ob Ljubljanski cesti (M11)
18. člen
V ureditveni enoti ob Ljubljanski cesti (M11) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma,
– gostinstvo,
– storitve za potrebe turizma,
– poslovni prostori za dejavnosti, povezane s turizmom, kulturo in druge dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje,
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih.
Pritličje objektov mora biti najmanj 3/4 površine namenjeno javnemu programu.
Za objekt Ljubljanska cesta 12 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Ljubljanska cesta 12 so pogoji za oblikovanje:
– določena je gradbena linija ob Ljubljanski cesti, najmanjši odmik od parcelne meje 4 m (kjer ni določena gradbena linija),
– tloris: dopustne so dozidave do +30% obstoječe zazidane površine,
– višina: poviševanje slemena ni dopustno,
– streha: enak naklon strešin od 350 do 450, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za objekt Ljubljanska cesta 14 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Ljubljanska cesta 14 so pogoji za oblikovanje:
– določena je gradbena linija ob Ljubljanski cesti, najmanjši odmik od parcelne meje 4 m (kjer ni določena gradbena linija),
– orientacija: vzdolžno z Ljubljansko cesto,
– tloris: razmerje stranic osnovnega tlorisa min. 2:3, dopustne so dozidave do +30% obstoječe zazidane površine, dolžina fasade ob Ljubljanski cesti je največ 20 m,
– višina: poviševanje slemena ni dopustno,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za parcelo št. 57/3 ob Ljubljanski cesti so dopustne naslednje vrste posegov:
– novogradnja objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za parcelo št. 57/3 ob Ljubljanski cesti so pogoji za oblikovanje:
– določena je gradbena linija ob Ljubljanski cesti, najmanjši odmik od parcelne meje 4 m (kjer ni določena gradbena linija),
– orientacija: vzdolžno z Ljubljansko cesto,
– tloris: do 200 m2 zazidane površine, razmerje stranic osnovnega tlorisa min. 2:3, dolžina fasade ob Ljubljanski cesti je največ 20 m,
– višina: največ K+P+1+M, višina vhoda do 30 cm nad urejenim terenom, višina kolenčnega zidu do 30 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, sleme v smeri daljše stranice in vzporedno z Ljubljansko cesto, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču,
– uvoz mora biti iz obstoječe poti v želeče ali združen z uvozom za objekt Ljubljanska cesta 14 z Ljubljanske ceste.
Za objekt Ulica narodnih herojev 3 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Ulica narodnih herojev 3 so pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 na zemljišču (gradbeni parceli),
– najmanjši odmik od parcelne meje 4 m,
– streha: dopusten naklon strešin je enak obstoječemu ali naklon do 35°, višine slemena ni dopustno povišati,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pri arhitekturnem oblikovanju je treba ohranjati osno zasnovo objekta (simetrala pravokotno na Ljubljansko cesto),
– pomožni objekti: priključeni pomožni objekti k osnovnemu objektu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak, pergola,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Ureditvena enota ob Ljubljanski cesti (M12)
19. člen
V ureditveni enoti ob Ljubljanski cesti (M12) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe turizma in stanovanjskih območij, ki so:
– trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah,
– gostinstvo,
– storitve, ki ne motijo okolice,
– poslovni prostori za dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje,
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih.
Pritličje objektov mora biti najmanj 3/4 površine namenjeno javnemu programu.
Za objekt Ljubljanska cesta 20 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov.
Za objekt Ljubljanska cesta 20 so pogoji za oblikovanje:
– orientacija: vzdolžno ob Ljubljanski cesti,
– najmanjši odmik od parcelne meje 4 m,
– tloris: dopustne so dozidave za funkcionalne izboljšave objekta do +20% obstoječe zazidane površine, razmerje stranic osnovnega volumna objekta mora biti min. 2:3,
– višina: poviševanje slemena ni dopustno,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je en samostojnen objekt za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, lesene oblice,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču,
– zemljišča parc. št. 44/1 in 33/2 se urejajo kot parkovne površine; začasno, do ureditve območja Union, je dopustna postavitev kioska za sadje in zelenjavo ter za časopis in trafiko.
Ob Ribenski (M13)
20. člen
V ureditveni enoti ob Ribenski (M13) so dopustne naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe turizma in stanovanjskih območij, ki so:
– trgovina na drobno,
– gostinstvo,
– storitve, ki ne motijo okolice,
– poslovni prostori za dejavnosti,
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti),
– izobraževanje odraslih,
– predelovalne dejavnosti (do 100 m2 brez zunanjih deponij), ki bistveno ne povečujejo prometa in so povezane z razvojem turizma in z bivanjem.
Za objekt Ljubljanska cesta 26 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– nadzidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Ljubljanska cesta 26 so pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 na zemljišču (gradbeni parceli),
– orientacija: vzdolžno z Ljubljansko cesto,
– najmanjši odmik od parcelne meje: 4m,
– tloris: razmerje stranic osnovnega stavbnega volumna 2:3,
– višina: največ K+P+1+M, vhod do 30 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid do 80 cm,
– streha: dvokapnica, smer slemena vzporedno z daljšo stranico objekta in vzporedno z Ljubljansko cesto, enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je po en samostojni objekt pri vsakem posameznem objektu za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za objekt Ribenska 4 – Vila so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcija objekta,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Ribenska 4 – Vila so pogoji za oblikovanje:
– potrebno je ohranjanje objekta kot celote, posameznih arhitekturnih elementov in detajlov, razmerij in členitve fasade,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopusten je samostojen objekt za vse potrebe (garažiranje, drva, kolesa, športna in vrtna oprema ipd.) ter dodatno vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za druge objekte in zemljišča v ureditveni enoti ob Ribenski (M8) so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– nadzidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov,
– postavitve pomožnih objektov.
Za druge objekte v ureditveni enoti ob Ribenski (M8) so pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 na znotraj gradbene meje,
– najmanjši odmik od parcelne meje: 4m,
– višina: največ K+P+M, vhod do 30 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid do 120 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: prosto stoječi: en združen pomožni objekt, vrtna uta, priključeni osnovnemu objektu: nadstrešek nad vhodom, steklenjak, pergola,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Ureditvene enote za gostinstvo (H)
Hotel Astoria (H1)
21. člen
V ureditveni enoti Hotel Astoria (H1) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da so locirane v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 3/4 posamezne etaže.
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti objekta (alkoholne in brezalkoholne pijače, tobačni izdelki, medicinski in ortopedski izdelki, kozmetični izdelki, specializiran izbor tekstila oziroma oblačil, usnjeni izdelki, časopisi, revije, knjige, športna oprema, cvetličarna, prodaja ur, nakita in bižuterije, spominki, umetniški izdelki in drugi sorodni proizvodi),
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti, vezane na preventivni zdraviliški turizem),
– izobraževanje odraslih.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave za potrebe izboljšanja kvalitete obstoječih kapacitet, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov, in sicer le pergola in vrtna uta,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– streha: ravna do 25° z enakim naklonom strešin, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe,
– kritina: svetlo sive barve,
– rekonstrukcije fasade ter razširitve in/ali zasteklitve balkonov so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ali razširitev in/ali zasteklitev posamičnih balkonov ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– širina južne fasade hotela se z dozidavami ne sme povečevati,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) hotela, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita hotela,
– ograje: živa meja, na južni strani ograjevanje ni dopustno,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred južno fasado do regulacijske linije Prešernove ceste,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču in v sklopu skupnih izvennivojskih parkirišč.
Penzion Vovk (H2)
22. člen
V ureditveni enoti Vila Vovk (H2) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave za izboljšanje kvalitete nastanitve in za potrebe gostinske storitve prehrane, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov (pergola, vrtna uta),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: dozidave do 20% obstoječe zazidane površine, dozidave v smeri V-Z morajo biti izvedene simetrično,
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) objekta, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita objekta,
– ograje: živa meja,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred objektom do regulacijske linije Prešernove ceste,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Hotela Jelovica in Labod (H3)
23. člen
V ureditveni enoti Hotela Jelovica in Labod (H3) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da so locirane v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 3/4 posamezne etaže:
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti objekta (alkoholne in brezalkoholne pijače, tobačni izdelki, medicinski in ortopedski izdelki, kozmetični izdelki, specializiran izbor tekstila oziroma oblačil, usnjeni izdelki, časopisi, revije, knjige, športna oprema, cvetličarna, prodaja ur, nakita in bižuterije, spominki, umetniški izdelki in drugi sorodni proizvodi),
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti, vezane na preventivni zdraviliški turizem),
– izobraževanje odraslih.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
V ureditveni enoti Hotela Jelovica in Labod (H3) so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave za potrebe gostinske storitve prehrane in rekreacije kot spremljajoče dejavnosti, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov, in sicer le pergola, vrtna uta,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– streha: ravna do 10°,
– kritina: svetlo sive barve,
– dozidave so dopustne v kleti in pritličju na južni strani hotela Jelovica, vertikalni gabarit dozidave ne sme preseči kote pritličja + 1 m; dozidave hotela Labod niso dopustne,
– rekonstrukcije fasade ter razširitve in/ali zasteklitve balkonov so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ali razširitev in/ali zasteklitev posamičnih balkonov ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– širina južne fasade hotela se z dozidavami ne sme povečevati,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) hotela, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita hotela,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred severno fasado do regulacijske linije ter na južni terasi hotela Labod,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču, za potrebe izvennivojskega parkiranja/garažiranja je varovana površina med hotelom Jelovica in Bogatinom na zemljišču, določenem v grafičnem prikazu.
Vila Rikli (H5)
24. člen
V ureditveni enoti Vila Rikli (H5) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane,
– kulturne dejavnosti z javnim programom.
Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave za nujno potrebne funkcionalne izboljšave objekta, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov (pergola, vrtna/parkovna uta),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris, višina stavbe in streha se ne smeta spreminjati, dopustne se manjše dozidave do 10% zazidane površine v kleti in pritličju za nujno potrebne funkcionalne izboljšave,
– kritina: svetlo sive barve,
– pri rekonstrukciji fasade se mora ohraniti členitev na osnovne fasadne ploskve in njene dele, ritem odprtin, arhitekturne elemente in ornamente,
– visokodebelno vegetacijo v bližini vile je potrebno ohraniti oziroma v primeru sanitarne sečnje nadomestiti,
– ograjevanje zemljišča ni dopustno, razen ob cesti, kjer je dopustna živa meja do 60 cm,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred objektom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču in na površinah proti Vili Prešeren.
Vila Prešeren (H6)
25. člen
V ureditveni enoti Vila Prešeren (H6) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov, in sicer le pergola,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris, višina stavbe in streha se ne smeta spreminjati,
– kritina: svetlo sive barve,
– pergolo je dopustno postaviti nad južno – ob jezersko gostinsko teraso,
– ograjevanje zemljišča ni dopustno,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na južni terasi,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Hotel Blegaš (H7)
26. člen
V ureditveni enoti Hotel Blegaš (H7) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane,
– trgovina na drobno, v pritličju (ob Ljubljanski cesti).
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da so locirane v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 3/4 posamezne etaže:
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti), lahko tudi v nadstropju,
– izobraževanje odraslih.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave za potrebe gostinske storitve prehrane, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnja objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: v okviru grafično določene gradbene linije in gradbene meje, na SV fasadi so dopustne dozidave za funkcionalne izboljšave obstoječega objekta do 20% obstoječe zazidane površine,
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) objekta, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita objekta,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom, lesene oblice proti parku,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred objektom do regulacijske linije,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču, za gostinsko dejavnost se parkirišča dopustijo na javnih parkiriščih.
Hotel Park (H8)
27. člen
V ureditveni enoti Hotel Park (H8) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti:
v kleti objekta in v skupni površini do 3/4 etaže:
– storitve za potrebe turizma (spremljajoče rekreacijske dejavnosti, pedikerski salon in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
v pritličju objekta:
– trgovina na drobno,
– storitve za potrebe turizma,
v vhodni etaži objekta in v skupni površini do 3/4 etaže:
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti objekta,
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, denarno posredništvo, menjalnica, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski in kozmetični saloni),
v najvišji etaži objekta v skupni površini do 1/2 etaže:
– izobraževanje odraslih,
– spremljajoče rekreacijske dejavnosti.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov (pergola, vrtna uta),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: rjavo rdeče barve ali svetlo sive barve,
– rekonstrukcije fasade so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– z rekonstrukcijo strehe se ne sme poviševati vertikalnega gabarita,
– ograjevanje zemljišča je dopustno le ob Ljubljanski cesti, živa meja do višine 60 cm,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na južni in zahodni strani hotela do regulacijske linije.
Hotel Krim (H9)
28. člen
V ureditveni enoti Hotel Krim (H9) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da so locirane v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 3/4 posamezne etaže:
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti objekta (alkoholne in brezalkoholne pijače, tobačni izdelki, medicinski in ortopedski izdelki, kozmetični izdelki, specializiran izbor tekstila oziroma oblačil, usnjeni izdelki, časopisi, revije, knjige, športna oprema, cvetličarna, prodaja ur, nakita in bižuterije, spominki, umetniški izdelki in drugi sorodni proizvodi),
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti, vezane na preventivni zdraviliški turizem),
– izobraževanje odraslih.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov (ograja, vrtna uta),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– streha: ravna do 25° z enakim naklonom strešin,
– kritina: svetlo sive barve,
– rekonstrukcije fasade ter razširitve in/ali zasteklitve balkonov so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ali razširitev in/ali zasteklitev posamičnih balkonov ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– ograjevanje zemljišča: ob Ljubljanski cesti živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– oporni zid ob Ljubljanski cesti mora biti obložen s kamnom (lomljencem),
– začasni objekti: postavitve so dopustne na zahodni terasi,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču in na skupnih izvennivojskih parkiriščih, za katere je varovana površina v območju R3.
Hotel Union (H10)
29. člen
V ureditveni enoti Hotel Union (H10) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Dodatno so dopustne tudi naslednje dejavnosti za potrebe turizma in bivanja:
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah,
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, finančno posredništvo, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– poslovni prostori,
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti),
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ tri stanovanjske enote. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave za funkcionalne izboljšave in povezave z novim objektom,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov,
– postavitve pomožnih objektov (pergola),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– za obstoječi objekt:
– tloris: dozidave so dopustne na severni strani objekta do 20% obstoječe zazidane površine,
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) objekta, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita objekta,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred objektom do regulacijske linije,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču,
– za nove objekte:
– izraba (i): do 0,3 na zemljišču,
– orientacija: V-Z za osnovno stavbno maso,
– tloris: podolgovat, razmerje stranic osnovnega stavbnega volumna 2:3,
– višina: največ K+P+2+M,
– streha: dvokapnica nad osnovnim tlorisom, naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču,
– površine dvorišča – trga pred objektom morajo biti zvezno povezane z nivojem pločnika Ljubljanske ceste brez vertikalnih ovir,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– visokodebelno vegetacijo na vzhodni strani hotela je potrebno ohraniti oziroma v primeru sanitarne sečnje nadomestiti s kostanji.
V ureditveni enoti Hotel Union (H10) so za objekt Prešernova cesta 2 dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– odstranitev objekta.
Vila Ribič (H11)
30. člen
V ureditveni enoti Vila Ribič (H11) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov (pergola, vrtna uta),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: podolgovat, razmerje stranic osnovnega stavbnega volumna 2:3,
– višina: največ K+P+1+M,
– streha: dvokapnica nad osnovnim tlorisom, naklon strešin od 35° do 45°, odpiranje strešin do 1/3 posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pergolo je dopustno postaviti nad gostinsko teraso,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, lesene oblice,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Vila Jadran (H12)
31. člen
V ureditveni enoti Vila Jadran (H12) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov (pergola),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive barve,
– rekonstrukcije fasade so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) objekta, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita objekta,
– dozidave so dopustne v pritličju in prvem nadstropju, in sicer do največ 20% obstoječe zazidane površine,
– ograjevanje zemljišča je dopustno na vzhodni strani ob Cesti narodnih herojev ter ob južno ležečem stopnišču proti jezeru, dopustna je živa meja ali oblikovno sorodna ograja obstoječi ograji ob stopnišču k jezeru,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred objektom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču in v sklopu skupnih (s hoteloma Toplice in Trst) izvennivojskih parkirišč na površinah, določenih v grafičnem prikazu.
Grand Hotel Toplice (H13)
32. člen
V ureditveni enoti Grand Hotel Toplice (H13) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da so locirane v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 3/4 posamezne etaže.
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti objekta (alkoholne in brezalkoholne pijače, tobačni izdelki, medicinski in ortopedski izdelki, kozmetični izdelki, specializiran izbor tekstila oziroma oblačil, usnjeni izdelki, časopisi, revije, knjige, športna oprema, cvetličarna, prodaja ur, nakita in bižuterije, spominki, umetniški izdelki in drugi sorodni proizvodi),
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti, vezane na preventivni zdraviliški turizem),
– izobraževanje odraslih.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– streha: ravna do 10°,
– kritina: svetlo sive barve,
– rekonstrukcije fasade so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– z rekonstrukcijo strehe se ne sme poviševati vertikalnega gabarita, dopustne so zaokrožitve (povečave) posameznih volumnov na strehi za potrebe funkcionalnih izboljšav in poenotenja stavbnih mas na strehi (strojnice dvigal na strehi, zračniki...), oblikovanje strešnih volumnov mora biti v skladu z razmerji in členitvijo fasade ter oblikovanjem objekta v celoti,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) hotela, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita obstoječega hotela,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na SV terasi.
Hotel Trst (H14)
33. člen
V ureditveni enoti Hotel Trst (H14) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane,
– trgovina na drobno, v pritličju (ob Ljubljanski cesti).
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da so locirane v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 3/4 posamezne etaže.
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti), lahko tudi v nadstropju,
– izobraževanje odraslih.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– streha: ravna do 10°,
– kritina: svetlo sive barve,
– rekonstrukcije fasade so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– z rekonstrukcijo strehe se ne sme poviševati vertikalnega gabarita, dopustne so zaokrožitve (povečave) posameznih volumnov na strehi za potrebe funkcionalnih izboljšav in poenotenja stavbnih mas na strehi (strojnice dvigal na strehi, zračniki...), oblikovanje strešnih volumnov mora biti v skladu z razmerji in členitvijo fasade ter oblikovanjem objekta v celoti,
– teraso na severnem delu objekta ni dopustno nadzidati, dopustna je le začasna platnena streha,
– oporni zid SV gostinske terase mora biti obložen s kamnom (lomljenec), ograja terase mora biti oblikovana skladno z obliko opornega zidu terase, stebrički ograje morajo biti iz kamna – lomljenca,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na SV terasi.
Hotel Korotan (H15)
34. člen
V ureditveni enoti Hotel Korotan (H15) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov (pergola),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive barve,
– rekonstrukcije fasade so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) objekta, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita objekta,
– ograjevanje zemljišča je dopustno na vzhodni strani ob Cesti narodnih herojev ter ob južno ležečem stopnišču proti jezeru, dopustna je živa meja ali oblikovno sorodna ograja obstoječi ograji ob stopnišču k jezeru,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred objektom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču in v sklopu skupnih (s hoteloma Toplice in Trst) izvennivojskih parkirišč na površinah, določenih v grafičnem prikazu.
Hotel Golf (H16)
35. člen
V ureditveni enoti Hotel Golf (H16) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da so locirane v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 3/4 posamezne etaže.
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti objekta (alkoholne in brezalkoholne pijače, tobačni izdelki, medicinski in ortopedski izdelki, kozmetični izdelki, specializiran izbor tekstila oziroma oblačil, usnjeni izdelki, časopisi, revije, knjige, športna oprema, cvetličarna, prodaja ur, nakita in bižuterije, spominki, umetniški izdelki in drugi sorodni proizvodi),
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti, vezane na preventivni zdraviliški turizem),
– izobraževanje odraslih.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Za Hotel Golf so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave za potrebe gostinske storitve prehrane in rekreacije kot spremljajoče dejavnosti, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov (pergola, vrtna uta),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za Hotel Golf so pogoji za oblikovanje:
– streha: ravna do 10°,
– kritina: svetlo sive barve,
– dozidave so dopustne do 20% obstoječe zazidane površine v kleti in pritličju, vertikalni gabarit dozidave ne sme preseči kote pritličja + 1 m,
– rekonstrukcije fasade ter razširitve in/ali zasteklitve balkonov so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– ograja: živa meja, lesene oblice,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za Depandanso Savica so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave za potrebe izboljšanja kvalitete nastanitvenih kapacitet, gostinske storitve prehrane in rekreacije kot spremljajoče dejavnosti, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov (nadstrešek nad vhodom, pergola, vrtna uta),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za Depandanso Savica so pogoji za oblikovanje:
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– dozidave so dopustne do 20% obstoječe zazidane površine, dozidave višjih etaž in rekonstrukcije strehe ne smejo segati preko obstoječega slemena strehe,
– rekonstrukcije fasade ter razširitve in/ali zasteklitve balkonov so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– ograja: živa meja ob Cankarjevi cesti, lesene oblice,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Hotel Kompas (H17)
36. člen
V ureditveni enoti Hotel Kompas (H17) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da so locirane v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 3/4 posamezne etaže.
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti objekta (alkoholne in brezalkoholne pijače, tobačni izdelki, medicinski in ortopedski izdelki, kozmetični izdelki, specializiran izbor tekstila oziroma oblačil, usnjeni izdelki, časopisi, revije, knjige, športna oprema, cvetličarna, prodaja ur, nakita in bižuterije, spominki, umetniški izdelki in drugi sorodni proizvodi),
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti, vezane na preventivni zdraviliški turizem),
– izobraževanje odraslih.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave za potrebe izboljšanja kvalitete nastanitvenih kapacitet, gostinske storitve prehrane in rekreacije kot spremljajoče dejavnosti, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov (pergola, vrtna uta),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– streha: z enakimi nakloni obstoječim naklonom strešin, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe,
– kritina: enaka obstoječi ali svetlo sive barve,
– dozidave so dopustne do 20% obstoječe zazidane površine hotela, vertikalni gabarit dozidave ne sme preseči obstoječih vertikalnih gabaritov posameznih stavbnih členov, širitev SZ fasade ni dopustna,
– rekonstrukcije fasade ter razširitve in/ali zasteklitve balkonov so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ali razširitev in/ali zasteklitev posamičnih balkonov ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– ograja: živa meja, lesene oblice,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Hotel Lovec (H18)
37. člen
V ureditveni enoti Hotel Lovec (H18) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane.
Dodatno so dopustne tudi naslednje spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da so locirane v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 3/4 posamezne etaže.
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti objekta (alkoholne in brezalkoholne pijače, tobačni izdelki, medicinski in ortopedski izdelki, kozmetični izdelki, specializiran izbor tekstila oziroma oblačil, usnjeni izdelki, časopisi, revije, knjige, športna oprema, cvetličarna, prodaja ur, nakita in bižuterije, spominki, umetniški izdelki in drugi sorodni proizvodi),
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice, spremljajoče rekreacijske dejavnosti, frizerski, kozmetični in pedikerski saloni in druge storitve za nego telesa, druge storitve za potrebe turizma),
– zdravstvo (specialistične ambulantne dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti, vezane na preventivni zdraviliški turizem),
– izobraževanje odraslih.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov (ograja, pergola),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– rekonstrukcije fasade ter razširitve in/ali zasteklitve balkonov so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ali razširitev in/ali zasteklitev posamičnih balkonov ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– rekonstrukcija fasade in strehe mora ohranjati simetrično zasnovo vhodne in obeh stranskih fasad,
– oporni zid terase in površine pred vhodom hotela mora biti obložen s kamnom (lomljenec), dopustna je razširitev terase na zahodni stani hotela v istem nivoju z obstoječo teraso, posegi razširitve terase morajo biti usklajeni z ureditvijo podzemnih parkirišč med hotelom in trgovskim centrom,
– visokodebelno vegetacijo na terasi je potrebno ohraniti oziroma v primeru sanitarne sečnje nadomestiti s kostanji,
– ograja terase in ograja ob cesti mora biti oblikovani skladno z obliko opornega zidu terase ali pa morajo biti stebrički ograje iz kamna – lomljenca,
– oporni zid ob Ljubljanski cesti mora biti obložen s kamnom (lomljencem),
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) objekta, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita objekta,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred objektom do regulacijske linije in na zahodni terasi,
– ograjevanje zemljišča: živa meja do višine 60 cm, ob Ulici narodnih herojev je dopustna postavitev lesene ali ozelenjene protihrupne ograje,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču in na skupnih izvennivojskih parkiriščih, za katere je varovana površina v območju med Hotelom Lovec in trgovskim centrom.
Vila Viktorija (H19)
38. člen
V ureditveni enoti Vila Viktorija (H19) so dopustne naslednje dejavnosti:
– nastanitvene gostinske dejavnosti,
– gostinske storitve prehrane,
– kulturne dejavnosti.
V objektu je dopustno bivanje za lastnika ali upravljalca objekta, in sicer največ ena stanovanjska enota. Sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov (nadstrešnice, pergola, vrtna/parkovna uta),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– rekonstrukcije fasade ter razširitve in/ali zasteklitve balkonov so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ali razširitev in/ali zasteklitev posamičnih balkonov ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade hotela kot celote,
– oporni zidovi morajo biti obloženi s kamnom (lomljenec),
– ograja terase mora biti oblikovana skladno z obliko opornega zidu terase in obstoječo ograjo oziroma pergolo, ograja zemljišča: živa meja, lesene oblice,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) objekta, ta ne sme preseči obstoječega volumna in vertikalnega gabarita objekta,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču in na skupnih izvennivojskih parkiriščih, za katere je varovana površina v območju med Hotelom Lovec in trgovskim centrom.
Ureditvene enote za trgovino in storitve (T)
Avtobusna postaja (T1)
39. člen
V ureditveni enoti avtobusna postaja (T1) so dopustne naslednje dejavnosti:
– javni potniški promet,
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe lokalne oskrbe in turizma (na primer lokalna tržnica),
– gostinske storitve prehrane, kot dopolnilna dejavnost k osnovni namembnosti objekta,
– storitve za potrebe turizma (storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge s turizmom povezane storitve, dajanje avtomobilov v najem, menjalnice).
Za objekt Cesta svobode 2 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– odstranitve objektov,
– novogradnja objekta avtobusne postaje,
– postavitve pomožnih objektov.
Za objekt Cesta svobode 2 so pogoji za oblikovanje:
– orientacija: osnovna stavbna masa vzdolžno z Grajsko cesto,
– tloris: podolgovat,
– višina: največ K+P+1+M, višina vhoda nad urejeno površino za pešce do 15 cm,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, smer slemena vzporedno z daljšo stranico osnovnega tlorisa,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: pergola, nadstrešnica.
Za objekt Cesta svobode 4, 4a in Grajska cesta 2 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– odstranitve objektov.
Na prostih površinah je dopustna ureditev avtobusnega postajališča s spremljajočimi objekti.
Kazina (T2)
40. člen
V ureditveni enoti Kazina (T2) so dopustne naslednje dejavnosti:
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma,
– gostinske storitve prehrane,
– storitve za potrebe turizma,
– kulturne dejavnosti.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitev objekta,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov (nadstrešnica, pergola),
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris, višina stavbe in streha se ne smeta spreminjati, poviševanje vertikalnega gabarita ni dopustno, dopustne so razširitve razglednih hodnikov, razširitve v pritličju so dopustne le v obliki zasteklitve,
– streha: ravna do 10°,
– kritina: svetlo sive barve,
– v primeru novogradnje (nadomestitve obstoječega) objekta ta ne sme presegati zazidane površine in vertikalnega gabarita obstoječega objekta, dopustna so odstopanja do 10%,
– pomožni objekti: nadstrešnice in pergole so dopustne nad gostinsko teraso, ob Cesti svobode in ob jezerski fasadi, dopustni so steklenjaki na jezerski strani,
– ograjevanje zemljišča ni dopustno,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na gostinski terasi.
Trgovski center (T3)
41. člen
V ureditveni enoti trgovski center (T3) so dopustne naslednje dejavnosti:
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma,
– gostinske storitve prehrane,
– storitve za potrebe turizma,
– kulturne dejavnosti.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– obstoječe površine za pešce (trgi, arkadni hodniki, prehodi, stopnišča) ter površine parkirišča morajo biti javno dostopni, zapiranje površin ali omejevanje prehoda ni dopustno,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris, višina stavbe in streha se ne smejo spreminjati, poviševanje vertikalnega gabarita ni dopustno razen pri rekonstrukciji strehe objekta ob Cesti narodnih herojev, kjer je dopustno delno povišanje JV roba strehe, vendar največ do nivoja Ceste narodnih herojev,
– streha: ravna do 10°,
– kritina: svetlo sive barve, del objekta ob Cesti narodnih herojev: zatravitev,
– pomožni objekti: markize so dopustne v odprtinah arkadnih hodnikov, biti morajo enake vsaj v posameznem dvorišču, na zunanjih fasadah pa enake za vse zunanje fasade, barva markiz: bela, večje markize ali nadstrešnice, ki bi bile postavljene ali pritrjene samostojno na tlak ali delno pritrjene na fasade niso dopustne,
– dopustna so začasna prekritja okroglega trga trgovskega centra z belo platneno streho, enotno za ves trg; za potrebe začasnega prekritja so dopustne postavitve trajnega nosilnega ogrodja, ki mora biti oblikovano skladno z oblikovanjem objekta in okroglega trga,
– ograjevanje zemljišča je dopustno ob Cesti narodnih herojev, dopustna je živa meja do višine 60 cm ali ograja z enakimi elementi kot ograje trgovskega centra,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču oziroma v sklopu skupnih izvennivojskih parkirišč,
– območje obstoječega parkirišča med trgovskim centrom in Hotelom Lovec je varovano za ureditev podzemnega parkirišča, zgornji nivo parkirišča mora biti enak višini urejenega tlaka v trgovskem centru ali do 50 cm nižje, posegi v SV delu kleti trgovskega centra niso dopustni, dokler niso usklajeni z ureditvijo podzemnih parkirišč, zgornji nivo je dopustno urediti kot trg ali parkovna površina, v prečni smeri je potrebno zagotoviti peš komunikacijo od Cankarjeve ceste proti Ljubljanski cesti.
Pošta (T4)
42. člen
V ureditveni enoti Pošta (T4) so za objekt Pošte, Ljubljanska cesta 10, dopustne naslednje dejavnosti:
– poštne in telekomunikacijske storitve,
– nastanitvena gostinska dejavnost,
– kulturna dejavnost,
– poslovni prostori za dejavnosti, povezane s turizmom, kulturo in druge dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje.
Za objekt Pošte so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Pošte so pogoji za oblikovanje:
– tloris, višina stavbe in streha se ne smejo spreminjati,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– ograjevanje zemljišča je dopustno ob Cesti narodnih herojev, dopustna je živa meja do višine 60 cm ali masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– oporni zid ob Ljubljanski cesti mora biti obložen s kamnom (lomljencem).
Za objekt Emona, Ljubljanska cesta 8, so dopustne naslednje dejavnosti:
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah za potrebe turizma,
– gostinstvo,
– kulturna dejavnost,
– storitve za potrebe turizma,
– poslovni prostori za dejavnosti, povezane s turizmom, kulturo in druge dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje.
Za objekt Emone so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Emone so pogoji za oblikovanje:
– tloris, višina stavbe in streha se ne smejo spreminjati,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– ograjevanje zemljišča je dopustno ob Cesti narodnih herojev, dopustna je živa meja do višine 60 cm ali masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– oporni zid ob Ljubljanski cesti mora biti obložen s kamnom (lomljencem).
Trgovina ob Ljubljanski cesti (T5)
43. člen
V ureditveni enoti trgovina ob Ljubljanski cesti (T5) so dopustne naslednje dejavnosti:
– trgovina na drobno za potrebe turizma in lokalne oskrbe,
– gostinske storitve prehrane,
– storitve za potrebe turizma,
– poslovni prostori za dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje.
Za objekt Ljubljanska cesta 13 so, dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– odstranitev objekta.
Za trgovski objekt, Ljubljanska cesta 13a, so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcija objekta,
– dozidave,
– odstranitev objekta,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 znotraj grafično določene gradbene meje,
– orientacija objekta: vzporedno z Ljubljansko cesto,
– tloris: podolgovat, razmerje stranic osnovnega stavbnega volumna min. 2:3, v okviru grafično določene gradbene linije in gradbene meje,
– višina stavbe: največ K+P+1, vhod do 15 cm nad urejenim pločnikom,
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: nadstrešnica nad vhodom,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za objekt Dom upokojencev, Ljubljanska cesta 15, so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Za objekt Dom upokojencev so pogoji za oblikovanje:
– tloris: dozidave so dopustne do 20% obstoječe zazidane površine za potrebe funkcionalnih izboljšav in izboljšave kvalitete nastanitve, povečevanje kapacitet ni dopustno,
– višina: višina slemena in kapi strehe se ne smeta poviševati,
– streha: naklon enak obstoječemu naklonu strehe, odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– rekonstrukcije fasade so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost, da so posamezni poudarki ali arhitekturni elementi skladni z merilom in razmerji posamezne fasade in fasade objekta kot celote,
– pomožni objekti: dopustna je postavitev vrtne ute, pergole, obstoječe garaže kot samostojen objekt ni dopustno povečevati,
– ograjevanje zemljišča: dopustna je živa meja ali oblikovno sorodna ograja obstoječi ograji,
– začasni objekti: postavitve so dopustne na površinah pred objektom do regulacijske linije Ljubljanske ceste,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Za objekt bencinski servis, Ljubljanska cesta 15a, so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– odstranitve objektov,
– novogradnja objekta za nove dejavnosti, določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov: pergola, nadstrešnica,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled
Za objekt bencinski servis Petrol, Ljubljanska cesta 15a, so pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,2 znotraj grafično določene gradbene meje,
– najmanjši odmik od parcelne meje: 4 m,
– vrsta (tip) stavbe: paviljon,
– višina: največ K+P, višina vhoda nad urejeno površino za pešce do 15 cm,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: pergola, nadstrešnica,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Bencinski servis ob Ljubljanski cesti – jug (T6)
44. člen
V ureditveni enoti bencinski servis ob Ljubljanski cesti – jug (T6) so dopustne naslednje dejavnosti:
– trgovina na drobno z naftnimi derivati,
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot spremljajoča ponudba osnovni namembnosti objekta,
– storitve za potrebe avtomobilizma, kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti objekta.
Za objekt Ljubljanska cesta 30 so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov, in sicer le nadstrešnice,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– izraba (i): do 0,3 znotraj grafično določene gradbene meje,
– najmanjši odmik od parcelne meje: 4 m,
– višina: največ K+P, višina vhoda nad urejeno površino za pešce do 15 cm,
– streha: kombinacija ravne strehe in strehe v nagibu z naklonom strešin od 35° do 45°,
– kritina: svetlo sive barve, drobna tekstura,
– ograjevanje zemljišča: živa meja,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Ureditvene enote za kvartarne dejavnosti (I)
Sv. Martin (I1)
45. člen
V ureditveni enoti sv. Martin (I1) so dopustne naslednje dejavnosti:
– cerkev, dejavnosti javnih ustanov in drugih organizacij,
– drugo izobraževanje,
– izvajanje socialno varstvenih programov in storitev (dejavnost centrov za socialno delo in dobrodelnih organizacij),
– otroško varstvo,
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, kulturne prireditve,
– dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti,
– raziskovanje in razvoj,
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot dopolnilna dejavnost osnovni namembnosti območja (največ do 3/4 pritličja),
– poslovni prostori za dejavnosti, povezane s turizmom, kulturo in druge dejavnosti, ki bistveno ne povečujejo prometa in do površine 80 m2 za posamezno podjetje,
– stanovanja, razen v pritličju.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (cerkev sv. Martina, Riklijeva cesta 19, 22, 24, 26):
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris, višina in streha se ne smejo spreminjati, pri rekonstrukciji strehe se višine slemena in kapi ne sme poviševati, dopustna so odpiranja strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– rekonstrukcije fasade so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: nadstrešnica, pergola,
– površine trga, obstoječih peš poti, dovozne ceste in prostora ob cerkvi morajo biti javno dostopne,
– površine trga pred cerkvijo morajo biti tlakovane,
– ograje nad opornimi zidovi in ločilna ograja med trgom pred cerkvijo in trgom pred farovžem morajo biti oblikovane skladno z dosedanjimi ograjami v tem območju,
– zahodni rob dvorišča pred farovžem je lahko ograjen s polnim zidom ali ograjo s stebrički in polnili, na zahodnem robu trga mora biti zagotovljen prehod na sprehajalno pot na grad.
Bogatin (I2)
46. člen
V ureditveni enoti Bogatin (I2) so dopustne naslednje dejavnosti:
– zdravstvo,
– gostinstvo,
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah, kot dopolnilna ponudba osnovni namembnosti objekta, pod pogojem, da ne presega 1/3 površine pritličja.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– novogradnja, kot nadomestitev obstoječega objekta Pod skalo 14,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris, višina in streha se ne smejo spreminjati, pri rekonstrukciji strehe se višina slemena in kapi ne smejo poviševati,
– kritina: svetlo sive barve,
– rekonstrukcije fasade so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s kovinskim transparentnim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču in v sklopu skupnih izvennivojskih parkirišč med Bogatinom in Hotelom Jelovica.
Pogoji za oblikovanje objekta Pod skalo 14:
– max. izraba i = 0,3,
– višina objekta: K+P+1+M
– streha: enak naklon strešin od 35° do 45°, strmejši naklon je dopusten le na manjših delih strehe (npr. nad stolpiči), odpiranje strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: dopustna je vrtna uta, priključeni pomožni objekti k osnovnemu so lahko nadstreški nad vhodi v objekt, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, masivni stebri s transparentnim kovinskim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču in v sklopu skupnih izvennivojskih parkirišč med Bogatinom in Hotelom Jelovica.
Zdravstveni dom (I3)
47. člen
V ureditveni enoti zdravstveni dom (I3) so dopustne naslednje dejavnosti:
– zdravstvo,
– izvajanje socialno varstvenih programov in storitev,
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah kot dopolnilna dejavnost osnovni namembnosti objekta (največ do 1/4 pritličja).
– druge storitve, ki dopolnjujejo osnovno namembnost objekta.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: dozidave v okviru grafično določene gradbene meje, dopustni so steklenjaki na fasadi,
– pri rekonstrukciji strehe se višina kapi ne sme poviševati, dopustna je streha z naklonom, ki je enak obstoječemu ali z naklonom strešin od 35° do 45°,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve,
– pomožni objekti: nadstrešnica, pergola, vrtna/parkovna uta, steklenjak,
– ograjevanje zemljišča: živa meja,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Gostinska šola (I4)
48. člen
V ureditveni enoti gostinska šola (I4) so dopustne naslednje dejavnosti:
– izobraževanje,
– gostinstvo.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: dozidave so dopustne na severni strani objekta do 20% obstoječe zazidane površine objekta,
– pri rekonstrukciji strehe se višina slemena in kapi ne smeta povišati,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– rekonstrukcije fasade so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da se ohrani ritem in razmerja odprtin ter ornamenti,
– ograjevanje zemljišča: živa meja v območju parka, na severni strani objekta so dopustne ograje z masivnimi stebrički in transparentnim kovinskim polnilom,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Mežakla (I5)
49. člen
V ureditveni enoti Mežakla (I5) so dopustne naslednje dejavnosti:
– drugo izobraževanje,
– gostinstvo,
– kulturne dejavnosti,
– poslovni prostori,
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah, kot dopolnilna ponudba osnovni namembnosti objekta (do največ 1/3 pritličja).
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječih objektov,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: dozidave objekta so dopustne do 20% obstoječe zazidane površine objekta,
– višina in streha se ne smejo spreminjati, pri rekonstrukciji strehe se višina slemena in kapi ne smejo poviševati, dopustna odstopanja do 10%,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pri novogradnji objekta naj se ohranijo stavbna razmerja, delitev na posamezne volumne, osnovna členitev posameznih fasad,
– ograjevanje zemljišča: kovinsko transparentno polnilo in masivnimi stebri v vogalih in ob vhodu, živa meja,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Festivalna dvorana (I6)
50. člen
V ureditveni enoti Festivalna dvorana (I6) so dopustne naslednje dejavnosti:
– kulturne dejavnosti,
– izobraževanje,
– druge razvedrilne dejavnosti,
– druge športne dejavnosti (šah, bridge, dejavnost klubov…),
– gostinske storitve prehrane.
Osnovna funkcija objekta Festivalna dvorana je dvorana za javne prireditve; te funkcije ni dopustno spremeniti. Povečevanje površin poslovnih prostorov na račun prireditvenih prostorov ni dopustno.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcija objekta,
– dozidave,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– ograjevanje zemljišča ni dopustno,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: dozidave objekta so dopustne na severni strani do 20% obstoječe zazidane površine objekta,
– pri rekonstrukciji strehe se višina kapi ne sme poviševati, dopustna odstopanja do 10%,
– kritina: svetlo sive barve,
– parkirišča je potrebno zagotoviti na lastnem zemljišču.
Pongračeva vila (I8)
51. člen
V ureditveni enoti Pongračeva vila (I8) so dopustne naslednje dejavnosti:
– dejavnost uprave,
– druge poslovne dejavnosti, povezane z namembnostjo objekta.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječ objekt:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitev objekta,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– ograjevanje zemljišča ni dopustno,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– višina in streha se ne smejo spreminjati, pri rekonstrukciji strehe se višina slemena in kapi ne smejo poviševati, dopustna odstopanja do 10%,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pri novogradnji objekta naj se ohranijo stavbna razmerja, delitev na posamezne volumne, osnovna členitev posameznih fasad,
– pomožni objekti: pergola, nadstrešek nad vhodom.
Policija (I9)
52. člen
V ureditveni enoti policija (I9) so dopustne naslednje dejavnosti:
– dejavnost javne varnosti, zakonitosti in reda,
– poslovni prostori,
– kulturne dejavnosti,
– gostinstvo,
– storitve za potrebe turizma.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: dozidave so dopustne do 20% obstoječe zazidane površine objekta,
– višina: največ K+P+1+M, kota pritličja do 80 cm nad urejenim terenom,
– streha: prevladujoča dvokapnica z enakim naklonom strešin do 35° do 45°, dopustna so odpiranja strešin do 1/3 dolžine posamezne strešine,
– kritina: svetlo sive ali opečno rdeče barve, drobna tekstura,
– pomožni objekti: pergola, nadstrešek nad vhodom,
– ograjevanje zemljišča: živa meja.
Gozdno gospodarstvo (I10)
53. člen
V ureditveni enoti gozdno gospodarstvo (I10) so dopustne naslednje dejavnosti:
– poslovni prostori,
– izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
– gostinstvo,
– kulturne dejavnosti,
– storitve za potrebe turizma.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov,
– postavitve pomožnih objektov,
– postavitve začasnih objektov za prireditve, ki pa morajo biti skladne s programom prireditve; skladnost s programom prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Bled.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris: dozidave so dopustne do 20% obstoječe zazidane površine objekta,
– višina: največ K+P+1+M, kota pritličja do 15 cm nad urejenim terenom,
– streha: prevladujoča dvokapnica z enakim naklonom obstoječi strešini,
– kritina: svetlo sive barve,
– pomožni objekti: pergola, nadstrešek nad vhodom,
– ograjevanje zemljišča: živa meja,
– parkirišča vsaj 50% na lastnem zemljišču.
Ureditvene enote za rekreacijo (R)
Grajsko kopališče (R1)
54. člen
(11) V ureditveni enoti Grajsko kopališče (R1) so dopustne naslednje dejavnosti:
– šport in rekreacija,
– storitve za šport in rekreacijo (na primer izposoja športnih rekvizitov) ter gostinske storitve prehrane, kot dopolnilne dejavnosti osnovni namembnosti.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– dozidave
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov, kot nadomestitev obstoječega objekta,
– postavitve kopaliških naprav, na primer bazen, tobogan, skakalnica,
– postavitve pomožnih objektov, in sicer le ograja, pergola, nadstrešek,
– postavitve začasnih sezonskih objektov za potrebe kopališča.
Pogoji za oblikovanje:
– tloris in višina objektov se ne smeta spreminjati, dopustna odstopanja do 10%,
– streha: enak naklon strešin od 15° do 30°, delno možna ravna streha z zatravitvijo,
– kritina: svetlo sive barve,
– začasni objekt za točenje pijače v sezoni,
– ograjevanje zemljišča: živa meja, lesena ograja iz oblic ali ograja z masivnimi stebrički in lesenim polnilom.
Kopališče Toplice (R2)
55. člen
V ureditveni enoti Kopališče Toplice (R2) so dopustne naslednje dejavnosti:
– rekreacija,
– točenje pijače in napitkov v začasnem objektu za potrebe Kopališča Toplice,
– izposoja športnih rekvizitov.
Dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte:
– vzdrževalna dela,
– adaptacije,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so določene za to ureditveno enoto,
– novogradnje objektov za rekreacijo (bazen),
– postavitve pomožnih objektov, in sicer le pergola, nadstrešek,
– postavitev začasnega objekta v času sezone za potrebe kopališča.
Pogoji za oblikovanje:
– kritina: svetlo sive barve,
– začasni objekt za točenje pijače v sezoni,
– ograjevanje zemljišča: živa meja ali ograja z masivnimi stebrički in lesenim polnilom.
Ureditvene enote parkovne površine (Z)
56. člen
Na parkovnih površinah (Z) so dopustne:
– parkovne ureditve,
– ureditve poti,
– ureditve obale,
– postavitve spomenikov, obeležij, skulptur in vodnjakov ter postavitve usmerjevalnih, izobraževalnih (pojasnjevalnih) ali opozorilnih oznak oziroma tabel,
– postavitve urbane opreme (klopi, koši, mize),
– ureditve javne razsvetljave,
– ureditve komunalne in energetske infrastrukture, in sicer le za priključke objektov in naprav na primarno omrežje ter izjemoma na krajših odsekih za primarno omrežje, kadar izvedba v uličnem profilu ni drugače izvedljiva.
V Plemljevem parku (Z 1) je dopustna tudi postavitev začasnih objektov za prireditve.
V Zdraviliškem parku (Z 3) je dopustna tudi:
– postavitev paviljona za letne prireditve,
– postavitev začasnih objektov za prireditve.
V Parku pod Bellevuejem (Z 4) je dopustna tudi postavitev začasnih objektov za prireditve.
V Pongračevem parku (Z 6) je dopustna tudi postavitev začasnih objektov za prireditve.
V Parku ob Riklijevi vili (Z 8) je dopustna tudi:
– ureditev parkirišč za potrebe dejavnosti v Riklijevi vili, območje za parkirišče je določeno v območju med Riklijevo in Prešernovo vilo in je določeno v grafičnem prikazu v merilu 1:1000,
– postavitev začasnih objektov za prireditve.
V Parku ob obali (Z 9) je dopustna tudi:
– postavitev lesenega podija na obali in ureditev privezov za pletne,
– postavitev začasnih objektov za prireditve.
Na Razgledišču (Z 10) so dopustni tudi:
– razgledna ploščad med Kazino in Bistrojem,
– ureditev gostinskega lokala pod razgledno ploščadjo,
– leseni podiji na obali,
– privezi za pletne,
– odprta uta (nadstrešnica s klopmi) ob privezu za pletne, ki mora biti oblikovana sorodno s tradicionalnimi vrtnimi utami ali glasbenim paviljonom v Zdraviliškem parku.
Na Obali pod Toplicami (Z 11) je dopustna tudi:
– razširitev obale pod Toplicami za ureditev pešpoti v širini 2 do 3 m in zelenega pasu ob jezeru v širini 1 do 2 m.
V Parku nad Toplicami (Z 13) je dopustna tudi ureditev podzemnih parkirišč in garaž. Pri izvedbi podzemnih parkirišč je potrebno v čim večji meri ohraniti obstoječo kvalitetno visokodebelno vegetacijo.
57. člen
Na Blejskem jezeru (J1) so dopustni le naslednji posegi:
– pritrjevanje označb steze za veslanje,
– štartna mesta za regato,
– peš poti in platoji,
– rekonstrukcija ali nadomestitev lesene lope za opremo ob štartu za regato.
Dopustne vrste posegov v varovanih območjih za dolgoročni razvoj
58. člen
V varovanih območjih za dolgoročni razvoj (Bellevue, Belvedere, Partizan, Terme), določenih tudi v grafičnih prikazih, so dopustne le naslednje vrste posegov:
– nujna vzdrževalna dela, adaptacije ali rekonstrukcije,
– odstranitve obstoječih objektov in naprav,
– postavitve začasnih objektov in naprav, začasne ureditve in ozelenitve,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov niso dopustne.
VARSTVO OKOLJA
59. člen
Varstvo voda
(1) Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode in na čistilno napravo za njeno čiščenje.
(2) Meteorne vode s parkirišč je potrebno odvajati preko lovilcev olj.
60. člen
Varstvo pred hrupom in svetlobnim onesnaženjem
(1) V območju so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za II. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
(2) Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetljujejo nebo ali pobočja, ni dopustna.
2. Pogoji za oblikovanje posegov v prostor
2.1 Urbanistično oblikovanje
61. člen
V območjih varovanih pogledov, ki so označeni v grafičnih prikazih, niso dopustne gradnje in ureditve, ki bi zakrile kvalitetne poglede na objekte, naravne in grajene dominante ali dolge poglede na okolico. Varuje se širše območje označenega pogleda.
2.2 Arhitekturno oblikovanje
62. člen
Kritina na posameznem objektu mora biti enaka (enaka barva in tekstura). Izjema so obrobe in strmejši deli streh (npr. stolpiči) pri obstoječih objektih. Drugačna kritina je dopustna v primerih, da na teh strešinah zaradi tehničnih razlogov (naklon) ni možna uporaba enake kritine kot na osnovni strehi. Na pomožnih objektih mora biti uporabljena enaka kritina kot na osnovnem objektu na istem zemljišču.
Svetla pločevinasta kritina, ki ne oksidira in ima močen odsev, ter prosojna barvasta kritina ni dopustna.
Odpiranje strešin: frčade na enem objektu morajo biti enake oblike. Frčade v dveh višinah (nivojih) niso dopustne. Frčade trapezne in krožne oblike niso dopustne. Na objektih s sestavljeno streho (večkapnice) morajo imeti frčade enak naklon kot osnovna streha.
Čopi na frčadah so dopustni le na objektih, ki že imajo frčade s čopi.
Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave
63. člen
Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje.
Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta. Dodani del naj z osnovnim objektom tvori oblikovno celoto.
Odstranitev objekta
64. člen
V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječega odstrani, je potrebno ohranjeni del obstoječega in nov objekt povezati v v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin in kritina morajo biti enaki.
Pomožni objekti
65. člen
Pomožni objekt (in sicer garaža, drvarnica, shramba vrtne ali športne opreme) ima lahko tloris največ 25 m2, višina kapi je največ 3 m, naklon strehe je 35 do 40o, dvokapnica, kritina mora biti siva z drobno teksturo, gradbeni material mora biti le, dopustni so le točkovni temelji.
Vrtna uta ima lahko tloris največ 10 m2, višina kapi je največ 3 m, naklon strehe je 15 do 40o, kritina mora biti siva z drobno teksturo.
Dozidave, nadzidave, spremembe namembnosti pomožnih objektov niso dopustne.
Pomožni objekti morajo biti od regulacijske linije odmaknjeni najmanj 4 m.
2.3 Oblikovanje drugih posegov
66. člen
Višina ograje ob javnih površinah praviloma ne sme presegati 1,2 m, izjeme so dopustne na podlagi soglasja občinske uprave Občine Bled. Odmik med dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri dovoznih cestah mora biti najmanj 5 m.
Kjer je v grafičnem delu določena regulacijska linija, je lahko ograja postavljena na tej črti ali v globino parcele, ne sme pa segati preko regulacijske linije na prometno površino.
67. člen
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi je potrebno zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago.
Betonske škarpe morajo biti obložene z avtohtonim kamnom ali arhitekturno oziroma krajinsko oblikovane.
68. člen
Površine, ki so namenjene pešcem in površine dovoznih cest naj bodo oblikovane tako, da so primarne vozne površine s tlaki ločene od drugih voznih in peš površin.
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
Ulična oprema, turistične oznake, napisi in reklame
69. člen
Ulična oprema in turistične oznake, morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastirajo značilnih pogledov ter da ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Postavitve gostinskih in turističnih označb na prometnih površinah so dopustne tam, kjer je pločnik širši od 2m.
Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš. Na objektih naravne in kulturne dediščine reklame niso dopustne.
Utripajoče svetlobne reklame niso dopustne.
Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom. Podpore nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih znakov ter druga ulična oprema na pločnikih in drugih peš površinah ne smejo ovirati pešcev.
Turistične oznake morajo biti oblikovane po enotni oblikovni zasnovi Občine Bled.
3. Pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
70. člen
Gradbena parcela se določa glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost zemljišča in glede na posestne meje.
Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.
Za stanovanjske objekte in druge objekte do višine VP+2+M je širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta najmanj 2,5 m, pri višjih objektih pa najmanj 4 m; širina dovoza do objekta pa najmanj 3 m. Če je dejansko zemljišče pri obstoječih objektih manjše od funkcionalnega zemljišča, ugotovljenega na osnovi navedenih meril, se upošteva dejanska površina zemljišča (parcele).
4. Pogoji za prometno urejanje in urejanje sistemov zvez
Prometno urejanje
71. člen
Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.
72. člen
Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni motorni promet (trgovine, gostilne, servisi, banke, pošte ipd.), je treba zagotoviti parkirne prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu ali na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj. Izjemoma in če druge določbe tega odloka ne določajo drugače, je dopustno del potreb po parkiranju zagotoviti na javnih ali drugih parkirnih površinah na podlagi soglasja lastnika le-teh.
Parkirišča pri objektih terciarnih in kvartarnih dejavnosti morajo biti locirana ob objektu ali za njim, kadar to dopuščajo prostorske možnosti.
Parkirišča, ki po površini presegajo 100 m2, je treba členiti z zasaditvami, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi.
Parkirišča za najem vozil in za avtobuse niso dopustna, razen v sklopu hotelskih parkirišč.
73. člen
Za potrebe dolgoročnega urejanja mirujočega prometa so varovane površine za podzemna parkirišča:
– med hotelom Jelovica in Bogatinom,
– na območju avtobusne postaje (med hoteloma Labod in Astoria),
– na območju Partizana in obstoječih parkirišč zahodno od Ledene dvorane,
– med hotelom Lovec in trgovskim centrom,
– pod Ulico narodnih herojev od hotela Lovec do depandanse Jadran,
– med depandanso Jadran in gostiščem Ribič.
Na teh območjih ni dopustno postavljanje podzemnih ali nadzemnih objektov, ki bi ovirali ureditev ali povečali stroške urejanja podzemnih parkirišč.
Varovana območja za podzemna parkirišča in garaže so določeni v grafičnem prikazu v merilu 1:1000.
74. člen
Ulični profili
Za urejanje cest so določeni minimalni ulični profili, in sicer:
Prešernova cesta
– od Ljubljanske ceste do Trubarjeve ceste – širina je 10 m (2 m pločnik, 6 m vozišče, 2 m pločnik), v preseku med objektoma Prešernova cesta 1 in 2 je profil širok 12 m, tako da se pločnika proti križišču razširita na 3 m; z regulacijsko linijo je določen ulični profil, ki omejuje obnavljanje ali novogradnjo objektov Prešernova cesta 2 in 3,
– od Trubarjeve ceste do križišča s Cesto svobode – širina je 12 m (3 m pločnik, 6 m vozišče, 3 m pločnik),
– od križišča s Cesto svobode proti zahodu – širina je 10 m (2 m pločnik, 6 m vozišče, 2 m pločnik),
– v križišču z Ljubljansko cesto, Trubarjevo cesto in Cesto svobode je ulični profil razširjen;
Cesta svobode
– od križišča s Prešernovo cesto do klanca pri hotelu Labod – širina je najmanj 12 m (3 m pločnik, 6 m vozišče, 3 m pločnik),
– klanec mimo terase hotela Labod do Kidričeve – širina je 12 m (3 m pločnik ob parku, 5 m vozišče, 4 m pločnik),
– ob obali od Kidričeve do Park hotela – širina je 15 m (5 m pločnik na jezerski strani, 5 m vozišče, 5 m parkiranje), dolgoročno pa namesto parkiranja sprehajališče z možno ureditvijo pergole; pločnik na jezerski strani mora biti tlakovan, razmejitev med dostavno površino in pločnikom mora biti urejena z nizkim robnikom (med 2 in 5 cm) ali kaneleto za odvodnjavanje,
– ob Park hotelu do Ljubljanske ceste – menjajoča širina najmanj 12 m (6 m pločnik ob jezerski strani, 4,5 m površina za dostavo, ki je ločena samo v tlaku, najmanj 1,5 m pločnik ob opornih zidovih in stopnicah Park hotela); celotna površina mora biti tlakovana in izvedena v enem nivoju, brez robnikov; ločitev površine dovoza naj bo označena le z drugačnim tlakom, celotno območje križišča z Ljubljansko cesto mora biti tlakovano kot trg, dostava naj poteka preko trga kot pešcem podrejen promet,
– odsek med Bistrojem in hotelom Trst – širina je 10 m (3 m pločnik na jezerski strani, 4,5 m za dostavo 2,5 m pločnik)
– ob Grand hotelu Toplice – menjajoča širina najmanj 8 m (najmanj 2,5 m pločnik ob jezerski strani, 4,5 m površina za dostavo, 1,5 m pločnik),
– od Grand hotela Toplice do Ribiča – širina je 13,5 m (3 m pločnik, 4,5 m površina za dostavo, 1,5 m pločnik, do 4,5 m parkiranje),
– od Ribiča proti Zaki do priključka objezerske pešpoti – širina je najmanj 6 m (2,5 m pločnik, 4,5 m površina za dostavo),
– po priključku objezerske pešpoti proti Zaki – širina najmanj 9 m (4,5 m peš pot, 4,5 m površina za dostavo);
Kidričeva cesta
– od Ceste svobode do Prešernovega spomenika – širina je 8 m (3,5 m pločnik, 4,5 m površina za dostavo),
– od Prešernovega spomenika do Grajskega kopališča – širina je minimalno 6 m (1,5 m pločnik, 4,5 m površina za dostavo),
– odsek nad Grajskim kopališčem – širina je 8 m (3,5 m pločnik, 4,5 m površina za dostavo);
Cankarjeva cesta
– od Ceste narodnih herojev proti jugu – širina je 10 m (2 m pločnik, 6 m vozišče, 2 m pločnik);
Ulica narodnih herojev
– od Ljubljanske ceste do Cankarjeve ceste – širina je najmanj 9 m (1,5 m pločnik, 6 m vozišče, 1,5 m pločnik – na lokalnih zožitvah najmanj 1 m), zožitev pri hotelu Kompas 1,5 m pločnik, 5 m vozišče, 1,5 m pločnik,
– pod hotelom Kompas in Golf – širina je 4,5 m (površina je namenjena za pešce, dopusti se dostava, servis do obstoječih objektov in naprav ter urgenca).
Pod Stražo
– širina je najmanj 8 m (1,5 m pločnik, 5 m vozišče, 1,5 m pločnik).
Ljubljanska cesta
– od Ceste Svobode do hotela Lovec – širina je 12 m (4 m pločnik na severu, 4,5 m površine za dostavo, 3,5 m pločnik ob trgovskem centru),
– od hotela Lovec do Prešernove ceste – širina je 12 m (3 m pločnik, 6 m vozišče, 3 m pločnik),
– od Prešernove ceste do Ribenske ceste – širina je najmanj 12 m pri hotelu Union (3 m pločnik, 6 m vozišče, 3 m pločnik), v območju križišča z Ribensko je širina 15 m (2,5 m pločnik, 10 m vozišče, 2,5 m pločnik),
– od Ribenske do Koritenske oziroma Seliške ceste – širina je 15 m (2,5 m pločnik, 10 m vozišče, 2,5 m pločnik),
– od Koritenske oziroma Seliške proti vzhodu se profil postopno zoža od 15 m v območju križišča do 13 m (1,5 m pločnik, 10 m vozišče, 1,5 m pločnik).
Ribenska in Koritenska cesta
– širina je 8,5 m (1,5 m pločnik, 5,5 m vozišče, 1,5 m pločnik), v območju križišča pa najmanj 13 m (1,5 m pločnik, 10 m vozišče, 1,5 m pločnik).
Grič
– širina je 5 m (skupna površina za ves promet).
Seliška cesta
– širina je 14 m (2 m pločnik, 10 m vozišče, 2 m pločnik).
Grajska cesta
– odsek mimo avtobusne postaje – širina je 28 m (3 m pločnik na severu, 6 m vozišče, 5 m parkiranje, 3 m pločnik z drevoredom, 5 m parkiranje, 6 m vozišče).
Riklijeva cesta
– menjajoča širina od 5 do 6 m (širina enaka obstoječemu stanju) – površina za dostavo in peš promet.
Pod Skalo
– širina je 3 do 5 m (širina je enaka obstoječemu stanju) – površina je namenjena za dostavo in peš promet.
V grafičnem prikazu je določena tudi regulacijska linija za javne prometne površine in trge, v okviru katere se izvedejo predpisani profili.
75. člen
Na javno dostopnih površinah, ki so določene v grafičnem prikazu in so namenjene peš prometu, so trajni posegi dopustni le, če ne zmanjšajo teh površin in ne ovirajo prost prehod in dostopnost teh površin.
Postavitve začasnih – sezonskih stojnic in prehrambenih gostinskih obratov (šankov, prodaja peciva, domačih proizvodov, prodaja sladoleda ipd.) so dopustne skladno s programom prireditev Občine Bled. Pri postavitvah začasnih objektov ne sme biti oviran peš promet, minimalni prehod, ki znaša najmanj 2 m oziroma 2/3 širine pločnika. Postavitve začasnih objektov niso dopustne v glavni hojnici peš prehodov, stopnišč, klančin in ne na podestih stopnišč in klančin.
76. člen
Podzemne parkirne površine in garaže so dopustne pri hotelih Jelovica, avtobusna postaja, Astoria, Krim, Lovec, Toplice na lokacijah, ki so označene na grafičnem prikazu. Podzemne parkirne površine in garaže so dopustne tudi pri hotelu Kompas in hotelu Golf.
Pri izvajanju podzemnih parkirnih površin in garaž je potrebno v največji možni meri ohranjati kvalitetno visokodebelno vegetacijo.
Za potrebe javnega parkiranja so zavarovane površine za dolgoročno ureditev podzemnih parkirišč na lokacijah ob Partizanu in pod Hotelom Krim (pod obstoječimi parkirišči v sklopu urejanja Term). Trajni posegi, ki bi onemogočali dolgoročno izvedbo podzemnih parkirišč na navedenih lokacijah, niso dopustni. Pred izvedbo posegov na navedenih zavarovanih območjih za ureditev podzemnih parkirišč je potrebna ocena o skladnosti predvidenega posega z ureditvijo podzemnih parkirišč, ki jo potrdi Občina Bled.
Sistemi zvez
77. člen
Ob medkrajevnih kablih za zveze je v trimetrskem pasu dopustna le gradnja komunalnih naprav.
Na objektih kulturne dediščine postavitve anten (televizija, radio in druge) niso dopustne.
5. Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje
78. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem obrambe in zaščite.
Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopani v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z avtohtonimi grmovnicami.
Nadzemni komunalni in energetski objekti naj bodo priključeni k obstoječim objektom, razen če taka postavitev ni možna zaradi varnostnih oziroma prostorskih razlogov (npr. pomanjkanje prostora, oblikovna ali funkcionalna neprimernost dodajanja). Postavljati jih je treba nevpadljivo, predvsem ne ob osrednjih prostorih naselja. Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Postavitve teh objektov v območjih varstva naravne in kulturne dediščine niso dopustne.
Odvajanje odpadnih voda
79. člen
Meteorne vode z utrjenih površin se morajo odvajati površinsko ali v ponikovalnice.
Energetska oskrba
80. člen
Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad slemenom in na objekte kulturne dediščine.
Javna razsvetljava
81. člen
Na Cesti svobode (od Kidričeve, mimo Kazine in grand hotela Toplice proti Mlinemu) in na Kidričevi cesti se uporabljajo betonske svetilke enotnega tipa.
Na Ljubljanski cesti, Prešernovi cesti, Cankarjevi cesti in Ulici narodnih herojev se za javno razsvetljavo uporabljajo litoželezne svetilke enotnega tipa.
Odstranjevanje odpadkov
82. člen
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje.
6. Merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine
83. člen
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino, niso dovoljeni.
V. KONČNE DOLOČBE
84. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o potrditvi ZN za centralno turistično področje Bleda (UVG, št. 12/82) in odlok o začasni prepovedi izvajanja zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda (Uradni list RS, št. 72/95).
85. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine Bled, pristojnem za urejanje prostora, pri Krajevni skupnosti Bled in na Upravni enoti Radovljica.
86. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
87. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-6/98
Bled, dne 12. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost